اثر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی روی ارزش ویژه برند و پاسخ هواداران تیم پرسپولیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی_دانشکده علوم انسانی_دانشگاه کردستان_سنندج

2 دانشیار مدیریت ورزشی

10.30473/jsm.2020.49661.1362

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی روی ارزش ویژه برند و پاسخ هواداران تیم پرسپولیس بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی تیم فوتبال پرسپولیس بودند. در این پژوهش 315 پرسشنامه به‌صورت آنلاین در سایت پرس‌لاین جمع‌آوری و پس از کنار گذاشتن پرسشنامه‌های مخدوش شده و ناقص 310 پرسشنامه قابل قبول مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه تعدیل یافته سئو و پارک (2018) که شامل 23 سوال بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر چند نفر از اساتید و روایی همگرا و واگرا آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی گردید، همچنین همسانی درونی پرسشنامه با آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل تحقیق استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی رسانه‌های اجتماعی 52/0 از تغییرات آگاهی برند و 54/0 از تغییرات تصویر برند را به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی کرد. بنابراین توانایی بالای فضای رسانه-های اجتماعی در این مسیر بطوری که با چارچوب علمی مناسب طراحی شود بسیار مؤثر خواهد بود و باشگاه‌های فوتبال می‌توانند از طریق این فضا و استفاده از هواداران خود به ارائه خدمات و محصولاتی که بتواند برای باشگاه درآمدزایی مناسبی داشته باشد، بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of social media marketing on brand equity and the response of Persepolis fans

نویسندگان [English]

  • arash zarei 1
  • Sardar Mohammadi 2
1 university of kurdistan
2 1- Associate Professor of Sport Management, University of Kurdistan
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of social media marketing on brand equity and the response of Persepolis fans. The research method was descriptive-correlational and the statistical population included all the fans of Persepolis Football Club. In this study, 315 questionnaires were collected online at Pressline site and after excluding confused and incomplete questionnaires, 310 acceptable questionnaires were analyzed. To collect data, a modified Seo and Park (2018) questionnaire consisting of 23 questions whose face and content validity was evaluated using the opinion of several professors and its convergent and divergent validity using confirmatory factor analysis, were also analyzed. Internal consistency of the questionnaire was confirmed with Cronbach's alpha. Descriptive statistics and structural equation modeling were used to analyze the data. The results showed that social media marketing predicted 0.52% of brand awareness changes and 0.54% of brand image changes positively and significantly. Therefore, the high ability of the social media space in this direction to be designed in a well-designed scientific framework will be very effective, and football clubs can, through this space, use their fans to provide services and products that can generate revenue for the club. Have a good pay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • brand equity
  • Customer Response
  • Persepolis Team Fans