نقش میانجی فرهنگ سازمانی در رابطه‌ی بین رهبری تحول‌آفرین و رفتار شهروندی سازمانی (کارکنان رسانه های ورزشی در شهر زاهدان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه ولایت ایرانشهر، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 محقق و دانشجوی دکترای گروه مدیریت دولتی - رشته مدیریت منابع انسانی- دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان

4 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه ولایت ایرانشهر، ایران

5 کارشناس ارشد برنامه ریزی اموزشی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.30473/jsm.2019.44846.1311

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه‌ی نقش فرهنگ‌سازمانی در رابطه‌ی بین رهبری تحول‌آفرین و رفتار شهروندی سازمانی بود. پژوهش ازلحاظ گردآوری داده‌ها، همبستگی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان رسانه‌های ورزشی در شهر زاهدان به تعداد 70 نفر بود که سرشماری شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل سه پرسشنامه رهبری تحول‌آفرین برنارد و بس (1985)، رفتار شهروندی سازمانی اورگان و همکارانش (1997) و پرسشنامه فرهنگ‌سازمانی کاتلر (2000) بود. برای بومی‌سازی پرسش‌نامه‌های پژوهش،مجدداً روایی همگرا و واگرا و پایایی ترکیبی و آلفای‌کرونباخ آن‌ها مـورد تأییـد قـرار گرفـت. برازش مدل اندازه‌گیری، ساختاری و مدل کلّی، با روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار PLS احراز شد. ضرایب F2 و Q2 و R2 و GOF در دامنه قابل‌قبول قرار داشتند. نتایج آزمون نشان داد ضرایب معناداری T-value و z-value (آزمون سوبل) خارج از دامنه قدر مطلق 27/3 قرار دارد. با اطمینان 0.99 درصد، روابط مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرها معنادار است. نتایج حاکی از آن است که رهبری تحول‌آفرین با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار و قابل‌قبول دارد. رهبری تحول‌آفرین بافرهنگ سازمانی رابطه بسیار قوی و مثبت دارد. همین‌طور فرهنگ‌سازمانی موجب بروز رفتارهای شهروند سازمانی در سازمان می‌شود و این دو متغیر باهم رابطه مثبت و سازنده دارند. درنهایت فرهنگ‌سازمانی در رابطه رهبری تحول‌آفرین با رفتار شهروند سازمانی نقش میانجی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of mediator of organizational culture in the relationship between transformational leadership and organizational citizenship behavior (Sports media staff in Zahedan)

نویسندگان [English]

 • a m 1
 • m m 2
 • as as 4
 • a b 5
1 Assistant Professor, Department of Management, University of Iranshahr Province, Iran
2 Master's degree in Management of Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
4 as
5 c
چکیده [English]

The purpose of this study was to study the role of organizational culture in the relationship between transformational leadership and organizational citizenship behavior. The research is in terms of data collection, correlation and purposeful application. The statistical population of the study was the staff of sport media in the city of Zahedan who was counted. Data collection tools consisted of three transformational leadership questionnaires Bernard & Bess (1985), organizational citizenship behavior (Oregon et al., 1997) and Organizer Cultural Inventory (2000). To resubmit research questionnaires, the convergent and divergent validity and combination reliability and their alpha-coronbach were confirmed. The fitting of the model of measurement, structural and general model was verified by partial least squares method and PLS software. The coefficients of F2, Q2, and R2 and GOF were in the acceptable range. The results of the test showed that the significance coefficients of T-value and z-value (Sobel test) are outside the range of the absolute value of 27.2. With a confidence of 0.99%, direct and indirect relationships between variables are significant. The results indicate that there is a significant relationship between organizational and organizational citizenship behavior. The leadership of Afrin's transformation has a very strong and positive relationship with organizational culture. Organizational culture also causes organizational citizenship behaviors in the organization, and these two variables have a positive and constructive relationship. Ultimately, organizational culture plays a role as an intermediary in the relationship between leadership of Afrin's transformation and organizational citizenship behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transformational Leadership
 • Citizenship Behavior
 • Organizational culture
 • Sports media

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1398
 • تاریخ دریافت: 12 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 17 خرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 21 تیر 1398