تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی هیئت های ورزشی (مورد مطالعه استان گلستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان،ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر رسانه های جمعی (تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجلات، ماهواره، اینترنت و سینما) بر تأمین منابع مالی هیأت های ورزشی استان گلستان بود. روش تحقیق توصیفی بود که به ‌صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه مسئولین هیات های ورزشی استان گلستان (رئیس، نایب رئیس، دبیر و مسئول روابط عمومی) به تعداد 184 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 127 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از پرسشنامه‌ محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی آن‌ها توسط اساتید و متخصصین ورزشی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان دادند که برنامه های تلویزیونی، محتوی مجلات و اینترنت به ترتیب بیشترین تاثیر را بر تامین منابع مالی هیئت های ورزشی در استان گلستان داشتند. و سینما، ماهواره، برنامه های رادیویی و محتوی روزنامه ها به ترتیب کمترین تاثیر را بر تامین منابع مالی هیئت های ورزشی استان گلستان داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of mass media on financing of the sport boards (Case study: Golestan Province)

نویسندگان [English]

  • Zynalabedin Fallah 1
  • Mohammad Ali Aghakhani 2
1 Assistance Professor, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 M.A, Ali Abad Katoul Branch, Islamic Azad University, Ali Abad Katoul, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to study the effect of mass media (TV, radio, newspapers, magazines, satellite, internet and cinema) on financing of the sport boards in Golestan Province. The research adopted a descriptive method and was carried out as a field study. The statistical population consisted of 184 of the sport boards members of Golestan Province. Using the simple random sampling and using Cochran Equation, 127 people were selected. To gather the data we used researcher-made questionnaire which was submitted to teachers and sports management professors to confirm the content validity. The tool reliability was gained through the Cronbach's alpha 0.89. To analyze the data, descriptive and inferential statistical methods were used. The results showed that TV programs, magazines and internet content have the highest impact on financing of the sport boards. And cinema, satellite, radio broadcasts and newspapers contained have the lowest impact on financing of the sport boards of Golestan Province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass Media
  • Financing
  • Sponsorship
  • Sport Boards
آقاجانی، نوشین، نادری­نژاد، پریچهر (1390). "بررسی نقش وسائل ارتباط جمعی (رادیو و تلویزیون) در اشاعة فرهنگ ورزش همگانی"، فصلنامه فرهنگ ارتباطات، سال 1، شماره1، صص 139-167.##احسانی، محمد؛ جماعت، خاطره (1389)، "اهداف مستقیم و غیرمستقیم حمایت مالی از ورزش ایران". فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 10، صص 72-57.##الهی، علیرضا (1387). "بررسی موانع و راهکارهای توسعه اقتصادی صنعت فوتبال در ایران". رساله دکتری، دانشکده تربیت­بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.##تندنویس، فریدون (1378). "جایگاه ورزش در اوقات فراغت دانشجویان کشور". حرکت، 2، صص 93-110.##خالدیان، محمد؛ مصطفایی، فردین ؛ صمدی، مهران؛ کیا، فرخ (1392). "نقش رسانه­های جمعی در توسعه ورزش"، مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی. سال 1، شماره 2، صص 48-55.##جاوید، محمود؛ اسدی، مجید؛ گودرزی، حسن احسان محمدی ترکمانی (1391). "نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی"، پژوهش های کاربردی مدیریت ورزش، سال1، شماره 3. صص 49-43.##جمشیدیان، لیلا (1385). "وضعیت و روش بازاریابی ورزشی در ایران و چند کشور منتخب و ارائه الگوی کاربردی"، پایان­نامه دوره دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.##حسنی فر، عبدالرحمن و ابوالحسنی، الهه (1390). "بررسی نقش تلویزیون در حوزه نقد و شیوه مناظره". مطالعات میان رشته­ای در رسانه فرهنگ، سال 1، شماره 2، صص 21-1.##رجبی، مالک (1388). "دلایل عدم حمایت شرکت­های تولیدی (خصوصی) از ورزش قهرمانی در شهرستان اصفهان". پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم مازندران.##رضائی صوفی، مرتضی؛ شعبانی، عباس (1392). "بررسی تأثیر رسانه­های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش". مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، سال 1، شماره 3. صص43-49. ##رهبر، فرهاد؛ مظفری خامنه، فرشید؛ محمدی، شاپور (1386). "موانع سرمایه گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 81، صص 111-138.##سیدعامری، میرحسن؛ محرم­زاده، مهرداد؛ بشیری، مهدی؛ هادی، حمداله (1388). "بررسی عنصر حمایت مالی از عناصر آمیخته بازاریابی"، نشریه المپیک، سال 18، شماره 4، صص 111-129.##صادقیان، زهرا؛ حسینی، سید عماد؛ فرزان، فرزام (1391). "بررسی نقش رسانه­های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی"، پژوهش نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال 10، شماره 20، صص 35-44.##قاسمی، حمید؛ مظفری، امیراحمد؛ امیرتاش، علی محمد (1386). "توسعه ورزش از طریق تلویزیون در ایران". پژوهش در علوم ورزشی، سال 17، شماره 10، صص 131-148.##قره، محمد علی؛ قلی­پور، نگار؛ زینب، آنت (1392). "بررسی نقش رسانه­های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی"، مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، سال اول، شماره2، صص 40-47.##کردی، محمدرضا (1386). "بررسی نقش مطبوعات و رسانه­های گروهی در ورزش ایران". طرح پژوهشی. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.##معماری، ژاله (1386). "تحلیل و مدل­سازی آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور با رویکرد تصمیم محور"، رساله دکتری، دانشگاه تهران،  دانشکده تربیت­بدنی.##نقدی، یزدان؛ کاغذیان، سهیلا؛ افشار پی، امیر (1392). "تحلیل عوامل اقتصادی بر درآمد باشگاه­های فوتبال ایران(باشگاه های منتخب جهان)"، دوفصلنامه علمی ـ تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه­ریزی، سال 2، شماره 1، صص 21-43.##یزدانی، علی اصغر (1389). "موانع حمایت ورزشی شرکت­ها( دولتی و خصوصی) در استان خراسان شمالی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه غیرانتفاعی شمال.##

Ballaard, M. Gray, M. Reilly, J. Noggle, M. (2009). "Correlates of video game screen time among mles: body, physical activity and other media use". Eating behaviors, 10(2): pp 161-167.##Gbarowski, M. (2013). "Ambush Marketing in Poland before the 2012 European Football Championship". Journal of Entrepreneurship management and Innovation (JEMI), 9(1): pp 157-172.##Huda, H. (2001). "Investor’s opinions about sports marketing in Bahrain". The sport Journal, 4(4):pp 22-27.## James, J.,  Pyun, Y. (2010). "Attitude toward advertising through sport: A theoretical framework", Sport management review, 14: pp 33-41.##Matthew L., NerileeHing, S.G. (2011).  "Gambling on sport sponsorship: A conceptual Framework for research and regulatory review", Sport Management Review, 14: pp 246-257.##Meenaghan, T., Shiply, D. (1999). "Media Effect in Commercial Sponsorship", Journal of Marketing, 33:3/4, pp 328-347.##Strelize B. (2005). "Relationships in sport sponsorship: a marketing perspective". Unpublished doctoral degree dissertation. University of Johannesburg, pp 21-45.##