تبیین شاخص‌های تأثیرگذاری موانع گردشگری ورزشی ایران با استفاده از روش AHP گروهی با تاکید بر نقش اطلاعاتی و ارتباطی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی.

3 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده تربیت بدنی گروه مدیریت ورزشی

4 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور.

چکیده

کشور ایران دارای سابقه فرهنگی– تاریخی غنی و برخوردار از مناظر و چشم اندازهای طبیعی دارای پتانسیل بالا برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است. بر این اساس ارزش‌ها و استعدادهای گردشگری، هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اهمیت و اولویت‌ موانع گردشگری ورزشی کشور در راستای دستیابی به برنامه‌ریزی و مدیریت هدفمند صنعت گردشگری می-باشد. این پژوهش از لحاظ روش مطالعه توصیفی- تحلیلی می-باشد. روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات، کتابخانه‌ای و میدانی مبتنی بر ابزار پرسشنامه(نظرات 28 نفر از کارشناسان ورزشی و گردشگری کشور) می‌باشد که موانع گردشگری ورزشی کشور را در 3شاخص کلی مدیریتی ،گردشگری و زیر ساختی و 20 زیر شاخص فرعی با استفاده از مدل تاپسیس فازی و مدل تحلیل تشخیص ،مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است .همچنین میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شده است.
نتایج پژوهش نشان داد که در حال حاضر موانع مدیریتی با وزن (0.549)، زیرساختی با وزن(0.519)و گردشگری با وزن (0.496) به ترتیب دارای بیش‌ترین تا کمترین وزن دررتبه‌بندی قرارگرفته‌اند. به نظر می رسد وجود موانع ذکرشده می‌تواند از موانع اساسی در موفقیت صنعت گردشگری باشد که با اقدامات توسعه‌ای در جهت حل و فصل کردن موانع و مشکلات گردشگری کشور ایران موثر واقع شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation and evaluation indexes Effectiveness industry barriers of Sports tourism with group AHP method Emphasizing the role of information and communication

نویسندگان [English]

 • Marjan Amini 1
 • Mozhgan Amini 2
 • Abdolrahman Mahdipour 3
 • Hamid Ghasemi 4
1 M.A. Sport Management, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 M.A. Sports Psychology, Allameh Tabataba'i University.
3 Associate Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz.
4 Associate Professor, Sport Management, Payam Noor University
چکیده [English]

Iran has a rich history and cultural history of the landscape and the natural landscape has the potential to attract domestic and foreign tourists is high. The values ​​and tourism potentials, the aim of this study was to examine the importance of sports tourism obstacles to achieve-is to plan and manage targeted tourism industry. This research method is descriptive-analytic. The method of collecting data and information, library and field-based questionnaire (28 comments Sport and tourism experts) that barriers to sport tourism in third overall index management, tourism and infrastructure, and 20 under the sub-index using TOPSIS and fuzzy discriminant analysis, the analysis put also the reliability is calculated using Cronbach's alpha coefficient 87/0. The results showed that the current administrative barriers weight (0.549), infrastructure and weight (0.519) and tourism by weight (0.496) have the highest and the least weight respectively. There seems to be a fundamental obstacle to the success of the tourism industry is claimed obstacles to development efforts in order to resolve the problems of tourism in Iran was effective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism
 • Sports
 • Obstacles
 • Fuzzy
 1. احسانی، محمد؛ هنرور، افشار؛ افتخاری، رکن­الدین؛ هنری، حبیب و جردن، فیونا (1389). "تعیین عوامل مهم در کیفیت بسته­های گردشگری ورزش در کشور"، نشریه مدیریت ورزشی حرکت، شماره 4، صص 5-26.
 2. ادبی فیروزجاه، جواد؛ کوزه­چیان، هاشم و احسانی، محمد (1388). "مطالعه جاذبه­های طبیعی مهم ورزشی مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی و ورزش مدیریت از منظر ورزشی و کارشناسان گردشگری". شماره 1، صص 81-67.
 3. اصفهانی، نوشین؛ گودرزی، محمود؛ اسدی، حسن؛ سجادی، نصرالله و اسمیت، استیفن (1388). "تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه جهانگردی ورزشی داخلی ایران". نشریه مدیریت ورزشی، شمارة 1، صص 159-175.
 4. افتخاری، رکن الدین؛ مهدوی، عبدالرضا؛ اکبری، داوود و سامانی، ناهید (1392). "ارائه الگوی برنامه­ریزی راهبردی توسعه گردشگری پایدار روستایی"، پژوهش‌های جغرافیای انسانی. شماره 83، صص 1-30.
 5. بیات، حسین؛ سید عامری، میرحسن؛ حسین­پور، اسکندر و فتحی کجل، فاروق (1392)."مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران"، سال پنجم، شماره دوم. صص 74-81.
 6. دولتشاه، صدیقه (1390). "بررسی ظرفیت­های گردشگری جهت توسعه گردشگری شهری خرم­آباد"، فصلنامه جغرافیا و آمایش سرزمین، سال اول، شماره اول، صص 102-88 .
 7. جاوید، مجید؛ اسدی، حسن؛ گودرزی، محمود و محمدى ترکمانى، احسان(1391). "نقش اینترنت و رسانه­هاى نوین در بازاریابى گردشگری ورزشى". پژوهش­هاى کاربردى مدیریت علوم زیستى در ورزش. شماره 3، صص 49-43.
 8. شجاعی، منوچهر و نوری، نورالدین (1386). "بررسی سیاست­های دولت در صنعت گردشگری و ارائه الگوی توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور". دانش مدیریت، دوره  20، شماره  78 ، صص 90-63.
 9. عطایی، محمد (1389). "تصمیم­گیری­های چندمعیاره فازی"، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شاهرود، شاهرود. ص 193    .
 10. کاظمی، محمد (1387). "مدیریت گردشگری". سمت انتشارات، شماره 3، صص 272-264.
 11. مجتبوی،کوروش و بهمن پور، هومن (1390). "توریسم ورزشی". چاپ و نشر طلایه آفاق، تابستان 1387. صص 1-71.
 12. ناصری، مسعود (1375). "شناسایی موانع مؤثر صنعت توریسم ایران و طراحی الگوی تببینی برای گسترش جذب توریست". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
 13. Braz, J.I. (2002). "Sport for all moves people around the globe, New perspective for tourism". Journal of Asian sport For All, Vol, 1, 47-52.
 14. Byeong, p. Yoo-shik, y (2009). "Segmentation by motivation in rural tourism, A Korean case study". Tourism Management, 12,24-32.
 15. Gibson H.J.; C. Willming, A. Holdnak (2003). "Small-scale event sport tourism, fans as tourists". Tourism Management. 24,181-190.
 16. Guangquan Zhang, Jie Lu & Da Ruan (2007). "Multi-Objective GroupDecision Making". Inperial College, Press ,39.
 17. Honar Var,A., Ghafuri,. Frzan,F,. Sharifian,E. (1386). "Important factors in the marketing of sports tourism in Ayran". sal Panzdhm. 4 (40) , 54-31.
 18. Hyun Moon, Joo & Chang Sun Kang (1999). "Use of fuzzy set theory in the aggregation of expert judgments". Annals of Nuclear Energy. 26, 461-469.
 19. School of Sport (2006)."Tourism & Hospitality Management, La Trobe University", PO. Box 199,Bendigo 3552.Australasian Journal of Regional Studies, Vol. 12, . 3,321-342.Kim, S.S., D.J. Timothy and H. Ha, (2007). "Tourism and political ideologies, A case of tourism in North Korea". Tourism Management, 28,1031-1043.
 20. Koozeh Chian,H.Ehsani ,M.,& Adabi Firouzjah,J.(2012)."World Journal of Sport "Sciences 5 (4), 216-220.
 21. Kozak, M (2002). "Comparative analysis of tourism motivation by nationality and destinations". Tourism Management ,23, 221-232.
 22. Lei Shi", Shu; Cole, H. (2011). "Understand leisure travel motivation of travelers with acquired mobility impairment. Tourism Management, 30, 1-4.
 23. Marwat,M.KH. Waseem,M .Khattak,H. Abbas,A. Bi Bi,I.(2014). Asian Journal of Social Sciences & Humanities, Vol. 3.3.PP:157-163. www.ajssh. leena-luna.co.jp
 24. Momeni, M. (1389). "A new issues of Operations Research", First edition. Tehran, Tehran University, 58.
 25. Neirotti, L.D; Bosetti, H.A; Teed K.C (2001). "Motivation to attend the 1996 summer Olympic Games". Journal of Travel Research, 35,46-56 .
 26. NG, S.I., J.A. Lee and G.N. Soutar, (2007). "Tourists’ intention to visit a country, The impact of cultural distance". Tourism Management, 28, 1497-1506.
 27. Qudsi Pour, H. (1389). "Analytic Hierarchy Process", Fourth Edition. Tehran, Amir Kabir University,5.
 28. Rahimian,m., Sajjadi,S.N., Khabiri,M,(2013). "A Consideration of Factors Affecting Sport Tourism in Kish Island-Iran". International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 3, . 10 ISSN, 2222-6990,358-365.
 29. Sharif, M. (1388). "The factors affecting the development of sports tourism with an emphasis on natural attractions and sports". MA thesisTourism Geography and Planning, College of Humanities, Islamic Azad University. (Persian).
 30. Soleymanzad, I., I. H. Aliyev and H. Alipornia, (2010). "Role of Tourism in Iran’s Sustainable Development". In the proceedings of The 5th Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, 25-30 May 2010, Cappadocia, Turkey, , 272-288.