مدلسازی نقش عوامل عینی و انتزاعی بر قصد حضور مجدد مشتریان کسب و کارهای ورزش های الکترونیکی با میانجیگری تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

10.30473/jsm.2020.51428.1387

چکیده

هدف پژوهش حاضر مدلسازی نقش عوامل عینی و انتزاعی بر قصد حضور مجدد مشتریان کسب و کارهای ورزش های الکترونیک شهر تهران با میانجیگری تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحلیل داده ها توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه استفاده کننده از باشگاه های ورزش های الکترونیکی که حداقل به مدت یک سال به صورت مرتب در این باشگاه ها فعالیت ورزشی انجام می دادند بود که با توجه به اهداف تحقیق و براساس نرم افزار آماری PASS حجم جامعه 351 نفر محاسبه شد که از طریق تصادفی – طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی قلی پور و همکاران (2018)، پرسشنامه تمایل به حضور مجدد لیم (2006)، پرسشنامه عوامل عینی- انتزاعی فلاحی و همکاران (1393) بود. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل عینی و انتزاعی مربوط به باشگاه های الکترونیکی هم به صورت مستقیم هم از طریق نقش تعدیلگر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد حضور مجدد مشتریان نقش دارد. همچنین تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی نیز بر قصد حضور مجدد مشتریان نقش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modelling the role of Physical and Subjective Factors on Re-Presence of Clients of E-Sport Business with mediating of E- Word of mouth

نویسندگان [English]

  • Hossein Abdolmaleki 1
  • Abbas khodayari 2
1 Department of sport management, Faculty of physical education and sport science, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Associate Professor of sport management, Faculty of physical education and sport science, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of Physical and Subjective Factors on Re-Presence of Clients of Tehran E-sport Bussines with mediating of E- Word of mouth. The present study was applied in terms of purpose and in terms of descriptive-correlational data analysis method. The statistical population of the study was all people using E-sport clubs in the Tehran city who regularly exercised in these clubs for at least one year. According to the research objectives and based on PASS statistical software, the population size was 384 people who were selected through stratified random sampling. The data gathering tool in this study were E- Word of mouth questionnaire of Gholipour et al (2018), Lim (2006) Re-Attendance Questionnaire, and physical- subjective of Falahi et al. (2014). The results showed that the physical- subjective factors related to E-sport clubs have a direct impact on the intention of clients to be present again through the moderating role of the E- word of mouth advertising. In addition, E- word-of-mouth advertising has an impact on the intention of customers to be present again.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical- Subjective Factors
  • Re-Presence
  • E- Word of Mouth

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 16 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 23 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 24 فروردین 1399