بررسی نقش میانجی دلبستگی به مکان در ارتباط بین رضایت از مکان و مقاصد رفتاری (مطالعه موردی: تماشاگران ورزشی لیگ ملت‌های والیبال)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی نقش میانجی دلبستگی به مکان در ارتباط بین رضایت از مکان و مقاصد رفتاری (مطالعه موردی: تماشاگران ورزشی لیگ ملت‌های والیبال) انجام شده است. نمونه در این مطالعه 367 نفر از تماشاگران ورزشی لیگ ملت‌های والیبال در سال 1397 می‌باشد. ابزار پرسش‌نامه‌های استاندارد دلبستگی به مکان، رضایت‌مندی از مکان و مقاصد رفتاری می‌باشند. فرضیه ­های تحقیق با استفاده از نرم‌افزارSPSS و  Smart PLS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که (1) رضایت از مکان اثر مستقیم و مثبتی بر روی مقاصد رفتاری تماشاگران دارد؛ (2) رضایت از مکان اثر مستقیم و مثبتی بر روی دلبستگی به مکان  دارد؛ (3) دلبستگی به مکان  اثر مستقیم و مثبتی بر روی مقاصد رفتاری تماشاگران دارد و در نهایت (4) اثر غیر مستقیم رضایت از مکان بر مقاصد رفتاری از طریق دلبستگی به مکان مثبت و معنادار  است. لذا به مسئولان و مدیران ورزشی در برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی پیشنهاد می‌گردد با در نظر گرفتن دلبستگی به مکان جهت هدایت و تشویق جوانان به تفریحات سالم و از طرفی درآمدزایی برای مکان ورزشی  با فراهم کردن محیطی مطبوع همراه امکانات و نیز جوی آرام ضمن جلب رضایت تماشاگران، زمینه‌ساز حضور هرچه بیشتر جوانان در مکان‌های ورزشی و برقراری ارتباط با این مکان‌ها شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Mediator Role of Attachment to Place in Relation between Place Satisfaction and Behavioral Intentions (Case Study: Sports Spectators of Volleyball Nations League)

نویسندگان [English]

  • Hossein Eydi 1
  • Homayoun Abasi 1
  • Samane Almasi 2
1 Assistant Professor of Sport Management, Razi University
2 Ph. D. Student of Sport Management , Razi University
چکیده [English]

This study aims to investigate the mediator role of attachment to place in relation between place satisfaction and behavioral intentions (Case study: sports spectators of volleyball nations league . The sample  is 367 sports spectators from the Volleyball League in 1397. The tools are standard questionnaires of attachment to place, place satisfaction and behavorial intentions. The research hypotheses were analyzed using SPSS21 and Smart PLS3. 2. 6 software. The results of the research showed that (1) the satisfaction of the place has a direct and positive effect on the behavioral goals of the spectators; (2) the satisfaction of the place has a direct and positive effect on attachment to the place; (3) attachment to the place has a direct and positive impact on spectators and finally (4) the indirect effect of satisfaction of the place on behavioral intentions through attachment to the place is positive and significant. Therefore, it is suggested to officials and sports administrators of holding sport competitions and events to facilitate the attendance of youth in sport venues considering place attachment  and revenue making for sport venues by providing suitable conditions and good facilities as well as calm situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Place Attachment
  • Behavioral Intentions
  • Volleyball