بررسی رابطه بین ارتباطات با رویکرد سیاسی با اثربخشی مدیران باشگاههای فوتبال (تهران )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

3 استادمدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

10.30473/jsm.2020.49723.1363

چکیده

ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بررسی رابطه بین ارتباطات با رویکرد سیاسی واثربخشی مدیران باشگاههای فوتبال (تهران )می باشد. جامعه آماری در این پژوهش مدیران باشگاه های حاضردر مسابقات لیگهای کشور با الویت تیم های تهرانی حاضر در این مسابقات و همچنین مدیران تیم های حاضر در مسابقات آسیا ویژن ،دسته اول و دوم تهران (360 N= ) با استفاده از فرمول کوکران 186 نفربه صورت تصادفی انتخاب شدند. ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ارتباطات سیاسی(محقق ساخته ، 1398) و پرسشنامه اثربخشی مدیران (تالگوت پارسونز ،1969) ﻛﻪ رواﻳﻲ ﻫﺮدو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ10 ﺗﻦ از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در یک مطالعه مقدماتی با30 آزمودنی و با الفای کرانباخ به ترتیب ارتباطات سیاسی(703/0)، اثربخشی(845/0)محاسبه شد.ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ها از روش ﻫﺎی آﻣﺎری ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف، tﺗﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای، آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن، و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد ارتباطات سیاسی با اثربخشی رابطه مثبت ومعنا داری دارد و همچنین ارتباطات سیاسی توانایی پیش بینی از متغییر اثربخشی مدیران دارا می باشد همچنین وضعیت ارتباطات سیاسی بیش از حد متوسط و اثر بخشی بیشتر از حد متوسط و در حد مطلوبی قرار داردوپیشنهاد می گردد مدیران باشگاههای فوتبال تلاش کنند ارتباطات ﺳﯿﺎﺳﯽ خود را ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر بگیرند این خود براثربخشی مدیران می افزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Communication and Political Approach and Effectiveness of Football Club Managers (Tehran)

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Mousavi Buuki 1
  • Side of Taherah Mousavi Rad 2
  • Abolfazl Farahani 3
1 Master of Sport Management in Payame Noor University
2 Assistant Professor Sport Management ofPayame Noor University.
3 . Professor Sport Management ofPayame Noor University
چکیده [English]

The purpose of this article is to examine the relationship between communication and the political approach and effectiveness of football club managers (Tehran). The statistical population of this study was the managers of the current clubs in the national leagues competitions with the priority of Tehrani teams present in these competitions as well as the managers of the teams present in the Asian Vision, First and Second Division of Tehran (N = 360) using the Cochran formula of 186 individuals. They were randomly selected. To meet the goals of standard software, political communication (Atashpour, 2009) and the Managers Effectiveness Questionnaire (Talgott Parsons, 1969), both questionnaires were tested at 10 and 30 minutes. Cronbach's alpha was calculated as political communication (0.823), effectiveness (0.755). Multivariate analysis was used. The results showed that political communication has a positive and meaningful relationship with effectiveness, and political communication has the ability to predict managers' effectiveness variable. Also, political communication status is above average and effectiveness is above average and it is recommended. Managers of football clubs try to use their communications with Swedes to increase the effectiveness of managers

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Political Communication
  • Managers Effectiveness
  • Football clubs