استراتژی سبک رهبری توزیع شده بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در سطح گروه با نقش میانجی احساس خودکارآمدی و اعتماد در سازمان: مورد مطالعه‌ کارکنان رسانه‌های ورزشی در استان ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه ایلام. ایلام. ایران

2 یسرا پناه، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران

3 دانشجوی دکترای گروه مدیریت دولتی - رشته مدیریت منابع انسانی- دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان-ایران

چکیده

بررسی روابط بین استراتژی سبک‌رهبری توزیع شده، رفتار شهروندی‌سازمانی در سطح گروه، احساس خودکارآمدی و اعتماد در سازمان در قالب یک الگوی مفروض هدف پژوهش حاضر است. روش تحقیق توصیفی - همبستگی بود و جهت جمع‌آوری داده‌ها از روش پیمایش و چهار پرسشنامه(استاندارد و بومی سازی شده) روا و پایا استفاده شد. تمامی کارکنان رسانه‌های ورزشی در استان ایلام (N=136) جامعه-آماری را تشکیل داد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 103 نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت آزمون‌الگوی مفروض پژوهش از تحلیل مسیر بوسیله نرم افزار PLS VISUAL استفاده شد. رابطه بین سبک‌رهبری توزیع شده و رفتار شهروندی سازمانی در سطح گروه به صورت غیرمستقیم و از طریق دو متغیر احساس خودکارآمدی و اعتماد در سازمان به میزان 45/0 تبیین شده است. استراتژی سبک رهبری توزیع شده به عنوان بدیع‌ترین و متاخرترین استراتژی سبک رهبری پیش‌بینی کننده مناسبی برای بروز رفتارهای شهروندی در سطح گروه است که پیامد اولیه استراتژی سبک رهبری توزیع شده، تغییر در میزان اعتماد کارکنان و احساس خودکارآمدی آنهاست.این دو متغیر به عنوان میانجیگر، رابطه بین استراتژی رهبری توزیع‌شده و رفتارهای شهروندی در سطح گروه را تحت تاثیر قرار می-دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distributed leadership style strategy on organizational citizenship behavior at the level of the group with mediating role. Self-efficacy and trust in organization: A case study of sports media staff in Ilam province

نویسندگان [English]

  • a y 1
  • y p 2
  • ehsan namdar joyami 3
1 i
2 kh
3 S.B UN
چکیده [English]

The study of the relationship between distributed style style strategy, organizational citizenship behavior at group level, self-efficacy and trust in organization in the form of a hypothesized pattern. The research method was descriptive-correlational. For collecting data, a survey method and four valid and reliable questionnaires were used. The total staff of the sports media of Ilam province (N = 136) comprised a population that was selected by using a Morgan table of 103 people by random sampling in a proportional volume. In order to test the hypothesis of the research, the path analysis was performed using PLS VISUAL software. The relationship between distributed style and organizational citizenship behavior at the level of the group is indirect and through the two variables, the sense of self-efficacy and trust in the organization is explained at 45%. The strategy of distributed leadership style as the most innovative and recent style of leadership style is a good predictor of occurrence of citizenship behaviors at group level, which is the primary outcome of distributed leadership style strategy, change in employee trust and self-efficacy. These two variables As mediators, the relationship between distributed leadership strategy and citizenship behaviors affects the level of the group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributed Style Styles
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Self-efficacy
  • Organizational Trust