نویسنده = زین العابدین فلاح
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی هیئت های ورزشی (مورد مطالعه استان گلستان)

دوره 3، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 69-76

زین العابدین فلاح؛ محمدعلی آقاخانی