نقش وبکوال در رضایتمندی کاربران و تمایل به خرید مجدد بلیت اینترنتی مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران،

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران

10.30473/jsm.2019.46245.1325

چکیده

با توجّه به اینکه رسانه‌های نوین با ضریب نفوذ قابل‌توجّه، ابزاری قدرتمند در توسعة بازاریابی و فروش در عرصة ورزش محسوب می‌شوند، هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش وبکوال در رضایتمندی کاربران و تمایل به خرید مجدّد بلیت اینترنتی مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران بوده است. پژوهش حاضر یک مطالعة توصیفی- همبستگی و از نوع کاربردی بوده است. جامعة آماری پژوهش شامل هواداران استقلال و پرسپولیس تهران در شهراورد هشتاد و هشتم بوده که 428 نفر از آنها به عنوان نمونة آماری پژوهش به طور تصادفی در ورزشگاه آزادی مورد بررسی قرار گرفتند. اَبزار پژوهش پرسش‌نامه بوده است که پایایی آن با استفاده اَز روش آلفای کرونباخ و روایی آن نیز با استفاده از روایی محتوا، روایی صوری و روایی سازه تأیید گردید. از مدل‌سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی (پی ال اس) جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که "وبکوال" دارای تأثیر مثبت و معناداری بر "رضایتمندی کاربران" و "تمایل به خرید مجدد" بلیت مسابقات فوتبال لیگ برتر بوده، و "رضایتمندی کاربران" نیز بر "تمایل به خرید مجدد" بلیت الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری داشته است. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به عنوان زمینه‌ای مؤثر در راستای توسعة عملکرد تیم-های ورزشی در فرایند فروش بلیت الکترونیک مورد توجّه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Webqual in Users’ Satisfaction and Intention for Repurchasing the Internet Ticket in Football Pro-league of Iran

نویسندگان [English]

  • Akbar Jaberi 1
  • Farzaneh Mazloomi soveini 2
1 Assistant professor in sport management, Faculty of physical education and sport sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Ph.d student in sport management, Faculty of physical education and sport sciences, Allameh Tabatabae’i university, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to this fact that modern media with significant penetration rate are powerful tools for the development of marketing and sales in sport setting, the aim of the current study was to examine the role of Webqual in users’ satisfaction and repurchasing intention of internet ticket in football pro-league of Iran. The research was a descriptive– correlative and a practical study. The research population consisted of Perspolis and Esteghlal football fans in 88th derby and a sample of 428 fans were studied through random sampling in Azadi stadium. The research tool was questionnaire and the reliability of questionnaire was confirmed according to Choronbach’s alpha and the validity was verified by conducting face, content and structural validity. Structural equation modeling with partial least squares PLS) was applied for data analysis. The findings demonstrated that “Webqual” had positive and significant effect on “user satisfaction” and “repurchasing intention”. “User satisfaction” also had positive and significant effect on “repurchasing intention” of electronic ticket. The findings of this research can be considered as an effective platform for the performance development of the sports teams in the process of electronic tickets selling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service Quality
  • Football Fans
  • Websites
  • Sport events
  • Internet purchasing