تبیین پیامدهای جذابیت شخصیت برند انسانی در برنامه‌های تلویزیونی ورزشی (مورد مطالعه: مجری برنامه 90)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

3 مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

10.30473/jsm.2020.49363.1359

چکیده

هدف این پژوهش تبیین پیامدهای جذابیت شخصیت برند انسانی در برنامه‌های ورزشی (مجری برنامه تلویزیونی 90) است. به همین منظور متناسب با مبانی نظری موجود مدل مفهومی ارائه و آزمون شد. به‌منظور گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه در بین 324 نفر از بینندگان برنامه 90 به روش نمونه گیری در دسترس توزیع شد. آلفای کرونباخ پرسش‌نامه 876/0 بوده که نشان از پایایی مناسب آن دارد. فرضیات پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم افزار ایموس 24 مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد جاذبه تبلیغاتی بر جذابیت شخصیت برند تاثیر مثبت دارد. همچنین جذابیت شخصیت برند بر کیفیت رابطه، وفاداری به برند و وابستگی به برند تاثیر مثبت دارد. کیفیت رابطه و وفاداری به برند نیز بر نقل‌قول دهان به دهان تاثیر مثبت دارند. همچنین وابستگی به برند بر کیفیت رابطه و وفاداری به تأثیر می‌گذارد.متناسب با یافته های پژوهش پیشنهادات پژوهش های آتی و پیشنهادات مدیریتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining of Human Brand Personality Appeal Outcomes in Sport TV program (The study of 90 program)

نویسندگان [English]

  • Vahid Makizadeh 1
  • Adel Mohebbi 2
  • Fatemeh Sharaei 3
1 Business Management, Management and Accounting, University of Hormozgan, Bandarabbas, Iran
2 Business management, faculty of Humanities, Islamic Azad university, Bandarabbas, Iran
3 Business management, Faculty of management and economy, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Purpose of this paper is to investigate the outcomes of brand personality appeal (BPA) in sport program (90 TV program). So, after literature review an in line with the previous researches, theoretical framework was presented and tested. This research used convenience sampling as a sampling method. Reliability of the questionnaire was 0.876 by using Cronbach's alpha coefficient. Hypotheses were tested by means of confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation modeling (SEM) by Amos 24 software. Research findings show that Advertising appeal has a positive impact on brand personality appeal. Brand personality appeal has a positive impact on relationship quality, brand loyalty, and attachment to the brand. Relationship quality and brand loyalty also have a positive impact on word of mouth. Attachment to the brand has a positive impact on relationship quality and brand loyalty. Finally, According to to research findings, future research recommendations and managerial recommendations has been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand personality appeal
  • brand loyalty
  • relationship quality
  • 90 program
  • Advertising appeal
  • brand attachment