نقش ارتباطات رسانه‌ای و تبلیغات مؤثر در جذب حامی مالی برای ورزش (مطالعه‌ی موردی: هیأت تنیس روی میز استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تعیین تأثیر ارتباطات رسانه‌ای و تبلیغات مؤثر در جذب حامی مالی برای ورزش تنیس‌روی‌میز استان آذربایجان‌شرقی می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری تحقیق، کلیه‌ی متخصصین مدیریت ورزشی، متخصصین حوزه‌ی رسانه و نیز اعضای هیأت ورزش تنیس روی‌میز استان آذربایجان شرقی (210 نفر) بود. حجم نمونه‌ی آماری با استفاده از جدول مورگان 132 نفر برآورد شد. روش نمون‌‌گیری، تصادفی خوشه‌ای بود. پس از جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spss21 و Excel2010 برای آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. از آزمون شپیر ـ ویلک برای نورمالیته‌ی داده‌ها، از آزمون رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه‌ها و از آزمون رتبه‌بندی فریدمن برای رتبه‌بندی مؤلفه‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد، ارتباطات رسانه‌ای و تبلیغات، می‌تواند جذب منابع دولتی، جذب حامیان بخش خصوصی، درآمد تبلیغات حین مسابقات، درآمد پخش مسابقات ورزشی، و بازاریابی و معرفی خدمات و محصول را به‌طور مثبت و معنی‌داری پیش‌بینی کند. با توجه به نتایج حاصل می‌توان اظهار کرد، رسانه و انواع نقش‌های آن، یک مهره‌ی اساسی و تأثیرگذار در امر تبلیغاتی و اسپانسری به شمار می‌رود؛ بنابراین، اگر سرمایه‌گذاری‌ها، حامیان مالی، تبلیغات، رسانه‌ها و ورزش در یک تعامل مثبت و اصولی در کنار همدیگر قرار بگیرند، باعث رشد و گسترش یکدیگر شده و به تبع آن موجب درگیر شدن بخش‌های مختلف جامعه و از همه مهم‌تر باعث رشد ورزش کشور می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of media communication and effective advertising in attracting the financial supporter for the Sport (Case Study: Table tennis in the East Azerbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rasoul Khodadadi 1
  • Houriyhe Dehghanpouri 2
  • Mehdi Saderioskoyi 3
1 Department of Sport Management, Faculty of physical education and sport sciences, University of Tabriz
2 Assistant Professor and faculty member, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
3 M.A in Sports Management
چکیده [English]

The aim of study is investigate the role of media communication and efective advertising in attracting the financial supporter for the Table tennis in the East Azerbaijan Province. This research is applied in terms of purpose and is descriptive – survey. The statistical population was all of the sports management professionals, Media Professionals and also Board members on the table tennis in East Azerbaijan province; that was estimated 210 persons. The sample size was found 132 people by Morgan table. Validity and reliability of questionnaires used by researchers in various researches have been confirmed and confirmed. Analysis of data was performed by using the SPSS software (version 21) and Excel (version 2010). Shapiro - Wilk Test was used for study normality of data distribution, and was used Linear regression Test and Friedman test for testing the hypotheses. Results show that, the media communications and advertising can positively and significantly predict attracting public resources, attracting sponsors of the private sector, advertising revenue during the tournament, revenues from sports competitions, and marketing and introducing services and products. With regard to the results, it can be stated that the media and its various roles are an essential element in advertising and sponsorship; Therefore, if investments, sponsors, advertising, media and sports are placed in a positive and principled interaction together, they will grow and expand together and, as a result, engage in different sectors of society and, most importantly, It will boost the country's sport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising
  • Financial supporter
  • Media communication
  • The Table Tennis