ارتباط بین فناوری اطلاعات با مدیریت دانش و مهارت‌های ارتباطی معلمان تربیت بدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و مسئول تربیت بدنی دانشکده فنی کشاورزی مراغه

2 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات با مدیریت دانش و مهارت‌های ارتباطی معلمان تربیت‌بدنی استان آذربایجانشرقی بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه معلمان تربیت‌بدنی زن و مرد استان آذربایجانشرقی است که تعداد کل آنها 1302 نفر بودند(635 زن و 667 مرد). نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 302 نفر تعیین گردید که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی از شهرستان‌های مرند، میانه، مراغه و نواحی 3، 4 و 5 تبریز تعیین شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه فناوری اطلاعات کارگر(1393)، مدیریت دانش رنجبر(1388) و پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی بارتون جی(1990) استفاده گردید. برای بررسی توزیع طبیعی داده‌ها از آزمون کلموگراف – اسمیرنوف و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون کروسکال والیس، همبستگی اسپیرمن، آزمون یومن ویتنی و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ارتباط معنا‌داری بین فناوری اطلاعات با مدیریت دانش و مولفه‌های آن در معلمان تربیت‌بدنی وجود دارد. ارتباط معنی‌داری بین فناوری اطلاعات با مولفه‌های شنودی و بازخوردی مهارت‌های ارتباطی معلمان تربیت‌بدنی وجود دارد. همچنین فناوری اطلاعات به طور معنی‌داری بر مدیریت دانش و مهارت‌های ارتباطی تأثیر دارد. با توجه به نتایج تحقیق، به منظور افزایش مدیریت دانش و مهارت‌های ارتباطی معلمان تربیت‌بدنی، توجه به فناوری اطلاعات ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relation between information technology with knowledge management and communication skills of physical education teachers

چکیده [English]

The purpose of this study is the survey of the relation between information technology with knowledge management and communication skills of physical education teachers of East Azarbaijan province. the research method is descriptive – correlation type.The statistical society of this research contains all male and female physical education teachers of East Azarbaijan province that the total number of them is 1302 people (635 female and 667 male). Statistical sample with attention to table Morgan 302 peoples were the that with method cluster sampling and random as Statistical sample from Marand, Miyaneh, Maragheh cities and areas 3, 4 and 5 were appointed. It is used from information technology questionnaire Kargar(1393), knowledge management questionnaires Ranjbar(1388) and communication skills questionnaires Bartonji(1388) to collect data. To search for data distribution of Kolmovgraf-smirnov and to analysis of data, It is used of tests Kruskal-Wallis, Yuman-Witny spearman, correlation and regression. the result show that there is significant correlation between information technology with knowledge management and its components of physical education teachers. there is significant correlation between information technology with audiobale and feedback components communication skills of physical education teachers. Also, information technology has significantlly affect on knowledge management and communication skills of physical education teachers. According to resaults, in order to increase knowledge management and communication skills of physical education teachers, essential looks pay atations to information technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • knowledge management
  • Communication Skills
  • physical education teachers
افرازه، عباس (1386). "مدیریت دانش و فناوری اطلاعات". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

رضاییان، علی (1389). "اصول مدیریت". تهران: انتشارات سمت.

زاهدی، شمس السادات و نجاری، رضا (1385). "بهره­وری منابع انسانی و مدیریت دانش". پیک نور، 6(1)، صص 13-3.

سبحانی، یزدان؛ هنری، حبیب؛ شهلایی، جواد؛ احمدی (1392). "رابطة فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون‌های ورزشی". مدیریت ورزشی، شماره 17، صص 73-55.

صالحی امیری، رضا؛ حیدری زاده، الهه (1386). "نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در نطام آموزشی و توسعه فرهنگی". پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، پژوهشنامه شماره: 15.

عباسی، محمدرضا؛ مکی، منوچهر (1389). "ضرورت نوآوری در اجرای برنامه‌های مدیریت دانش و مدیریت فناوری اطلاعات در ایران". فصلنامة تخصصی بارک و مراکز رشد، شمارة 24، صص 21-12.

عزیزی، بیستون؛ مهرابی کوشکی، علی، جلالی فراهانی، مجید (1392). "بررسی رابطة فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران". مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 3، صص 174-161.

عزیزی، شهریار؛ اسدنژاد، مهدی (1389). "بررسی و مقایسة ابعاد مدیریت دانش بین سازمان­های دولتی و خصوصی". نشریة مدیریت فناوری اطلاعات، دورة 2، شمارة 4، صص 116-99.

فکرت، اسما؛ حسامی، حمیده؛ طباییان، سید احمد؛ نورائی، ظهمورث و قهرمان تبریزی، کوروش (1391). "رابطۀ مهارت­های ارتباطی مدیران و میزان بهر­وری ادارات تربیت­بدنی استان کرمان"، مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش، 1(2)، صص 9-1.        

کارگر، غلامعلی (1393). "نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم­گیری مدیران سازمان­های ورزشی ایران". پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دهم، شماره بیستم، صص 122-111.

گودرزی، محمود؛ ابوترابی، مجتبی (1387). " ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت­بدنی". اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، آمل.

محمدی، سردار، مشرف جوادی، بتول؛ مظفری، سید امیر احمد .(1391). "ارتباط بین نگرش، ساختار سازمانی و جو سازمانی با انتشار فنآوری اطلاعات در سازمان‌های منتخب ورزشی ایران". دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دوم (دهم پیاپی) شماره 3(19 پیاپی)، صص 35-15.

مرتضوی، سعید؛ مهربان، حمید (1383)." بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیران و تعهد سازمانی دبیران". پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 16(4): صص 123-144.

معین­فر، حامد (1391). "ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بین مهارت های بنیادی  ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی". پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد کردستان، ص 18.

موسوی‌وند، مریم؛ فرازیابی، فاتح (1394). "تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت دانش کارکنان اداره ورزش و جوانان استان همدان، کاربرد تحلیل مسیر". مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، دوره 3، شماره 10، صص 10-1.

نظری، رسول (1392). "معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران". مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، 5(4): صص 67- 82.

 نظری، رسول (1390). "اثر مهارت­های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارائه الگو". رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

نقوی، محبوبه؛ هنری، حبیب؛ کارگر، غلامعلی (1392). "موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش رشته تربیت­بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه اعضأی هیأت علمی براساس مدل فرایندی کاتر". پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال نهم، شماره 18، صص 112-97.

یعقوبی، نورمحمد؛ کوچک زاده، رقیه سادات (1385). "پشتیبانی فناوری اطلاعات از مدیریت دانش". فصلنامة مدیریت صنعتی. شماره 9، صص 56-41.

Anderson, K (2005). “From information technology to knowledge technology: taking the user into consideration”. Journal of knowledge management, 2(2): pp 142-156.

Carneiro, Alberto (2003). “The role of Intelligent Resources in Knowledge management”. Journal of knowledge management, 5(4): pp 358-367.

Bhatt, G (2001). “Knowledge management in organization: examining the interaction between technologies, techiques and people”. Journal of knowledge manatement, 5(1): pp 68-75.

  Gladden, J (1996a). “Sports Market bytes: the ever expanding impact of technology on sport marketing”, part I. Sport Marketing Quarterly, 5 (3): pp 13-14.

Gladden, J (1996b). “The ever expanding impact of technology on sport marketing”, Part II. Sport Marketing Quarterly, 5 (4): pp 9-10.

Green, kc (2001). “Commerce comes slowly to the campus, the campus computing project”. Access from: http:// www. campuscomputing.net.

Guo, K. and Sanchez, Y (2009). “Work place Communication. In N. Borkowski (Ed). Organizational Behavior, Theory and Design”. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers. pp 71-101.