دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نقش فرآیندهای مدیریت دانش نوین در راهبرد مزیت رقابتی پایدار (مورد مطالعه، کارکنان رسانه‌های ورزشی در استان اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1397

10.30473/jsm.2019.42624.1280

احسان نامدار جویمی؛ سید علیقلی روشن؛ نور محمد یعقوبی


2. بررسی اثر هم هویتی برند بر بشارت برند تیم های فوتبال در شبکه های اجتماعی با نقش میانجی وفاداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1398

10.30473/jsm.2019.43129.1292

نگار قلی پور؛ محمد خبیری


3. بررسی رابطه وابستگی مشتری با نوآوری رسانه ورزشی: نقش تعدیل‌کننده فرهنگ‌سازمانی (رسانه‌های ورزشی در شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1398

10.30473/jsm.2019.44014.1300

سید علیقلی روشن؛ نور محمد یعقوبی؛ حفصه رئیسی شهرویی؛ احسان نامدار جویمی؛ هومن پشوتنی زاده


4. بررسی اثر هواداری ورزشی و نگرش کلی به تبلیغات بر باورپذیری تبلیغات از طریق ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1398

10.30473/jsm.2019.44427.1309

اکرم قبادی یگانه؛ بهرام یوسفی؛ حبیب هنری؛ ولی ناصری پلنگرد


5. تحلیل ورزش جانبازان استان مازندران به روش SWOT با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1398

10.30473/jsm.2019.46012.1321

ارشد رحیمی گلوگاهی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی


6. تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تبلیغات دهان‌به‌دهان به‌واسطه‌ی وفاداری و دلبستگی به برند در لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1398

10.30473/jsm.2019.44362.1307

سجاد پاشایی؛ فاطمه عبدوی؛ وجیهه جوانی؛ زهرا پورحسین


7. نقش میانجی معنویت سازمانی در رابطه‌ی بین رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان رسانه های ورزشی در شهرستان زاهدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1398

10.30473/jsm.2019.44847.1312

عبدالباسط مرادزاده؛ محب الدین ریگی؛ عبدالعلی کشته گر؛ احسان نامدار جویمی؛ عبدالله سپاهی


8. نقش میانجی فرهنگ سازمانی در رابطه‌ی بین رهبری تحول‌آفرین و رفتار شهروندی سازمانی (کارکنان رسانه های ورزشی در شهر زاهدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1398

10.30473/jsm.2019.44846.1311

عبدالباسط مرادزاده؛ مسلم مبارکی؛ احسان نامدار جویمی؛ عبدالله سپاهی؛ لیلا تمسکی هرسینی