بررسی وضعیت کتب درس مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی در دانشگاه‌های ایران تا پایان سال 1393

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

2 عضوهیت علمی دانشگاه آزاد بروجرد

3 هیت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
هدف کلی از تحقیق حاضر تحلیل وضعیت کتب درس مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی در دانشگاه‌های ایران تا پایان سال 1393 از نظر ساختار، محتوا و صوری بود. روش تحقیق در این پژوهش از نظر استراتژی ترکیبی (توصیفی و کیفی)، از نظر مسیر اجرا تحلیل محتوا و مصاحبه، از نظر جمع‌آوری اطلاعات، اسنادی و از نظر رویکرد زمانی، حال‌نگر می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دو بخش بود که بخش اول شامل کلیه اساتید دانشگاه و دانشجویان رتبه اول تا سوم مقطع دکترا رشته مدیریت ورزشی بود و بخش دوم شامل 18 کتاب مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی منتشر شده تا پایان پاییز 1393 بود که نمونه آماری برابر جامعه آماری بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات را برگه کدگذاری شده محقق ساخته دو بخشی شامل مشخصات عمومی کتاب و مقوله‌ها یا واحدهای تحلیل تشکیل داد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، جداول فراوانی و درصد و آمار استنباطی و تی تک نمونه‌ای بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام گرفت. با توجه به یافته‌های حاصل از مطالعه وضعیت کتب مدیریت و طرز اجرای مسابقات از دیدگاه اساتید و دانشجویان از بعد محتوایی مناسب نیست ولی از بعد ساختاری و صوری مناسب است. به هر حال، کتاب درسی خصوصیات و ویژگی‌های متنوع و ابعاد گوناگونی دارد. داوری درباره آن مستلزم ارزیابی همه جانبه و نقد و بررسی کتاب از جنبه‌های گوناگون، از جمله محتوایی، زبانی، ساختاری و شکل ظاهری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of books and sports events management courses at universities in Iran until the end of 1393

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Dolatshah 1
  • reza sabancei 2
  • Hamid Ghasemi0ne 3
چکیده [English]

Abstract
The overall goal of this research is to analyze the works of sports events management courses at universities in Iran until the end of 1393, the structure, content and formal. Methods In this study, the combination strategy (descriptive and qualitative), the route and interviews, content analysis, in terms of data collection, documentation and the time approaches, are prospective. The population of the study consisted of two parts. The first part contains all the professors and doctoral students from first to third place sports management degree. The second part consists of 18 sports events management books published in the autumn of 1393 until the end of the sample to the target population. Data were coded to form a self-made two-part contains general characteristics of the categories or units of the formation. Data analyzed using descriptive statistics and inferential statistics were conducted one-sample t. was performed using SPSS version 21? However, textbook characteristics and dimensions are varied. Judgment requires a comprehensive assessment and review of the various aspects, including content, language, structure and form is apparent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textbooks
  • sports events management
  • Iranian universities
  • structure
  • content and formal

ایزدی، صمد؛ عابدینی، میمنت؛ منصوری، سیروس (1390). "تحلیل محتوای تربیت­بدنی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی". پژوهش­نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 13.

ارضی، احمد (1388)."شاخص­های ارزیابی و نقد کتاب­های درسی دانشگاهی"، فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره 21.

پارسا، محمد (1374)." روان شناسی تربیتی". تهران: انتشارات سخن.

حسینی، سید احمد (1392)." از زبان مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش: چهار نکته درباره چاپ کتاب‌های درسی امسال".

رحمانی، مریم (1392). " تحلیل وضعیت کتب مربوط به درس مدیریت سازمان­های ورزشی در دانشگاه­های ایران". پایان­نامه ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور.

رضی، احمد (1388). "شاخص­های ارزیابی و نقد کتاب­های درسی دانشگاهی". سخن سمت، شماره 21 ، بهار 1388.

رضوی، آمنه؛ نظرعلی، پروانه (1386). "تحلیل محتوای کتاب تربیت بدنی (1) اول دبستان آموزش و پرورش 1379". پژوهش در علوم ورزشی، شماره یازدهم.

قاسمی، حمید و همکاران (1391). "مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی دانشگاهی با تأکید بر دانشگاه پیام نور". ویرایش اول.

کشکر، سارا، قاسمی، حمید و تجاری، فرشاد (1390). "مدیریت بازاریابی ورزشی". تهران: علم و حرکت.

ماهنامه صنعت چاپ، شماره 381 دریافت شده از : . http://www.iranprint.com/

معتمدنژاد، کاظم (1371). "وسایل ارتباط جمعی". تهران: دانشگاه علامه طباطبایی(چاپ سوم).

نوریان، م (1387). "بررسی چگونگی به کارگیری اصل تأکید در طراحی تصاویر کتاب های درسی پایه دوم و پنجم دوره ابتدایی". اندیشه­های نوین تربیتی، دوره 4، شماره 3

نیک نفس، سعید؛ علی آبادی، خدیجه. (1392). "نقش تحلیل محتوا در فرآیند آموزش و طراحی کتاب های درسی". مجله جهانی رسانه، دوره 8، شماره 2.

http://fa.wikipedia.org/

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920615000404   

Francisco M Esteves et al (2012). "Sustainability in the Information Society: A Proposal Information Systems Requirements in View of the DPOBE Model for Organizational Sustainability". Conference on ENTERprise Information Systems / HCIST – International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies.

S.J. Harrington, T (2005)."Corporate culture, absorptive capacity and IT success". Guimaraes / Information and Organization

N.M. AbuGhazaleh et al (2012). "Perceptions and attitudes toward corporate website presence and its use in investor relations in the Jordanian context". Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting