تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر بهبود عملکردشغلی با تأکید بر نقش میانجی توانمندسازی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی

2 استادیار دانشگاه رازی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی ارتباط سبک رهبری خدمتگزار بر بهبود عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی توانمندسازی می باشد. جامعه‌ی آماری تحقیق تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه (228 نفر) بودند که طبق جدول گرجسی و مورگان 140 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ابزار مورد استفاده تحقیق،سه پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار پترسون(2003)، توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر(1992) و عملکرد شغلی پاترسون(1992)بود. تمامی تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای 21‌SPSS و SMART PLS نسخه7. 2. 3 انجام گرفت.نتایج تحقیق حاکی از آن بود که رهبری خدمتگزار به طور مستقیم و نیز به صورت غیر مستقیم و به واسطه توانمندسازی بر بهبود عملکردشغلی کارکنان تأثیر معنی داری دارد.لذا به مدیران توصیه می گردد که با بهره گیری از ویژگی های رهبری خدمتگذار هم چون خدمت رسانی، مهرورزی، قابلیت اعتماد و فروتنی، زمینه ساز توانمند شدن کارکنان خود از طریق ایجاد جوی آرام و پیشرو در سازمان شوند و در پرتو توانمندی کارکنان شاهد بهبود عملکرد آنان باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Servant leadership style on Improving Occupational Performance with emphasis on the Mediating Role of Staff Empowerment in Sports and Youth Departments of Kermanshah Province

نویسنده [English]

  • Sohaib ahmadi 1
1 Graduated Sports management, Razi University
2 Assistant Professor in Razi University
چکیده [English]

The aim of this study was to The Effect of Servant leadership style on Improving Occupational Performance, Emphasizing the Mediating Role of Staff Empowerment in Sports and Youth Departments of Kermanshah Province. The statistical population includes all employees of sport and youth departments of Kermanshah province (228 people The sample size includes 140 people selected by cluster-random sampling method. The measurement tools are three three Peterson Servant Leadership(2003),Spreadser Empowerment (1992),and Paterson's Job Performance (1992). Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. All analyzes were performed using the software SPSS 21 and SMART PLS 7. 2. The findings of the research showed that the leadership of the servant has a significant effect, directly and indirectly, through empowerment, on improving the job performance of the staff. Therefore, administrators of sport and youth departments can use the features of a servant leader such as service, kindness, trust and humility, which will enable their employees to empower through the creation of a calm and progressive organization, and in the light of their staff's ability to improve Their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership style
  • merit
  • service