نویسنده = فروغ فتاحی مسرور
تعداد مقالات: 1
1. مرورنظام مند مطالعات انجام شده درحیطه استعدادیابی ورزشی

دوره 7، شماره 3، بهار 1399، صفحه 20-30

10.30473/jsm.2020.46883.1331

منصوره توفیقی؛ نازنین راسخ؛ فروغ فتاحی مسرور