طراحی الگوی موفق سیستم اطلاعات (ISSM) مدیریت رویداد سازمان‌های ورزشی مطالعه موردی: کورس اسب دوانی استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گنبد کاووس

10.30473/jsm.2020.50153.1367

چکیده

هدف از تحقیق حاضر طراحی الگوی موفق سیستم اطلاعات مدیریت رویداد کورس اسب دوانی می‌باشد. لذا با تدوین طرح آمیخته ، در مرحله کیفی تعداد 20 نفر از خبرگان به صورت نمونه‌گیری گلوله برفی و در مرحله کمی تعداد 350 نفر از تماشاگران، مربیان، رسانه‌ و منابع انسانی اجرایی به صورت هدفمند حضور داشتند. در مرحله کیفی پژوهش با انجام مصاحبات نیمه‌ساختار یافته، کدهای انتخابی با تحلیل عاملی اکتشافی بر مبنای چرخش واریمکس با بار عاملی (4/0 > ) شناسایی گردید و در گام بعدی از ممیزی کدها به روش پایایی دوکدگذار (82/0 ≥ α) اطمینان حاصل گردید. در فاز کمی پس از اطمینان از روایی محتوایی و پایایی درونی ابزار تحقیق به روش آلفای کرونباخ (78/0 >α(، نسخه اصلاح شده پرسشنامه سیستم اطلاعات رویداد محور لیو (2010) شامل سه سازه کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات استفاده گردید. درنهایت پس از آزمون نکویی برازش مطلوب الگو (شاخص‌های سه‌گانه فورنل و لارکر) و شاخص کفایت نمونه‌برداری، داده‌ها با استفاده از نرم افزار (Smart PLS-2) و نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی داده‌ها حاکی از تأثیرگذاری معنادار سازه‌های سه‌گانه آشکار پژوهش بر سازه تمایل به استفاده کاربران بود. همچنین براساس نتایج رگرسیون چندگانه، سازه کیفیت سیستم از بالاترین قدرت تبیین‌کنندگی سازه پنهان برخوردار بود (05/0≥ Sig،41/0 R2=). لذا مطابق با نتایج پژوهش، استقرار سیستم‌های اطلاعاتی رویداد محور با مشخصه‌های ارائه اطلاعات درست و دقیق، موثق و به موقع و دسترسی آسان به مدیران اجرایی رویداد اسب کشور پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Information System Success Model of Events Management in Sport Organization Case Study: Horse Racing of Golestan Province

نویسنده [English]

  • Hamidreza Ghezelsefloo
Assistant professor of Sport management, Gonbad KavousUniversity
چکیده [English]

The purpose of research was designing Information System Success Model of Events Management in Sport Organization. Therefore, by formulating the mix method, in qualitative phase number of 20 experts by snowball sampling and in quantitative research phase there were 350 spectators, coaches, media, and executives by purposely sampling. In qualitative phase with semi-structured interviews, selected codes were verified by exploratory Factor Analysis based on varimax rotation with factor load (>0.4).Then the codes were verified by two-way reliability (α≥ 0.82). In quantitative phase after assuring the contextual validity and internal reliability of the research instrument by Cronbach's alpha method (α<0.78), corrected version of liu (2010) information system management questioner with three construct of system quality, information quality, and service quality were used. Finally after confirmation of Good of fit index of the model (Fornell and Larker triple indices) and sampling adequacy index, data were analyzed with Smart PLS-2. The results of factor analysis of data indicated a significant impact of the apparent triple constructs on users' willingness to use construct. Also, based on the results of multiple regression, the system quality construct had the highest explanatory power (R2=0.41,Sig≤0.05). Therefore, according to the research results, the establishment of event-based information systems with the characteristics of providing accurate, accurate, timely and reliable information and easy access to the country horse event managers is suggested

کلیدواژه‌ها [English]

  • System Quality
  • Information Quality
  • Event Management
  • Information System Management