نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش قهرمانی بانوان از دیدگاه اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ورزش بانوان (مدیریت تربیت بدنی) دانشگاه شهید چمران اهواز

2 هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این پژوهش به بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش قهرمانی بانوان از دیدگاه مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان پرداخته شده است. روش این تحقیق توصیفی و از نوعی پیمایشی می باشد. و داده های آن توسط پرسشنامه و به صورت میدانی جمع آوری شده است. جامعه تحقیق حاضر به تعداد 95 نفر، شامل رییس هیأت ها، نواب رییس هیأت ها، کارشناسان ورزش در اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان می باشد.جامعه آماری این تحقیق را کلیه روسا، نواب رئیسان هیت های ورزش که در زمینه ورزش و بانوان فعال بودند و کارشناسان ورزش در اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان بودند.
ابزار جمع آوری داده ها ‏ پرسشنامه 27 سوالی محقق ساخته بود که اعتبار روایی محتوایی صوری آن توسط 6 نفر از استادان حیطه مدیریت ورزشی و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 83% بدست آمد.
درنتایج توصیفی تحقیق نشان داد که رسانه ها در وضعیت موجود نقش فرهنگی، آموزشی، تبلیغاتی مطلوبی را در توسعه ورزش قهرمانی بانوان ندارند، این درحالی است که رسانه های جمعی می توانند در وضعیت مطلوب نقش فرهنگی، آموزشی و تبلیغاتی موثری رادرتوسعه ورزش قهرمانی بانوان داشته باشند. همچنین نتایج نشان داد کـه بین کارکرد های نقش فرهنگی، آموزشی و ‌‌تبلیغاتی رسانه های جمعی در وضعیت موجود و مطلـوب تـفاوت وجود دارد و این بدان معنی است که رسانه های جمعی به رسالت خود درخصوص توسعه ورزش قهرمانی بانوان عمل نمی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of mass media in the development of women's sports championshipPrincipals Office of Youth and Sports has been in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • haleh hamidpour 1
  • seyed nahid Shetab Booshehri 2
چکیده [English]

This study examines the role of mass media in the development of women's sports championship Principals Office of Youth and Sports has been in Khuzestan Province. Methods of This study is a descriptive survey. Data was collected by questionnaires and field. The study of 95 people, including the chairman, the vice chairman of the board, the department of sports and youth sport experts in Khuzestan province.
Survey of all directors, vice Chairman of exercise were active in the field of women's sport and And experts in the sports department of sports and youth were Khuzestan. The data collection instrument was a questionnaire composed of 27 questions Atbarrvayy the visual content by 6 teachers, sport administration and its reliability was calculated by Cronbach's alpha of 83%.. Drntayj descriptive study showed that the role of the media in the cultural, educational, propaganda favorable to the development of women's sports have championship. However, the media can play a role in optimal condition for cultural, educational and sports in the development of effective advertising are ladies championship.The resultsshowed thatthe functionofdesignculture, education andmediapropaganda, there are differences betweenthe current anddesired.Thismeans that themass mediado not dotheir missiononWomen'sChampionshipSports Development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass Media
  • Women's Sports
  • sports championship
اکبر آبادی، مرضیه. (1388). "دستاوردهای ورزش قهرمانی‏، (ورزش قهرمانی بانوان)". معاون امور بانوان و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان کشور منبع: مهرخانه.

انوارالخولی، امین(1381). "ورزش وجامعه". مترجم:  حمیدرضا شیخی. بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)، مشهد و تهران.

بارفروش. (1381)." تحلیل محتوای نشریات ورزشی، (از سال 79 تا سه ماهه اول سال 81) بر روی 8 روزنامه ورزشی". تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها.

دارابی، مهری. (1380). "بررسی عوامل فرهنگی گرایش زنان به ورزش در تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.

رسولی، رضا .(1383)." تحلیل روزنامه­های منتخب سراسری". تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

رضایی، مونا (1383). " تحلیل محتوای روزنامه­های ورزشی منتخب 1383ـ 1380 بارویکرد ورزش زنان". پایان­نامه کارشناسی ارشد، تهران دانشگاه آزاد اسلامی.

روحی زاده، مرضیه (1389). " تأثیر رسانه در نهادینه کردن همگانی در بانوان". پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.

سجادی، نصراله (1378). " تحلیلی بر نقش رسانه­های جمعی در بازی­های المپیک طی قرن بیستم". نشریه حرکت. شماره 3.

سلامی، فاطمه (1381)." توصیف موانع شرکت بانوان در فعالیت های ورزشی طرح پژوهشی". تهران: دانشگاه تربیت معلم.

شتاب بوشهری، سیده ناهید (1387)." ارتقاء زنان به پست­های مدیریتی: موانع محیطی و فردی و ارائه الگوی مناسب". دانشگاه تربیت مدرس.

عفرابی، مریم (1392). "بررسی نقش جنسیتی و اضطراب اجتماعی اندام در مردان ورزشکار رشته ایروبیک ژیمناستیک و زنان ورزشکار رشته فوتسال". پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.

کردی، محمدرضا (1385). "بررسی نقش رسانه­های گروهی در ورزش کشور". طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

 مرادی، مهدی؛ هنری، حبیب؛ احمدی، عبدالحمید (1390). "مقایسه زیر مؤلفه­های مؤثر نقش­های اطلاع­رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ­سازی رسانه ملی در ورزش همگانی". فصلنامه پژوهش­های ارتباطی". سال هجدهم، شماره4 (پیاپی68).

مرکز پژوهش­های اسلامی صدا و و سیما مهرماه 77 کد467 نام کتاب:" ویژه­نامه ورزش گروه جامعه شناسی".

مظفری، امیر احمد (1381). " توصیف نگرش و گرایش مردم نسبت به فعالیت­های حرکتی و ورزش در جمهوری اسلامی ایران". طرح ملی زیر نظر شورای پژوهش­های علمی کشور.

مهدویان مشهدی، مریم (1387). " بررسی نقش رسانه­های گروهی در ورزش بانوان". پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

مهدویان­مشهدی، مریم؛ احمدی، عبدالحمی؛ باقری، سروش؛ شریف زاده، زهرا (1391). " مقایسه وضعیت موجود و مطلوب نقش رادیو،تلویزیون و مطبوعات در ورزش بانوان از دیدگاه صاحبنظران". اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی.

 کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید؛ شیرویی، اعظم (1391). "رابطة مؤلفه­های مدیریت اخبار و گزارش­های ورزشی با گرایش جنسیتی در مطبوعات ورزشی". مدیریت ورزشی، شماره14.

Buysse, Jo Ann,. Wolter, Sarah,.(20013)." Gender Representation in 2010 NCAA Division I [21] Media Guides: The Battle for Equity was only Temporarily Won", Journal of Issues in Intercollegiate Athletics, 6.

Coakley, J.J. (1978). "Issues   and  Controversies, Sport in Sosiety". C.V.Mosby Co.S.L.

Greenwood K.,  Lumby C.,o Caple  H. (2010).  "Toward  a level plying field : Sport  and  gender in  Australia  metdia" . Australian  Sport Commission.

Jones, D.(2004). "Half the Story? Olympic Women on ABC News Online". Media International Austraila- Incorporating Culture&Policy,15Retrieved March 18, 2006 from EBSOOhost Web site: http://www.epnet.com

 

Kane, M.J. & Greendor fer ,s. (1994). "The media s Rolein Accommodating and Resisting Stereotyped Images of women in sport". women media and sport: challehging gender val Ues.

Kane, M.J. & Parks, J.B.(1992). "The social con struction of gender  difference  and  Sport  hierarchy in sport Journalish few new twists on very old themes women in sport and physical Activity Jnd physical Activity Journal". 1.

Lisec  John Phillip  S.(2010). " Gender  inequality in the new millennium:A narrative analysis of WNBA representations in the new media  , department of Kinesiology and Health  Miami  University.

Lombard, M., Snyder‐Duch, J., & Bracken, C. C. (2002). "Content analysis in mass communication: Assessment and reporting of intercoder reliability. Human communication research". 28(4), 587-McGregor, J. (2006). The pervasive powerof man - made news. Ppacific Journalism Review, 12.

McGregor, J. (2006). "The pervasive powerof man - made news". Ppacific Journalism Review, 12.

Wanneberg P.L.(2011)."The  sexualisation  of  sport : A  gender analysis of Swedish elite sport from 1967 to the present day " .European  Journal  of  Women s Studies, Vol. 18, No.3.

Wilde, K (2007), " Woman in sport: Gender Stereotypes in the pastand present"www.athletic woman.com.

Women’s Sports Foundation UK, (2006). "Environment, Communications, Information Technology and the Arts Refrences Committee About time! "  Women in sport and recreation in Australia.