تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه موانع استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در ادارات ورزش و جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی

چکیده

هدف از این پژوهش، برسی ساختاری عامل اکتشافی پرسشنامه موانع پیاده سازی سیستم های اطلاعات مدیریت در ادارات ورزش و جوانان است. روش تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات اکتشافی است. اطلاعات این پژوهش از 156 مدیر ارشد و میانی و کارکنان بخش فناوری اطلاعات و کارشناسان اداره کل سازمان ورزش و جوانان استان کرمانشاه و شهرستانهای تابعه جمع آوری شد. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته 49 سوالی بود. در تحلیل داده ها و ارائۀ یافته ها از روش تحلیل عاملی از نوع اکتشافی برای دسته بندی و تبیین و تشریح موانع مورد بررسی و استخراج سازه های زیر بنایی بهره گرفته شده است. پس از جمع آوری و تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه‌ها، حداقل بار عاملی مورد پذیرش برای هر متغیر 3/0 تعیین شد، بنابراین از 80 سوال پرسشنامه، 31 سوال به علت بار عاملی کمتر از 3/0 حذف و 49 سوال باقی مانده در هفت مولفه، موانع مدیریتی (11 سوال)، موانع محیطی (6 سوال)، موانع فنی (4 سوال)، موانع آموزشی (3 سوال)، موانع اقتصادی (5 سوال)، موانع ساختاری (5 سوال) موانع فردی (7 سوال)، موانع فرهنگی (4 سوال)، موانع مدیریت تغییر(4 سوال)، طبقه‌بندی شدند. پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 83/0 بدست آمد که نشان دهنده مناسب بودن پرسش نامه مورد استفاده است. همچنین مشخص شد که هم کل پرسشنامه و هم تمام آزمون های فرعی از ضریب پایایی بالایی برخوردار هستند. نتایج نشان داد می‌توان پرسشنامه حاضر را ابزاری معتبر برای سنجش استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان‌های ورزشی بکار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploratory factor analysis of the obstacles inventory management information systems (MIS) in the Office of Youth and Sports

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the structural barriers to implementation of exploration inventory management information systems in offices, sports and youth. The research is descriptive and exploratory study. The information in this study of 156 senior and middle managers and staff in the information technology sector and experts from the General Directorate of Youth and Sports Kermanshah province and province were collected. The data gathered using questionnaire of 49 questions. After collecting and analyzing questionnaires factor, minimum load factor 3.0 for each variable was determined acceptable, so the 80 question questionnaire, 31 questions due to time factor is less than 3.0 are removed and the remaining 49 questions seven components, administrative barriers (11 questions) and the environment (6 questions), technical barriers (4 questions), educational (3 items), economic barriers (5 questions) and structural (5 questions) personal barriers (7 items) , cultural barriers (4 items) and change management (4 questions), were classified. The reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha was 83/0, which indicates that the questionnaire is used. It was also found that both the questionnaire and all sub-tests of high reliability. The results showed that the questionnaire can present valid instrument for assessing the information management systems used in sports organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Systems Management
  • inventory management information system implementation barriers
  • Youth and Sports Department
  • MIS
ابراهیمی نژاد، مهدی؛ حسین زاده، عباس. (1388). "بررسی موانع و مشکلات استقرار نظام اطلاعاتی مدیریت: مورد مطالعه در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان". نشریه دانشور رفتار. دوره 16، شماره 35.

اکبری، علی؛ عاصمی، عاصفه. (1390). "‌‌‌بررسی وضعیت سیستم‌های اطلاعات مدیریت در کتابخانه‌های مرکزی دانشگا‌ه‌های شهر تهران از دیدگاه مدیران". نشریه رویکردهای نوین آموزشی. سال ششم، شماره 2.

بدرقه، علی. (1389)". استلزامات و چالش­های بکارگیری سیستم مدیریت در نظام ترویج و آموزش کشاورزی ایران". رساله دکتری رشته مهندسی (MIS) اطلاعات کشاورزی. ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

جعفرزاده زرندی، محبوبه؛ ابراهیم رزاقی، محمد؛ شریفیان، اسماعیل. (1393). "تعیین روایی و پایایی نسخه ایرانی پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در توسعه فرصت‌های کارآفرینی در ورزش". مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی. دوره دوم، شماره 6.

حمیدی، مهرزاد، خبیری،محمد، فلاح، زین­العابدین (1385). "بررسی عوامل مرتبط با استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در فدراسیون­های ورزشی جمهوری اسلامی ایران". نشریه حرکت، شماره 29.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1389). "روش­های تحقیق در علوم رفتاری". انتشارات آگاه.

سعیدی، پرویز؛ پورنبوی، علی. (1389). "بررسی اثربخشی سیستم­های اطلاعات مدیریت (MIS) در شرکت شهرک­های صنعتی. فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی". سازمانی، سال اول، شماره چهارم.

عیدی، حسین؛ یکتایار، مظفر؛ الفتی، امیر؛ آزادی، رسول. (1393). "شناسایی و تعیین اولویت موانع استقرار سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS) در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه". نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی. سال دوم، شماره 1.

قاضی­زاده فرد، سیدضیاءالدین. (1375)." طراحی و تبیین الگوی بررسی و تحلیل موانع انسانی در استقرار و به کار گیری نظام اطلاعات مدیریت (با تمرکز بر سازمان­های دولتی ایران)". رساله دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

قاضی­زاده فرد، سیدضیاءالدین.(1385)." بررسی مسایل و مشکلات ایجاد و بکارگیری(MIS) در کشور (با تمرکز بر موانع انسانی در سازمان­ها و سیستم‌های اطلاعات مدیریت دولتی)". دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه­.

کاظمی، مصطفی؛ مرجان فیاضی؛ ملیحه میرزاده. (1387)." بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمان های دولتی ایران". مجله پژوهش های مدیریت، سال اول، شماره دوم.

ولائی، محمد. (1391)." آزمون تحلیل عاملی و نحوه آزمون گیری آن توسط نرم­افزار" spss. جزوه درسی دانشکده ادبیات دانشگاه زنجان.

مهرآرا، اسداله؛ مرزبان، حجت اله. (1392). "بررسی موانع استقرار سیستم­های اطلاعاتی مدیریت (MIS) در استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد". دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین.

Bhatnagar, S c. (ED.) (1991). "Information technology manpower: Key issues in developing countries". New delhi, India: Tata McGrawhill.

Dehning, Bruce, and Vernon J. Richardson. (2002). "Returson on investments in information technology: A research synthesis". Journal of Information systems. 16(1).

Khosrowpour, M. (1999), "Managing Information technology resources in the next millennium", Proceeding of the IRMA International conference, May 17-19, Hershey, MSA.

Maddison, R & Darnton, G (1996): "information systems In Organizations- Improving Business Processes", Chapman & Hall.

Murdick, Robert G., and john C. Munson, (1986) ; "MIS Concepts and Design"; 2nd edition, New jersey: Prentice-Hall. Lnc.

Montazemi ,A.R. (1988). "Information Systems in small Business, Hamilton,Canada", The society of management Accounts of Canada.