نقش فناوری اطلاعات در توسعه اهداف درس تربیت بدنی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه اهداف درس تربیت بدنی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه بود. جامعه آماری تحقیق همه دانش آموز دختر مقطع متوسطه شهر لاهرود بود. برای نمونه آماری دانش آموزان 2 مدرسه به‌صورت تصادفی- خوشه ای انتخاب شدند و پس از همسان سازی آنها بر مبنای قد، وزن، سن و نمره تربیت بدنی نیمسال قبل از دوره آموزشی، به دو گروه تجربی شاهد تقسیم شدند. برای تحقق اهداف پژوهش گروه تجربی به مدت یک نیمسال تحصیلی اهداف تربیت بدنی را با کمک جزوه، فیلم و سی دی آموزشی آموزش دیدند، اما آزمودنی‌های گروه شاهد موارد مزبور را به‌ صورت آموزش مرسوم توسط دبیر تربیت بدنی آموزش دیدند. در پایان نیمسال تحصیلی هر دو گروه در شرایط یکسان مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. برای سنجش اهداف پژوهش از آزمون کتبی و عملی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی از جمله تی استودنت استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین میانگین نمرات گروه تجربی که اهداف تربیت بدنی را از طریق فناوری اطلاعات آموزش دیده بودند و گروه شاهد تفاوت آماری معناداری وجود دارد و گروه تجربی مهارت‌های مزبور را بهتر یاد گرفته بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of information technology in developing the goals of physical education course among the female students of high schools

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of information technology in developing the goals of physical education course among the female students of high schools. Statistical population of the research was the all-female high school students in Lahour. Two schools were selected as sample population using random-cluster sampling method and the students were standardization based on their height, weight, age, and their last term score on physical education course. They were divided as experimental and the control group. To achieve the supposed study goals of the experimental group were taught the physical education objectives by using booklet, movie and educational CD. On the other hand, participants in the control group were taught the above mentioned item through traditional training method by physical education teacher. At the end of educational semester both of the groups were tested and compared in the same situation. For data analysis, descriptive and inferential statistical techniques such as t-student were used. The findings of the study showed that there was a significant statistical difference between mean of scores of the experimental group trained using information technology techniques and the control group regarding the physical education goals and the experimental group learned the skill better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • Physical Education
  • goal
  • student
  • High School

احمدپور، مولود (1389). "نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند تصمیم گیری مدیران سازمان­های ورزشی"، پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

افرازه، عباس (1386). "مدیریت دانش و فناوری اطلاعات دانشکدة مهندسی صنایع"، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

پزشکی‏راد، غلامرضا؛ علیزاده، ندا؛ و زمانی میاندشتی، ناصر (1389). "بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزرات جهاد کشاورزی نسبت به تسهیم دانش در سازمان"، مجله پژوهشات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره2، صص 49- 41.

حمیدی، کوروش (1386). "مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش"، دانشگاه رازی کرمانشاه، انتشارات دایرة سفید،. ص 246.

رجب‏بیگی، مجتبی؛ ربیعی، علی؛ حسینی، محمد؛ وابطی‏نژاد، علی (1388). "بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در موسسه آموزشی عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی"، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 8، صص 58-49.

شریف زاده، فتاح؛ و بودلایی، حسن (1387). "مدیریت دانش در سازمان­های اداری، تولیدی و خدماتی"، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.

عباسی، محمدرضا؛ مکی، منوچهر (1389). "ضرورت نوآوری در اجرای برنامه­های مدیریت دانش و مدیریت فناوری اطلاعات در ایران"، فصلنامة تخصصی پارک و مراکز رشد، شمارة 24 ، صص 12-2.

عزیزی، شهریار؛ اسدنژاد، مهدی (1389). "بررسی و مقایسة ابعاد مدیریت دانش بین سازمان­های دولتی و خصوصی"، نشریة مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 4، صص 110-99.

قاسمی، منوچهر؛ رشمه، جواد؛ معماری، ناصر (1389). "بررسی رابطه ابعاد مدیریت دانش با کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی، در منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی". اولین همایش سراسری مدیریت دانش در سازمان­های آموزشی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات.

کلانتری، خلیل (1389). "پردازش و تحلیل داده­ها در پژوهشات اجتماعی ـ اقتصادی با نرم افزارspss "، چاپ چهارم، تهران، نشر فرهنگ صبا.

گودرزی، محمود؛ ابوترابی، مجتبی (1387). "ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت­بدنی"، اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه آمل.

مشکینی، اصغر؛ قلیچ لی، بهروز (1386). "مزیت رقابتی: تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی"، مجله مدرس علوم انسانی، شماره 52، صص 260-233.

موحدی، محمد مهدی؛ معتمدی، مجید؛ و کتال، علی (1390). "بررسی نقش فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت ارتباطات سیار استان تهران"، فصلنامه مدیریت، سال هشتم، شماره 21، صص 78-67.

Baylor, A. and Ritchie, D. (2002). “What factors facilitate teacher skill,teacher morale, and perceived stduent learning in technology – usingclassrooms?” Computers and Educ. 39 (4). PP: 395-414.

Brelade, S & Chris, H. (2001). “How human resources can influence knowledge management”. Launch ISSUE, pp.30-33.

Darroch, J. (2005 ). “Knowledge management, innovation and firm performance”. Journal of Knowledge Management, 9 (3): 101-115.

Davenport T., and prusak, I (1998). “Working knowledge: How organizations manage what they know?. Boston: Harward business school press.

Davenport, T. H. and L. Prusak (2000). “Working knowledge: how oranizations manage what they know”. Boston, MA. Harvard business school.

Dolan, S.L., Garcia, S., Cabezas, C., Tzafrir, S.S (2008). “Predictors of Quality of Work Life and Poor Health among Primary Health- Care Personnel in Catalonia: Evidence based on Cross-sectional, retrospective and longitudinal design, International Journal of Health Care Quality Assurance, 21, 2.

Duff, A. (2006). “Information society studies”. London: rutledge.

Hismanoglu, M. (2011). “The integration of information and communication technology into current ELT coursebooks: a critical analysis”. Procedia social and behavioral sciences, PP: 37-45.

Hollsopple C.W. (2005), “The inseparability of modern knowledge management and computer based Technology, Journal of Knowledge Management, VOL.9 NO.1 2005, PP.42- 52

Jashapara, A (2003). “Cognition, culture and competition: an empirical test of the learning organization”, Learning Organization, 10(1): 31 – 50.

Kandasamy, I., Sreekumar, A (2009). “WRKLFQUAL: A Tool for Measuring Quality of Work Life, Research and Practice in Human Resource Management, 17(1): 59-70

Lau, R (2000). “Quality of Work Life and Performance”, International Journal of Service Industry management, 11(5): 422-437.

Madadi, Y. Iravani, H. and Nooghabi, S. (2011). “Factors effective on familiarity and usage of information and communication technology (ICT) university college of agriculture and natural resource”. University of Tehran, Iran.

Neels, C.J. and Johnson, D. (2010). “Information management as an enabler of knowledge managemtn maturity: a sough African perspective”. International journal of information management. Vol. 30, PP: 57-67.

Nonaka, I., konno, R (2000). SECI, BA and leadership: a unified model of dynamic knowledge creation, long range planning, 33(1): 5–34.

Procedia social and behavioral sciences, Vol. 15, PP: 3625-3632.

Scarbrough, H & Jacky, S. (2001). “Explaining the diffusion of knowledge management: the role of fashion. British Journal of Management, Vol.12, PP. 3-12      .

Simon, P.F (2005). “The New Productivity Challenge”. Harvard Business Review, pp: 69-70.

Sherif, K., and Xing, B. (2006). “Adaptive processes for knowledge creation in complex systems: the case of a globall IT consulting firm”. Information and management, Vol. 43, No. 4, PP: 530-540.

Turban, E,  Mclean, E & Wetherbe, J. (2004). “Information technology for management transforming organizations in the digital economy. 4th edition, John Wiley & Sons.

Wang, E., Klein, G. and Jiang, J. J. (2007). “IT support in manufacturing firms for a knowledge management dynamic capability link to performance. International journal of production research, Vol. 45. No. 11. PP: 2419-2434.

Wu. W.W. and Lee, Y. (2007). “Selecting knowledge management strategies by suing analytic network process”. Expert system with applications. www.sciencedirect.com. Vol. 32, No. 2, PP: 841-847.