نقش فرآیندهای مدیریت دانش نوین در راهبرد مزیت رقابتی پایدار (مورد مطالعه، کارکنان رسانه‌های ورزشی در استان اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق و دانشجوی دکترای گروه مدیریت دولتی - رشته مدیریت منابع انسانی- دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دولتی

3 استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش نوین در راهبرد مزیت رقابتی پایدار در بین کارکنان رسانه‌های ورزشی در استان اصفهان است. برای بررسی این مهم یک فرضیه اصلی و شش فرضیه جزئی شکل‌گرفته است که فرضیه اصلی به بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش نوین در مزیت رقابتی پایدار می‌پردازد؛ و فرضیات جزئی به نقش ابعاد فرایندهای مدیریت دانش نوین (شناسایی دانش- اهداف دانش شناختی- تولید دانش- ذخیره‌سازی دانش- اشتراک دانش- کاربرد دانش) در مزیت رقابتی پایدار می‌پردازد. تمامی فرضیات تائید شدند و میزان آن‌ها برای فرضیه اصلی و فرضیات فرعی به ترتیب برابر با 0.34 و 0.38، 0.41، 0.41، 0.38، 0.33، 0.40 است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، از نوع کاربردی و برحسب نحوۀ گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش کارکنان رسانه‌های ورزشی در استان اصفهان که حجم جامعه 580 نفر است. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 231 نفر است. با افزایش یک واحدی در فرایندهای مدیریت دانش، مزیت رقابتی پایدار به میزان 0.34 واحد افزایش می‌یابد. اگر در سازمان نیاز به دانش احساس شود و متناسب با نیازهای جامعه و صنعت، دانش مورد نیاز شناسایی شود و در این زمینه هدف‌گیری شود و متناسب با آن استراتژی مناسب اتخاذ شود و دانش موردنیاز تولید شود، سپس این دانش در حافظه سازمانی ذخیره شود و در معرض نیازمندان به آن دانش قرار گیرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the relationship of knowledge management processes with the strategy of sustainable competitive advantage Case Study, Staff of sports media in Isfahan province)

نویسندگان [English]

  • s r 2
  • n y 3
2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دولتی
3 s.b
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the role of modern knowledge management processes in the strategy of sustainable competitive advantage among sports media staffs in Isfahan province. To investigate this, a major hypothesis and six partial hypotheses have been developed. The main hypothesis deals with the role of modern knowledge management processes in sustaining competitive advantage; and partial assumptions about the role of the dimensions of modern knowledge management processes (knowledge identification - the goals of cognitive science-knowledge production- Knowledge storage - Knowledge sharing - Knowledge use) in a sustainable competitive advantage. All assumptions were confirmed and their rates for the main hypothesis and sub-hypotheses are 0.34 and 0.38, 0.41, 0.41, 0.38, 0.33, 0.40 respectively. The present study is a descriptive-survey based on the purpose of data collection. The statistical population of this research is the sports media staff in Isfahan province with a population of 580 people. The random sampling method is simple. The sample size is 231 according to Morgan's table. By increasing one unit in knowledge management processes, the sustained competitive advantage will increase by 0.34 units. If the organization needs to be knowledgeable and appropriate to the needs of the community and industry, identify the knowledge needed and target it, and adapt to that appropriate strategy and produce the required knowledge, then this knowledge will be stored in the enterprise memory And be exposed to the needy for knowledge and practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New knowledge management process
  • sustainable competitive advantage
  • leading organization
  • sports media staff