رابطه بین مهارت های ارتباطی با کاربست الگوی مدیریتی و کارآمدی سازمانی مدیران ورزشی استان اصفهان و ارائه مدل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده


شناخت و ‌آگاهی ‌از مهارت های ارتباطی، الگوی مدیریتی مدیران و کارآمدی سازمانی مدیران ورزشی و تبیین روابط بین آنها که هدف عمده‌ این تحقیق بود. تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش مدیران ورزشی سازمان‌های ورزشی منتخب بودند، از بین جامعه آماری مدیران ورزشی استان اصفهان 207 نفر به عنوان نمونه‌ی آماری تحقیق به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های مهارت های ارتباطی، الگوی مدیریتی و کارآمدی سازمانی بود. از روش های آماری توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصله ارتباط معنی داری بین مهارت های ارتباطی، الگوی مدیریتی و کارآمدی سازمانی مدیران ورزشی وجود دارد. نتایج اجرای مدل های تحلیل مسیر مهارت‌های ارتباطی، الگوی مدیریتی و کارآمدی سازمانی نشان دهنده تایید مدل‌های مفهومی پژوهش است، لذا توصیه می شود مهارت‌های ارتباطی، به عنوان یکی از فاکتورهای اثر گذار در انتخاب مدیران ورزشی در سازمانها برای ارتقای کارآمدی سازمانی سازمان های ورزشی، مد نظر متولیان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Communication Skills with Application Management Styles and Organizational Effectiveness Isfahan's Sport Managers and Present Model

چکیده [English]

Knowledge of the Relationship between communication skills and management styles with organizational effectiveness among Isfahan’s sport managers and present model was the main objective of the Present study. This study is a correlation study that was carried out through a survey. The study sample was selected sports organizations, sports administrators, and the population of the province of sports administrators 207 subjects Research were selected randomly. Measuring instruments Research were communication skills, organizational effectiveness and management styles. Descriptive and inferential statistical methods were used to analyze the data. The results are significant correlation between communication skills, organizational effectiveness and management styles of sports managers there. The path analysis model communication skills, effective management and organizational pattern reflects the conceptual models support research, It is recommended that communication skills, as one of the factors influencing the selection of managers for improving organizational effectiveness Sport managers in sports organizations, considered to be the custodians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Skills
  • management styles
  • Organizational effectiveness
  • Sport Organizations
  • sport managers

آقایی، محمود؛ محرم زاده، مهرداد؛ وحدانی، محسن؛ حسین پور، اسکندر (1392). "ارتباط سبک های رهبری مربیان با هویت ورزشی در بازیکنان تیم های منتخب دانش آموزی پسر شهر ارومیه". مطالعات روانشناسی ورزش. شماره 30. 51-62.

حمیدی، مهرزاد؛ حسینی، عماد؛ جهان دیده، ع. (1386). "ارتباط بین الگوی مدیریتی تحول گرا و ساختارگرا در بین مدیران و کارشناسان ورزشی و تعهد سازمانی معلمین تربیت بدنی استان فارس". مجله علوم ورزشی، دانشگاه مازندران . 5، 13-22.

شیخ علی زاده، محبوب؛ تجاری، فرشاد. (1392). "تأثیر رهبری تحول­گرا و فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی". مطالعات مدیریت ورزشی، ش 17، ص ص:43-58.

رابینز، ا. جاج، ت (1389). "رفتار سازمانی". ترجمه: مهدی زارع و اکبر فرهنگی. جلد دوم . ص: 431.

گودرزی، محمود؛ نظری، رسول؛ احسانی، محمد (1391). "ارائه مدل معادلات ساختاری اثر مهارت­های ارتباطی بر مهارت­های مدیریتی مدیران ورزشی". پژوهش­های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش. 1391؛ 1، 20-11.

نظری، رسول؛ احسانی، محمد؛ گنجویی، فریده اشرف، قاسمی، حمید (1392). "ارائه مدل معادلات ساختاری اثرات مهارت­های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران سازمان­های ورزشی". مجله مدیریت ورزشی دانشگاه تهران ؛1392؛ 5 (4) ، 82-67.

نظری، رسول؛ قاسمی، حمید؛ سهرابی، زهرا (1394). "بررسی رابطه بین مهارت­های ارتباطی، سبک­های رهبری فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان­های ورزشی: مدلسازی معادلات ساختاری". پژوهش­نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 11(21). ص 93-102.

Bass, B. M. A. Avolio, B. J. June, D. I. & Berson, Y. (2003). "Predicting unit performance by assessing transformational and transactional leadership". Journal of applied psychology, 88(2), 207 -218

Cheung, S.O,. Thpmas N.S., Lam K.C., &Yue W.M. (2001). "A Satisfying leadership behavior model for design consultants", International Journal of Project management, 19,421-429.

Cho, S.M. (2007). "Assessing organizational effectiveness in human service organization. An empirical review of conceptualization and determinants". Journal of social service research,p33.

Duygulu, E., & Ciraklar, N. (2008). "Team effectiveness and leadership roles". MPRA Paper, No. 7345, posted 18. Online at http//mara.ub.uni-muenchen.de/72450.

Guo. Kristina L.)2009(. "Effective Communication in Health Care: Strategies to The Business Review", Cambridge.Vol. 12 Num. 2.

Hsu.chin-His. (2002). "A structural equation modeling analysis of transformational leadership, organizational culture and organizational effectiveness in Taiwan's sport/fitness organization". Dissertation for doctoral of sport management. United state sport academy: www. Proqest.com.

Kent A, Chelladurai p. (2001). "Perceived Transformational Leadership, organizational commitment and citizenship behavior: A case study in intercollegiate athletics". Journal of sport management.15 (2): 135-159.

Kounenou, K., Aikaterini, K., & Georgia, K (2011). "Nurses’ communication skills: Exploring their relationship with demographic variables and job satisfaction in a Greek sample". Social and Behavioral Sciences. Vol. 30, pp.: 2230 – 2234.

Larsen, S., Marnburg, E., &Ogaard, T (2012). "Working onboard - Job perception, organizational commitment and job satisfaction in the cruise sector". Tourism Management, Vol. 33, pp. 592-597.

Lewis,H.,Lock,K.A.,& Sexton,T.R. (2009). "Organizational capability, efficiency, and effectiveness in Major League Baseball: 1901-2002". European Journal of Operation Resarech, 197.2, 731-740.

Mian, Z, Hai,L,& Jun,W.(2008). "Examining the relationship between organizational culture and performance: The perspectives of consistency and balance". Front Business Resarech.China.2. 2, 256-276.

Moein far Hameid. Nazari Rasool. Yektayar Mozafar(2013). "Structural equations modeling of fundamental communication skills with occupational satisfaction and its role on organizational commitment of the sport organizations". European Journal of Experimental Biology, 2013, 3(5):190-196.

Nazari.R, Ehsani.M, Ganjouei.A, Ghasemei.H. (2012). "Structural equation modeling of relationship and interpersonal communication on organizational effectiveness between sport managers". African Journal of Business Management. Vol.6 (27), pp. 8136-8145, 11.

Nazari N. Naseri M. (2014). "The model of Relation between communication skills with leadership styles and its role on organizational effectiveness in sport organization". Research in Sport Management and Psychology, 2014 2, (1): 7-13.

Weiss, W.M., & Halupnik, D. (2013). "Commitment to strength and conditioning: a sport commitment model perspective", Journal of Strength & Conditioning Research, 27(3):718-722.

Zargar, T. Nazari, R. Nasiri, M. (2013). "Designing the model of Relation between communication skills with leadership styles and its role on organizational effectiveness in sport organization". Research in Sport Management and Psychology, Volume 2, Issue 1: 7-13.