تبلیغات رسانه های اجتماعی: واکاوی نقش اطلاع دهندگی، تصویر اجتماعی و خلاقیت در تبلیغات بر قصد خرید (مورد مطالعه: مشتریان محصولات تولیدی شرکت مجید)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.30473/jsm.2020.49079.1353

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر واکاوی نقش اطلاع دهندگی تبلیغات، تصویر اجتماعی و خلاقیت در تبلیغات بر نگرش نسبت به تبلیغات رسانه های اجتماعی و قصد خرید است. این مدل در جامعۀ آماری مخاطبان صفحۀ اینستاگرامی شرکت محصولات ورزشی مجید (مروژ) به آزمون گذاشته شده است. در ادامه 238 نفر از استفاده کنندگان محصولات شرکت مجید که در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام فعال بوده اند و با تبلیغات این شرکت مواجه شده اند، از طریق پرسشنامه و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونۀ آماری پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعۀ حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نوع تحقیقات توصیفی و با روش پیمایشی بود. جهت سنجش اطلاعات از پرسشنامۀ استاندارد 16 گویه ای با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد و داده ها به کمک مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Pls3 Smart- مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که اطلاع دهندگی تبلیغات، نقش و تصویر اجتماعی و خلاقیت در تبلیغات تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش نسبت به تبلیغات رسانه های اجتماعی دارد. سرانجام، بین نگرش نسبت به تبلیغات رسانه های اجتماعی و قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری یافت شد. بنابراین، هر چه نگرش افراد نسبت به تبلیغات اینترنتی بیشتر باشد، انگیزه آن ها نسبت به جستجو درباره اطلاعات تشدید می یابد. به عبارت دیگر، نگرش افراد، مقدمه ای بر پاسخ افراد نسبت به تبلیغات و متعاقباً قصد خریدشان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Media Advertising: Analysis the Role of Informativeness, Social Image and Creativity in Advertising on Purchase Intention (Case of Study: Customers Sport Products Company Majid)

نویسندگان [English]

  • Morteza Maleki Minbashrazgah 1
  • hooshmand bagheri garbollagh 2
  • mohsen eynali 3
1 Faculty of Business Management, Department of Studies in Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University
2 Ph.D. Student of Marketing Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan Iran
3 Ph.D. Student of Public Management, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The main issue of the present research is to examine the role of advertising informativeness, social image and creativity in advertising on attitudes toward social media advertising and purchasing intention. This model has been tested in the statistical population of Majid Sport Products Manufacturing Company's Instagram page. Afterwards, 238 users of Majid Company's products that were active on the social network Instagram and were exposed to the company's advertising were surveyed through a questionnaire and using the available sampling method as a statistical sample. The purpose of this study is descriptive and survey research. Data were collected using a 16-item standard questionnaire with 5 Likert options and Structural equations’ modeling was used to analyze research data with Smart-PLS3 software. The results indicate that advertising informativeness, social role and image and creativity have a positive and significant effect on the attitude towards social media advertising. Finally, there was a positive and significant relationship between attitude toward social media advertising and purchase intention. Therefore, the more people's attitude toward internet advertising, the greater their motivation to search for information. In other words, people's attitude is an introduction to people's response to advertising and subsequently their intention to buy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Creativity
  • social image
  • informativeness advertising