نویسنده = ایمان بخشوده نیا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی

دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 51-62

علی ضیائی؛ علیرضا الهی؛ ایمان بخشوده نیا