تعیین اثر تصویر برند یک شخصیت مشهور ورزشی بر وفاداری و تمایل به خرید مصرف‌کنندگان: مطالعه موردی حسن یزدانی قهرمان المپیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت بازاریابی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

2 استادیار

10.30473/jsm.2020.50047.1365

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تأثیرگذاری تصویر برند یک شخصیت مشهور ورزشی روی وفاداری هواداران به محصولات تبلیغ‌شده توسط وی و تمایل به خرید آن‌ها از آن محصول است. بدین منظور از پرسش‌نامه‌های استاندارد تصویر برند ورزشکاران(ارای و همکاران،2013)، تمایل به خرید(دیالو،2012)و(کاترین ومییر،2010) و وفاداری به برند هواداران(کارول و آهوویا،2006)و(بنت و رندل تیلی،2002) استفاده شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، تعداد 30 پرسش‌نامه به‌صورت آزمایشی در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام، در اختیار هواداران قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به دست آمد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و واریانس به‌دست‌آمده برای جامعه نامحدود، برابر 296عدد برآورد شده است. به‌منظور طبقه‌بندی و خلاصه نمودن داده‌های خام از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری اس پی اس اس و ایموس نسخه 23 انجام پذیرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده این است که بیشترین تأثیرگذاری بر ابعاد تصویر برند در بعد عملکرد ورزشی مربوط به سبک بازی، در بعد جذابیت ظاهری مربوط به جذابیت فیزیکی در بعد سبک زندگی مربوط به الگوی رفتاری است. همچنین بیشترین تأثیرگذاری ابعاد تصویر برند بر وفاداری و تمایل به خرید هواداران مربوط به سبک زندگی بازارپسند است. با عنایت به نتیجه پژوهش می‌توان اذعان کرد که تصویر برند حسن یزدانی برای تبلیغات محصولات باعث ایجاد وفاداری در هواداران نسبت به آن محصول و تمایل به خرید در آن‌ها می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining The Effect of Sports Celebrity’s Brand Image on Loyalty and Purchase Intention of Customer: The Case of Iranian Olympic Champion Hasan Yazdani

نویسندگان [English]

  • mahdi bagheri 1
  • Alireza Elahi 2
  • Hossein Akbari Yazdi 2
1 Master of Sports Marketing Management, Faculty of Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effect of a sports celebrity’s brand image on loyalty of fans to products advertised by him/her and fans’ purchase intention toward products. For this purpose, standard questionnaires for athletes’ brand image(Arai Et al,2013), purchase intention(Diallo, 2012; Meyer,2010) and loyalty-to-brand of customers(Carroll & Ahuvia, 2006; Bennet & Rundle-Theile, 2002) were used. In order to determine the reliability of the tools, thirty questionnaires were accessed by fans experimentally through telegram and instagram social media. Obtained Cronbach's alpha coefficient and combined reliability. The size of sample was estimated to be 296 based on Cochran Formula and variance of infinite population. Descriptive statistics was used for categorization and summarization of raw data, and structural equations modeling was used among inferential statistics. The data were analyzed using SPSS and Amos 23. The results indicated that the most effect on the aspects of brand image were related to competing style in athletic performance aspect, to attractiveness in appearance attractiveness aspect, and to behavioral model in lifestyle aspect. Moreover, the most effect of aspects of brand image on loyalty and purchase intention was related to fashionable lifestyle. With respect to the results of the study, it can be asserted that the brand image of Hasan Yazdani in advertising of products results in loyalty of the fans toward the products and their purchase intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "athlete’s brand image"
  • "fans’ loyalty"
  • "fans’ purchase intention"
  • "sports celebrity"