تحلیل ورزش و تربیت بدنی در قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن

2 عضو هیات دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش تحلیل ورزش و تربیت بدنی در قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. نحوه جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و پرسشنامه ای می باشد اطلاعات از سند قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1390-1394) اخذ و پرسشنامه ای محقق ساخت از آن تدوین و پس از تایید روایی محتوایی آن توسط متخصصین پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ 69/0 محاسبه گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران وزارت ورزش و اعضای هیات علمی مدیریت ورزش دانشگاه ها که مجموعا در حدود 179 نفر شناسایی گردیدند و پرسشنامه در میان آنها به صورت حضوری یا پست الکترونیک ارسال گردید که در حدود 80 درصد پرسشنامه بازگشت و مورد تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید در بخش آمار استنباطی از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، خی دو، آزمون فریدمن و آزمون کروسکال والیس استفاده گردید. نتایج نشان می دهد بطور کلی در تدوین قانون پنجساله پنجم توسعه کشور به اجرای چهار بخش ورزش کشور شامل ورزش آموزشی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای  توجه زیادی نگردیده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyze sports and physical education in Law the fifth five-year development of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Shabani 1
  • morteza Rezaei Soufi 2
  • seyed saeed Hoseini 3
چکیده [English]

  Abstract
  The aim of this study is to analyze sports and physical education inLaw the fifth five-year development of the Islamic Republic of Iran. The study was descriptive and functional purpose. How to collect data in this study is a questionnaire from the document library and the fifth five-year development of the Islamic Republic of Iran (1390-1394) achieved the certificate and a questionnaire developed and validity of the content experts 69/0 reliability by Cronbach's alpha coefficient was calculated. The study population consisted of managers of sport and sport management faculty member universities a total of about 179 people, among them were identified and questionnaires were sent in person or mail the questionnaire back about 80 percent were analyzed. To analyze the data from this study of descriptive and inferential statistics were used in the statistics of Kolmogorov-Smirnov, Chi square, Friedman test and Kruskal-Wallis test was used. The results show that in general the fifth five-year development legislation to implement the four sports section includes exercise training, public, and professional championship has not been much attention.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • training sport
  • Sport for all
  • Championship Sports
  • Professional Sports
  • in Law the fifth five-year

احسانی، محمد؛ امیری، مجتبی؛ قره­خانی، مجتبی (1393). "طراحی و تدوین نظام جامع ورزش حرفه­ای کشور". مطالعات مدیریت ورزش، شماره 17.

بدری آذین، یعقوب (1386). " بررسی وضعیت ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع، توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک ایران".  نشریه حرکت، شماره 3، تابستان 1385.

پارکز، ژانت. (1382). " مدیریت معاصر در ورزش". ترجمه:  احسانی م. چاپ اول. تهران. دانشگاه تربیت مدرس، دفتر نشر علمی.

خبیری، محمد؛ الهی، علیرضا (1384). "مقایسة وضعیت باشگاه­های لیگ حرفه­ای فوتبال جمهوری اسلامی با توجه به معیارهای یوفا و باشگاه­های منتخب ژاپن، کره جنوبی، امارات و ترکیه". فصلنامة پژوهش در علوم ورزشی، شمارة 8.

سجادی، نصرالله (1382). " مدیریت سازمان­های ورزشی". چاپ دوم، انتشارات سمت.

غفوری فرزاد (1382). " تعیین عوامل اصلی موثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی برای تبیین راهبردهای ورزش در جمهوری اسلامی ایران". رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس.

غفوری، فرزاد؛ هنرور، افشار؛ هنری، حبیب؛ علی، منیره (1386)." مطالعه انواع ورزش­های همگانی و تفریحات مطلوب جامعه و ارائه مدل برای برنامه­ریزی­های آینده". طرح پژوهشی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.

هیولیهان، (2002)، "دخالت سیاست در ورزش، تربیت بدنی و تفریحات"، ترجمه داوود حیدری (1384)،  نشریه آموزش علوم اجتماعی.

Australian sports Commission (2007). "planning in sport: A Good Guide for sporting Organizations" ,www. Ausport. Gov. Au.

Honcy Bourn J and Hill, M. (2002). "Physical education and sport study, Stanley thrones", 2th edition.

Houlihan, B.(2002). "Sporting excellence, schools and sport development: The politics of crowded policy spaces". European Physical Education Review, 6.

Larsen Knud. (2002). "Effects of professionalization and commercialization".

Mull Richard, F. Kathryn, G. Bayless, Craig M. Ross, Lynn M. Jamieson (2005). "Recreational Sport management, Human Kinetics", 4th edition.

Raised. Y, P. (2001). "Quality of life experience”, journal of cancer nursing", 24 (4).