شناسایی عوامل کلیدی در کار خبرنگار و گزارشگر ورزشی در رادیو و تلویزیون ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه خبررسانی یکی از شریان‌های مهم و حیاتی جامعه و تأمین کنندۀ نیاز انسان به اطلاعات است و خبرنگاری و گزارشگری ورزشی بسیار پرمخاطب و جزء لاینفکی از محصولات برنامه‌های ورزشی در رادیو و تلویزیون محسوب می‌شود. ازین رو این پژوهش با هدف شناسایی عوامل کلیدی و موثر در خبرنگاری و گزارشگری ورزشی در رادیو و تلویزیون تدوین شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بوده است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه خبرنگار-گزارشگران ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تا سال 1396 بودند. نمونه گیری به روش غیرتصادفی و با استفاده از تکنیک‌های هدفمند (قضاوتی) و گلولة برفی انجام شد که بر مبنای آن 39 مصاحبه با گزارشگران ورزشی صورت گرفت. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده ها با استفاده از روش کدگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریة داده بنیاد در حوزة گزارشگری ورزشی منجر شد که بر مبنای آن ویژگی های حرفه ای، توانمندی های فنی و توانایی های حرفه ای به عنوان مفاهیم اساسی در موفقیت گزارشگری ورزشی معرفی شدند. لذا مسئولین و مدیران امر می توانند با توجه به شاخص های به دست آمده در جهت بهبود و توسعه وضعیت گزارشگری ورزشی گام بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Key Factors for Sports Journalists and Commentators in Radio and Television

نویسنده [English]

 • Hamid Ghasemi
Faculty Member of Payame Noor University
چکیده [English]

Key Factors for Sports Journalists and Commentators in Radio and Television Journalism is most important thing for human information needs. Sports Journalism and commentatory is very popular in radio and television sports programs. The purpose of this study was recognizing the key factors in sports journalism and commentatory in radio and television. Metodology was qualitative and grounded theory. Population was the sports journalists and commentators in IRIB from first till 2017. Sampelin was nonrandom and 39 persons selected by tow technics (pourposive and snowball). Data gathering were by semiconstruct questions. The data analyzed by coding in three processes (open, axial and selected coding). The findings showed the professional characteristics, thchnical competencies and professional abilities were important to be success in sports journalism and commentatories. Media management will be able to improve the quality of sports journalism and commentatory by notice to the most important key factors in sports jpurnalism and commentatory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sports Commentator
 • Sports Journalism
 • Radio
 • Television
 1. Hasanloo, M.(2017) . The Compliance Degree of the News Network’s Performance with the Trust Building attributes from the Perspective of Experts and Specialists. Master’s Degree Thesis on Social Communication Science Studies with an Specialization on Journalism, University of Iran National Broadcasting Company (in Persian).
 2. Abbasi, H.(2010) . Television News. Tehran, University of Iran National Broadcasting Company (in Persian)
 3. Derieux Emmanuel. Droit de la Commination, 4th ed. L.G.D.J. 243-260.
 4. FakharToosi, J.(2007) . Legal Research in News and Journalism.   Qom, Islamic Culture & Science Institute   (in Persian).
 5. Office of Research, Planning and Curriculum. (2010).Sport Journalism, Competency Education Standards. Deputy of Research, Planning and Skill Assessment. Cultural & Soft Technology Occupation Group.  
 6. Ministry of Culture and Islamic Guidance.(2017). 17th of Mordad, Journalist's Day.  
 7. Ghasemi, H .(2017). Sports Event Reporting, Practical Guide for Reporters, Journalists and Commentators, 20th Edition Draft (in Persian).
 8. Haji Esmaeili, M .(2015). Ethical Factors of News production and Broadcasting in Iran’s National Media, Non-profit Non-governmental Education Institutes, Faculty of Hadith Sciences. (in Persian).
 9. Jenabi, Z.(2005). The characteristics of Local Radio Reporter. Journal of Radio. 2005:24  (in Persian).
 10. Hoseini, M.Reza.(2010). The characteristics of Good Reporter. Journal of Radio. 2010:48(in Persian).
 11. Ajorloo, M .(2017). The Suitable characteristics of Quran Reporters. Master’s Degree Thesis. Islamic Republic of Iran’s Broadcasting University, Islamic Republic of Iran Broadcasting School  (in Persian).
 12. Wang, H .(2014). Impact of Journalism Educators on Media Performance and Journalism Practice in Taiwan, International Education Research, Volume 2, Issue 3 : 53-65
 13. John, P., McGuire & Ray, M. (2013). Attitudes of Sport Print Journalists About Developing Electronic Media Skills:A Case Study of Two Major Newspapers. International Journal of Sport Communication,   6, 464-477
 14. Halpern Wenger, D. & Owens, L.C. (2012). Help wanted 2010: An examination of new media skills required by top U.S. news companies. Journalism & Mass Communication Educator, 67(1), 9–25. doi:10.1177/1077695811426826
 15. Murray, R. McGuire, J. Ketterer, S. & Sowell, M. (2011). Flipping the field: The next generation of newspaper sports journalists. Journal of Sports Media, 6(2), 65–88.doi:10.1353/jsm.2011.0008
 16. Abbaszade, H .(2014). Public Relations, The Connection Ring Between Organizations and Society. SAMT Publications. (in Persian).