ارائه الگوی پارادایمی عملکرد بهینه رسانه های ورزشی با رویکرد توسعه فوتبال حرفه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

10.30473/jsm.2020.49480.1360

چکیده

هدف پژوهش حاضر، الگوی عملکرد بهینه رسانه های ورزشی با رویکرد توسعه فوتبال حرفه ای بود. این پژوهش از نوع کیفی بود که با به کارگیری نظریة داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان آگاه به حوزه تحقیق بودند که نمونه گیری از آنها به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام پذیرفت. در این تحقیق، داده ها بعد از انجام 12 مصاحبه به مرحله اشباع نظری رسیدند، با این حال جهت اطمینان 15 مصاحبه انچام گردید. داده ها طی سه مرحلة کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. در سه مرحلة کدگذاری، مقوله های اصلی و فرعی شناسایی و به یکدیگر مرتبط شدند که عبارت بودند از شرایط علّی (اطلاع‌رسانی، تقویت اخلاق عمومی، انعکاس و تحلیل مشکلات، برجسته‌سازی، آگاهی رسانی، آموزش، و توسعه مالی)؛ شرایط زمینه ای (مستندسازی، الگوسازی، مدیریت دانش، تأمین منابع انسانی، و تولید برنامه)؛ شرایط مداخله گر (هم‌اندیشی، گفتمان‌سازی، نظارت محیطی، نوگرایی، نهادینه‌سازی، و شخصیت‌پردازی)؛ راهبردها (نیازسنجی، مأموریت‌گرایی هدفمند و ارتباطات)؛ و پیامدها (جامعه-پذیری، همگانی، فراگیر شدن، و پویایی توسعه). در نهایت نیز پارادایم کدگذاری تشریح و مدل نهایی شکل گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a pattern for optimum performance of sport media with approach professional football developing

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Movahed 1
  • Mehdi Salimi 2
  • Mina Mostahfezian 3
  • Hamid Zahedi 4
1 Ph.D Candidate on Sport Management, Department of Physical Education, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran.
2 Assistant Professor in Sport Management, Sport Sciences Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Physical Education, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Physical Education, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran.
چکیده [English]

The goal of this research is to present a pattern for optimum performance of sport media with an aim to develop professional football. The research was conducted in a qualitative grounded theory manner. Experts in the field of research constitute the statistical society, in which the method of snowball sampling was used. The data was collected through 12 interviews. However, three additional interviews were also done for certainty. The data was analyzed in three coding levels: open, axial, and selective. In the three levels of coding, main and subsidiary categories were identified and were related to each other, which included causal conditions (information, public ethics improvement, reflection and analysis of problems, exaggeration, education, and financial development), basic conditions (documentation, modeling, knowledge management, human resources supply, and broadcast programing), interfering conditions (panel discussion, discourse, environmental monitoring, modernism, institutionalization, and characterization), strategies (needs assessment, targeted operationalization, and communication), and consequences (sociability, pervasion, and dynamism of development). Ultimately, the coding process is defined and the final model is formed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimum performance
  • Sport media
  • Develop professional football