تاثیر رسانه‌های جمعی بر کنترل فساد در ورزش فوتبال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش استان فارس

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر تاثیر رسانه‌های جمعی بر کنترل فساد در ورزش فوتبال بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و جامعه آماری شامل کلیه بازیکنان فوتبال شاغل در لیگ برتر ایران (420 =N) که با استفاده از روش تصادفی ساده و بر اساس جدول کوکران نمونه آماری تحقیق تعیین شد (203 =n). ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش تاثیر رسانه‌های جمعی 23 سوال در 4 خرده مقیاس (عوامل فرهنگ سازی، عوامل آموزشی، عوامل اطلاع رسانی و عوامل مشارکت اجتماعی) و بخش روش‌های کنترل فساد اداری 15 سوال در 4 خرد مقیاس (عوامل اثر بخشی قوانین، عوامل نظارتی، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی و معیشتی) تنظیم و تدوین شد. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی از ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای تجریه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss و از رویکرد معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد رسانه جمعی با ضریب همبستگی 812/0 با کنترل فساد در ورزش فوتبال رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که رسانه‌های جمعی با مقدار ضریب مسیر 78/0 و نسبت بحرانی(CR)123/5 بر کنترل فساد در ورزش فوتبال تاثیر دارد. رسانه جمعی با ارتقا شفافیت فعالیت، در کاهش فساد نقش بسیار موثری ایفا می‌کند؛ چرا که افزایش در شفافیت رویه‌ها سبب افزایش مشارکت شهروندان و اطمینان از حقوقشان در نحوه اداره سازمانهای ورزشی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of mass media on the control of corruption in football

نویسندگان [English]

  • alireza zare 1
  • sedighe Heidarnejad 2
  • rezvan shiraali 3
چکیده [English]

The aim of the present study the influence of mass media on the control of corruption in football. The study population consisted of all players in terms of purpose and working in the Iranian Premier League (420 = N) which uses a simple random sampling and the sample was determined by Cochran (203 = n). A questionnaire to collect data on the impact of the mass media 23 questions in 4 subscales (of culture, of education, of information and of social contributions) and section 15 questions in 4 small techniques to control corruption scale (of the effectiveness of laws, regulatory factors, cultural factors and economic factors and subsistence) was set up and developed. The validity and content validity of construct validity and reliability using Cronbach's alpha reliability coefficient was investigated. Data for the analysis of Pearson correlation coefficient using spss software and structural equation modeling approach was used by AMOS software.The results showed that the mass media with a correlation coefficient 0/812 to control corruption in football and there is a positive correlation. SEM results showed that the mass media with the value of 0/78 and critical ratio (CR) 5/123 impact on the control of corruption in football. The mass media to promote transparency, reduce corruption plays an effective role as an increase in the transparency procedures, increase the participation of citizens and ensure their rights in the management of sports organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass Media
  • corruption
  • Sport
  • Soccer
Ahmadi, Asghar. (2010). "Cultural factors of administrative corruption and Cultural barriers to fight with it". Journal of administrative corruption, fields and strategies. No.52, pp 97-144.##Almiri, Mojtaba; Naderian, Masoud; Hosseini, Mohamad; Esfahani, Alireza; Rahimi, Mohamad. (2009). "Factors Influencing Soccer Spectators' Attendance in Professional Soccer Games in Iran". Article 4, Volume 1, Issue 3, Winter 2009, pp 61-73.##Alvandi, Mozafar. (2009). "Corruption and ways to combat it". News site of General Directorate of Prisons (Gilan province).##Asadi, Abbas; Rezaee Soufi, Morteza. (2014). "Studying the Current and Optimal Status of the Role of Mass Media on the Development of Volleyball in Sport Sciences Students". Journal of communication management in sports media. Volume 2, Issue 5, Autumn 2014, pp 59-63.##Baldson, E & Fong, L., & Thayer, M. (2007). "Corruption in college Basketball? Evidence of Tanking in postseason conference tournaments". Journal  of Sports Economics, Vol. 8, No. 1; pp 19-38.##Bloom, Max. (2009). "corruption and sport: Building infergnity and preventing Abuses". Transparency international, 1, 6.##Brooks, G., Aleem, A. and Button, Mark. (2013). "Fraud, corruption and sport". Palgrave, MacMillan,. Basingstoke., ISBN.9780230299788/http://eprints.port.ac.uk/id/eprint/11011.##Chi Lio, M., M. Chun Liu, and Y. Pey Ou. (2010.( "Can the Internet reduce corruption? A cross-country study based on dynamic panel data models". Government Information Quarterly, In Press.##Ghafouri, Farzad. (2003). "Determining the effective factors on tendency to sport for all to determine Sport Strategies in I.R.Iran". Ph.D. Thesis. Tarbiat Modares University.##Ghahremani, Jafar; Mohazamzadeh, Mehrdad; Saeidy, Sheyda. (2013). "Investigation barriers of sports participation of woman teachers in Three levels of educational in city of Marand". Article 5, Volume 2, Issue 6, Autumn 2013, pp 57-66.##Ghasemi, Hamid. (2007). "Examining the role of mass media in the development of sports in the country". Ph.D. Thesis. Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran.##Goudarzi, Mahmoud, Ghorbani, Mohammed Hossein, pour Soltani, Hossain, Safari, Hamid Reza. (2011). "Study of the factors affecting the incidence of administrative corruption and growth of administrative corruption and perceived and control methods in sports organizations in Iran". Journal of research on Sport Sciences. No.10, pp 39-56.##Gyorian, Hassan. (2012). "The role of mass media in corruption control. Media studies". No. 17. pp 133-140.##Heidari, Hassan; Alinazhad, Roghayeh; Mohseni Zonozi, Seyed Jamallodin; Jahangirzadeh, Javad. (2014). "An Investigation of Corruption and Economic Growth Nexus: Some Evidence from D-8 Countries". Journal of Economics research. Article 6, Volume 14, Issue 4, Spring 2014, pp 157-183.##Jackson, J. (1991). "Mass participation in physical recreation", Journal of recreation, Vol 49, No. 3.##Khaledian, Mohammad; Mostafaei, Fardin; Samadi, Mehran; Kia, Farokh. (2014). "The role of mass media in the development of sport". Article 6, Volume 1, Issue 2, Winter 2014, pp 49-55.##Lee, W.S. (2013). "Engaging in corruption: the influence of cultural values and contagion effects at the micro level". Jourmal of economic psychology, 39, pp 287,-300.##Liiv, M, L. (2004). "The Causes of Administrative Corruption". Hypotheses Central and Eastern Europe, University of Tartu, department of Public Administration, requirements for the master’s degree of public administration.##Maennig, W. (2005). "Corruption in International sports and sport management : Forms, tendencies , extent and countermeasures". European Sports Management Qaarterly, Vol. 5, No.2, pp 187-205.##Mahdavian Mashhadi, Maryam. (2008). "Comparison the Current and Optimal Status of the Role of Mass Media on female sports". Article of the first National Conference on Sport Management, University of North.##Mahmoudi, M. (2005). "The role of organizational culture in the prevention of administrative corruption". Journal of plan. 160, pp 38-44.##Malekmohammadi, Hamid Reza; Haghshenas, Mohammad Javad. (2013). "A comparative study of anti-corruption policy making in Islamic republic of Iran, turkey, Pakistan and designing desirable model. Politic Quarterly". Article 7, Volume 43, Issue 1, Spring 2013, pp 137-154.##Management and Planning Organization of Country. (2005). "Fighting with corruption program and health promotion in administrative system". Publications of Management and Planning organization. p 102.##Mason: D, and Thiboult, s. (2006). "An Agency Theory Perspective on Corruption in Sport". Journal of Sport Management, 20, pp 52-73.##moradi mehdi; Honari Habib; Ahmadi, Abdolhamid. (2011). "A Survey of Fourfold Role of Sport Media in Development of Sport for All Culture". Article 9, Volume 3, Issue 9, Summer 2011. pp 167-189.##Najafikolori, maghsood; Goudarzi, Mahmood; Farahani, Abolfazl; Esmaeli Bidhendi, Hassan. (2012). "Effective Factors of Corruption in Sport Organizations (Case Study: Football Federation of I.R Iran)". Article 6, Volume 4, Issue 14, Autumn 2012, pp 109-122.##Numerato, Dino. (2009). "The media and sports corruption: An outline of sociological understanding". International Journal of sport Communication, 2;  pp 261-273.##Ramzaninejad, Rahim; Hosseini, Misagh; Benar, Noushin; Mohades, Fateme. (2010). "The Relationship between Coaches' Leadership Styles and Group Cohesion and Team Success in Female Students of Volleyball Teams of Azad Universities". Article 2, Volume 2, Issue 6, pp 29-46.## Richard Chambers (2015). "The scandal of the International Federation". Translate by Farshid Fereydouni. www.theiia.org.##Safari Jafarlou. Hamidreza, Goudarzi, Mahmoud, Sajjadi, Nasrolah, Ghorbani, Mohamad Hossein, Darabi, Hojatolah. (2009). "Determining the factors affecting the administrative corruption and its control methods in Physical Education Organization of Islamic Republic of Iran From the perspective of experts". Journal of research on Sport Sciences. No. 25. pp 81-94.##Scott, R. (2001). "Institutions and organization", sage publication. Wilmore JH, Costill DL, Kenney WL. (2008). Physiology of sport and exercises. Human Kinetics.##Sharifi renani, Hajipour, Moshref Javadi, Zodayand. (2013). "The Role of ICT in reducing corruption by increasing information transparency, improve accountability and promote trust and integrity. Case Study: Saderat bank branches in Isfahan". Iranian Research Institute for Information Science and Technology. No.3, pp 659-679.##Tan, C. W., S. L. Pan, and E.T.K. Lim. )2005). "Towards the Restoration of Public Trust in Electronic Governments: A Case Study of the E-filing System in Singapore", Proceedings of the 38 th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS’05)-Track 5, Hawaii.##Zare, Alireza, Zare, Hakimeh, Mirzaei, Iman. (2013). "Examining the effect of the mass media (television, radio, publications) on tendency to sport for all". The 1st National Conference on Analysis and Strategic Explanation of the Commands of Iranian Supreme Leader in the Field of Sport for All and Physical Activity. 9-10 December 2013. Tehran-Iran. p 90.##Zare, Alireza.(2014). "Analysis of the factors affecting the incidence of corruption in the Ministry of Sports and Youth and control methods". Master's thesis. Shahid Chamran university of Ahwaz.##