همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

نازنین راسخ

مدیریت ورزشی استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی - مدیریت ارتباطات ورزشی

n_rasekh663@yahoo.com