بررسی عصبی - روان‌شناختی صحه-گذاری ورزشکاران مشهور در تصمیم به خرید محصولات ورزشی و غیرورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشگاه کردستان

3 دانشگاه علامه طباطبایی

10.30473/jsm.2020.49507.1361

چکیده

هدف تحقیق بررسی صحه‌گذاری ورزشکاران مشهور در تصمیم به خرید محصولات ورزشی و غیرورزشی بود. روش تحقیق نیمه تجربی بود. جامعه آماری تحقیق افراد محدوده سنی 20 تا 40 سال بودند که تعداد 30 نفر داوطلب (15 مرد و 15 زن) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. به منظور تهیه ابزار تحقیق تصاویر متناسب با دو استراتژی تناسب بین محصول و صحه گذار و عدم تناسب بین محصول و صحه‌گذار تهیه و روایی تصاویر توسط 10 نفر از متخصصان بازاریابی ورزشی تأیید شد. از دستگاه الکتروآنسفالوگرافی Enobio، 20 کاناله ساخت کشور اسپانیا برای ثبت امواج، پرسشنامه برای سنجش تصمیم به خرید و شکل‌های خودارزیابی SAM برای سنجش انگیختگی استفاده شد. با نگرش به نقش لوب فرونتال در توجه، موج آلفا و بتا در این ناحیه از مغز توسط کانال‌های F3، F4 و FZ بررسی شد. به منظور استخراج امواج از داده‌های الکتروانسفالوگرافی کمی از نرم‌افزار Matlab 2013 b، با نوشتن کدهای مورد نیاز و جهت تجزیه‌وتحلیل دادها با روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون فریدمن و رگرسیون لجستیک، از نرم‌افزار spss 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان تغییرات توان امواج آلفا و بتا در استراتژی تناسب بین محصول و صحه‌گذار بیشتر از استراتژی عدم تناسب بین محصول و صحه‌گذار است و استراتژی تناسب بین محصول و صحه‌گذار این ناحیه از مغز را بیشتر از استراتژی عدم تناسب بین محصول و صحه‌گذار درگیر می‌نماید. لذا بازاریابان و محققین می‌توانند با رعایت این نکته در استراتژی‌های ترویجی خود زمینه اثربخشی بیشتر فعالیت‌های ترویجی خود را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neuro-Psychological study of famous athletes endorsement in purchasing decision of sports and non-sports products

نویسندگان [English]

  • mohsen esmaeili 1
  • ali ghaedi 2
  • Mohammadreza Ghasemian 3
  • behzad ezadi 2
1 sport science research institute
2 university of Kurdistan
3 Assistant professor, Faculty of physical education and sport sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of famous endorsement athletes on decision to purchase of sports and non- sport products. The research in terms of purpose was an applied and In terms of the methodology was a Semi-experimental research. The statistical population of the study was 20-40 years old people and the sample was 30 volunteers (15 men and 15 women). In order to provide research tool, images were adapted by two research strategies (fit and unfit in product and endorser). Validity of images was confirmed by 10 sports marketing experts. Enobio electroencephalography device, 20 channels made in Spain, was used to record the waves. A questionnaire was used to measure purchase decision and self-assessment manikin were used to measure arousal. By considering the role of the frontal lobe in attention, the alpha and beta waves in this area of the brain were examined by F3, F4 and FZ channels. Data were analyzed by using of SPSS 22, Matlab 2013 b and descriptive statistics and inferential statistics including Friedman test and logistic regression. The results showed that the changes of alpha and beta waves in the product – endorser fit strategy were higher than the product - endorser non fit. This strategy involves the brain in frontal lobe greater than the product - endorser non fit strategy. Therefore, marketers and researchers can use this finding in their promotion strategies to make their promotional activities more effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • endorsement
  • Neuromarketing
  • Arousal
  • Attention
  • Purchase Decision
  • Electroencephalography