نقش ارتباطات رسانه‌ای و تبلیغات مؤثر در جذب حامی مالی برای ورزش (مطالعه‌ی موردی: هیأت تنیس روی میز استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تعیین تأثیر ارتباطات رسانه‌ای و تبلیغات مؤثر در جذب حامی مالی برای ورزش تنیس‌روی‌میز استان آذربایجان‌شرقی می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری تحقیق، کلیه‌ی متخصصین مدیریت ورزشی، متخصصین حوزه‌ی رسانه و نیز اعضای هیأت ورزش تنیس روی‌میز استان آذربایجان شرقی (210 نفر) بود. حجم نمونه‌ی آماری با استفاده از جدول مورگان 132 نفر برآورد شد. روش نمون‌‌گیری، تصادفی خوشه‌ای بود. پس از جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spss21 و Excel2010 برای آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. از آزمون شپیر ـ ویلک برای نورمالیته‌ی داده‌ها، از آزمون رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه‌ها و از آزمون رتبه‌بندی فریدمن برای رتبه‌بندی مؤلفه‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد، ارتباطات رسانه‌ای و تبلیغات، می‌تواند جذب منابع دولتی، جذب حامیان بخش خصوصی، درآمد تبلیغات حین مسابقات، درآمد پخش مسابقات ورزشی، و بازاریابی و معرفی خدمات و محصول را به‌طور مثبت و معنی‌داری پیش‌بینی کند. با توجه به نتایج حاصل می‌توان اظهار کرد، رسانه و انواع نقش‌های آن، یک مهره‌ی اساسی و تأثیرگذار در امر تبلیغاتی و اسپانسری به شمار می‌رود؛ بنابراین، اگر سرمایه‌گذاری‌ها، حامیان مالی، تبلیغات، رسانه‌ها و ورزش در یک تعامل مثبت و اصولی در کنار همدیگر قرار بگیرند، باعث رشد و گسترش یکدیگر شده و به تبع آن موجب درگیر شدن بخش‌های مختلف جامعه و از همه مهم‌تر باعث رشد ورزش کشور می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Media Communication and Efective Advertising in Attracting Sponsor for Sports (Case Study: Table Tennis Board of East Azerbaijan Province, Iran)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rasoul Khodadadi 1
  • Houriyhe Dehghanpouri 2
  • Mehdi Saderioskoyi 3
1 Department of Sport Management, Faculty of physical education and sport sciences, University of Tabriz
2 Assistant Professor and faculty member, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
3 M.A in Sports Management
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study is to investigate the role of media communication and effective advertising in attracting sponsor for table tennis board in East Azerbaijan province. This research is applied in terms of purpose and descriptive – survey in terms of nature. The statistical population was all sport management specialists, media professionals and also members of table tennis board in East Azerbaijan province; (210 persons). The sample size was estimated 132 people by Morgan table. Random cluster sampling was used. Data collection has been done through library studies and questionnaires. Questionnaires included media communication and advertisement questionnaire of Abdavi et al. (1395),Standard Financial Inventory Questionnaire of Arnold et al. (2002), and a questionnaire on the role of media in attracting financial resources of Fallah and Aga Khani (1395). Validity and reliability of questionnaires used by researchers in various researches have been confirmed and approved. After collecting data, data was analyzed using SPSS21 and Excel 2010 software for descriptive and inferential statistics. In the inferential statistics section, The Wilk's test was used to verify the non-standardity of the data. The linear regression test was used to test the hypotheses and friedman ranking test for component ranking. The significance level for all analyzes was considered as P <0. 05. The results showed that media communications and advertising could positively and significantly predict the attraction of public resources, the attraction of private sector sponsors, advertising revenue during the tournament, the income of the sports competitions, and marketing and the introduction of services and products. According to the results, it can be stated that media and its various roles are essential elements in advertising and sponsorship; Therefore, if investments, sponsors, advertising, media and sports are placed in a positive and principled interaction together, they will grow and expand together and as the result, will engage in different sectors of society, and will cause development of sports in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media communication
  • Advertising
  • Table Tennis Sponsor
1-   Abdavi, F., Khodadadi, M.R., & Dehghanpouri, H. (2016), Investigating the role and function of mass media in the development of sport in the East Azarbaijan province, a research project in collaboration with the General Directorate of Sports and Youth of East Azarbaijan Province and Vice-Chancellor for Research and Technology of Tabriz University, 35-34.)Persian)

2-   Aghajani, N., & Naderi Nejad, P. (2011), The Role of Mass Media (Radio and Television) in Promoting the Culture of Public Sports, Journal of Communication Culture, Year 1, Issue 1, 167-139. )Persian)

3-    Arnold L. Redman, John R., & Tanner, Herman Manakyan, (2002), Corporate real estate financing methods: A statistical study of corporations choices, Journal of Corporate Real Estate, Vol. 4, No. 2, 169- 186.

4-   Azadan, M., Askari, F., & Ramezani Nejad, R. (2012), Investigating the ways of attracting sponsors in Iranian professional football, Journal of Sport Management Studies, No. 13, 136-123. )Persian)

5-   Bakhtar, S. (1397), The relationship between technology and attraction of sponsors in sport of women in Tehran", Journal of Communication Management in Sports Media, Volume 6, Issue 22, Winter, 30-21. (Persian)

6-   Barzgari Khaneghah, J., Hejazi, R., & Rezazadeh, F. (2017), The Effect of Media Coverage on Investors' Decision-Making in the Stock Market, Financial Accounting and Audit Research (Journal of Accounting and Auditing), Volume 9, Issue 33, Spring, 124-107.

7-   Bergemann. D. (2011), Targeting in Advertising Markets", Implications for offline Vs, online Media, RAND, Journal of Economics.

8-   Cornwell, T. B. (2008), State of the art and science in sponsorship-linked marketing”, Journal of advertising, 37 (3), 41–55.

9-   Ehsani, M. (2008), Study of the state of professional sport in the country", abstract of the articles of the National Conference on Sport Management with an emphasis on the 20-year vision document of the country, the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran. )Persian)

10-  Fallah, Z.A., & Aga Khani, M. A. (2016), The Impact of Mass Media on Financing of Sports Departments (Case Study: Golestan Province), Management of Media in Sports Media, Year 3, Issue 12, Summer, 76-69. )Persian)

11-  Fitzsimmons, P. (2009), I bet this is an issue, the Sydney Morning Herald, 14.

12-  Gbarowski, M. (2013), Ambush Marketing in Poland before the 2012 European Football Championship, Journal of Entrepreneurship management and Innovation (JEMI), 9 (1): 157- 172.

13-  Ghanbari Firouzabadi, A., Keshkar, S., & Karghar, G.A. (1396), The role of media promotion in sponsoring banks of sport, Journal of Communication Management in Sports Media, Year 5, Issue 18, Winter, 88-79. (Persian)

14-  Gharibi, S. M. J. (2014), Revenues on media function in the soft war against the Islamic Ummah; Conceptual Approach, Media Studies and the Ummah, Year 1, Issue 1, Autumn and Winter, 120-102. )Persian).

15-  Ghayami Rad, A., & Mohramzadeh, M. (2002), A Study of Marketing Strategies for the Promotion and Development of Sport Sciences in Iran", Journal of Motion, No. 39, 192-175. )Persian).

16-  Ghorabi, F., Taleb-Pour, M., Azimzadeh, S.M. (2016), Examining Barriers to Attracting Sponsors in the Sports Industry of Khorasan Razavi Province, Master's Thesis, Ferdowsi University of Mashhad, School of Physical Education and Sport Sciences, International Campus, Sports Management, Strategic Management Stress. )Persian)

17-  Hadi Zadeh Paryabazari, Z., & Sajjadi Hazaveh, S.H. (2013), Factors in attracting sponsors in Taekwondo sport in Guilan province from the point of view of coaches and sports managers, Master's dissertation, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Physical Education and Sport Sciences. )Persian)

18-  Hashemi Javaheri, S.A.A. (2012), Attraction of the Missing Circle of Sports Flourishing of Khorasan Razavi", News Code: 80369884 | Date of news: 23/07/1391. )Persian)

19-  Jaberi, A., & Naderian Hahromi, M. Absolutely Swiney, Farzaneh. (2013), The role of stadium quality services in attracting and retaining football fans, Quarterly Journal of Sport Management, Fifth, Second, Spring and Summer. )Persian)

20-  Jamaat, Kh. (2016), Obstacles to financial support for sport in the companies of Kaveh Industrial City, Research on sports and exercise behavior, 12, 23, Spring and Summer, 64-53. (Persian)

21-  James, J. , Pyun, Y. (2010), Attitude toward advertising through sport: A theoretical framework, Sport management review, 14: 33-41.

22-  James. Santomier, (2008), New media, branding and global sports sponsorship, International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, Vol: 10, Iss: 1, 9 – 22.

23-  Jiffer, M. , & Ross, M (1999), Sponsorship – a way of communicating, Stockholm”, Ekerlinds Forlay.

24-  Kashkar, S., Ghasemi, H., & Commercial, F. (2011), Sports Marketing Management, Tehran, Alam and Jercan Publishing, First Edition. )Persian)

25-  Keshavarz, I. (2011), Advertising and Culture, Tehran, Publishing House. )in Persian)

26-  Khoram, Z., Razavi, S.M.H., & Hosseini, Seyyed Emad. (2012), Investigating the causes and barriers of entry of sponsors (industrial companies) to Mazandaran Province Championship Sporting Leagues, Master's thesis, Guilan University, Physical Education and Sport Sciences College, Sport Management Attitude. )Persian)

27-  Laurence. DeGaris, Dae. Hee Kwak, & Stephen R. (2016), Beyond the Sponsor Recall and Recognition: The Role of Sponsorship-Linked Communications on Creating Brand Attitude and Purchase Intention, Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science 567-568, DOI: 10. 1007/978-3-319-11815-4_172.

28-  Meenaghan, T. (2001), Understanding Sponsorship Effect, Psychology & Marketing, 18 (2), 95-122.

29-  Memari, J. (2007), Analysis and modeling of the marketing mix of the country's sports industry with a decision-centered approach, Doctoral dissertation, Tehran University, Faculty of Physical Education and Sport Sciences. )Persian)

30-  Mirza'i, F., & Mahdipour, A. From my name, tahereh. (2014), Analysis of Factors Affecting the Attraction of Sponsors in Sports in Khuzestan and Fars Province", Master's Degree, Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Physical Education and Sport Sciences (Persian)

31-  Mohammadi, R., Henry H., & Sadeghi, R. (2012), The Role of Sporting Financial Support in Promoting Commitment in Football Identities to Sporting Sponsors, Sport Management Studies and Motion Scholarships, Vol. 2, No. 4, Fall and Winter. )Persian)

32-  Mohammadi, the rescuer., Rezaei Sufi, M., Sobhani, Y., & Hatami, S. (2013), The Role of Television in Making a Commitment in Soccer Television Audience to Sport Sponsors", Communication Management in Sports Media, Year 1, Issue 1, Autumn, 9-1)Persian)

33-  Mohramzadeh, M. (2006), Comparison of the Marketing Methods of Academic Exercise in Iran and Turkey, Research and Planning in Higher Education, Volume 12, Issue 3, S4, 46-31. )Persian).

34-  Naghdi, Y., Paper, S., & Afsharpi, A. (2013), Analysis of Economic Factors Affecting the Income of Football Clubs (Selected Clubs of the World), Two Scientific-Specialized Journal of Development Economics and Planning, Spring and Summer, Vol. 2, No. 1, 43-21. (Persian)

35-  Qareh, M.A., Gholipour, N., & Zeinab, A. (2013), The Investigation of the Role of Mass Media in the Students' Tendency of Alzahra University to Public Sports, Communication Management in Sports Media, First Year, No. 2, 44-39. )Persian)

36-  Rajabi, M., Sultan Hosseini, M., Razavi, M.H., & Hosseini, S.E. (2012), The role of media and sports audiences in attracting private sector investment in championship sport, Sport Management Sciences (Research in Sport Sciences), Spring, Volume 4, Issue 13, 15-93. )Persian)

37-  Rajabi, O., Sultan Hosseini, M., Razavi, M.H., Hosseini, S.E., & Harkan, K. (2012), A Survey of the Viewpoints of Companies Managers about Financial Support Objectives of Championship Exercise, Islamic Azad University.  (Persian)

38-  Rashid Zadeh, H., Lotfi Nejad, F., Hojjati, A., & Vahidi, H. (2015), Evaluation of decision-making criteria of sponsors from sports teams with hierarchical analysis approach, Two-year plan for management and development of sport, Spring and Summer, No. 1, Successive 6, 118-103. )Persian)

39-  Rezaei Sufi, M., & Shabani, A. (2013), Investigating the Impact of Mass Media on Financing Sports in Sports, Communication Management in Sports Media, First Year, No. 3, Winter, 49-43. )Persian)

40-  Riekert, L. (2005), Contextualizing sport marketing and sport sponsorship”, University of Pretoria etd.

41-  RoshanKar, M., Peasant Trzajani, M., & Judges, M. (2010), Assessing the level of satisfaction of sponsors in network partnerships 3, including the television program (correct use) in 2007, 2008, 2009, Master's thesis, TV advertising and marketing , Islamic Azad University, Islamic Azad University, Fall. )Persian)

42-  Seguin B. , Teed K. , O'Reilly N. (2005), National sports organizations and sponsorship: an identification of best practices, International Journal of Sport Management and Marketing. 1 (1/2); 69-92.

43-  Seyed Amri, M.H., Mohramzadeh, M., Bashiri, M., & Hamdoleh, H. (2010), Investigation of barriers to attracting sponsors in the sports industry in East Azarbaijan, beyond management, Year 3, Issue 10, Autumn, 164-147. )Persian)

44-  Seyyed Bagheri, S.M., Lighting, Tahmored. Sharifian, I. (2013), Identifying and Prioritizing the Obstacles to Private Companies Sponsorship of Kerman Sports Championship, Master's Thesis, Shahid Bahonar University of Kerman, Faculty of Physical Education and Sport Sciences (Persian)

45-  Steward, Bob (2007), Sport funding and Finance, UK Department in Oxford: Elsevier’s Science & Technology.

46-  Strelize, B. (2005), Relationship in sport sponsorship: a Marketing Perspective, Unpublished doctoral degree dissertation, Faculty of Management, University of Johansborg, 21-45.

47-  Windy, D. (2011), New media and technology use in corporate sport sponsorship: performing activational leverage from an exchange perspective, International Journal of Sport Management and Marketing, Volume 10, Issue: 3-4.

48- Yong. Jae Ko, Yonghwan. Chang, Chanmin. Park, & Frikkie. Herbst, (2016), Determinants of consumer attitude toward corporate sponsors: A comparison between a profit and nonprofit sport event sponsorship, Journal of Consumer Behaviour, 9 Octobr, DOI: 10. 1002/cb. 1622.