رابطه بین تکنولوژی و جذب حامیان مالی در ورزش بانوان شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تکنولوژی بر روی تأمین مالی ورزش بانوان شهر تهران است. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است که به شکل میدانی انجام شد. همچنین پژوهش، از لحاظ هدف جزء پژوهش‌های توسعه‌ای-کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران و مالکان باشگاه­های ورزشی شهر تهران هستند. نمونه‌گیری به تعداد قابل کفایت از اعضای جامعه آماری به نسبت بخش­ها و تخصص­های مختلف از روش هدفمند و در دسترس نمونه انتخاب شد. جهت جمع­ آوری داده ­ها از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شد و روایی پرسش‌نامه توسط صاحب­نظران (12 نفر)، تأیید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (0/94) محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ ها از روش‌های آماری توصیفی وجهت مشخص کردن توزیع داده ­ها از آزمون کلموگروف­- اسمیرنف با استفاده از نرم‌افزار SPSS24 انجام شد. یافته ­ها نشان داد که بین شبکه­ های مجازی، شبکه­ های تلویزیونی­­، شبکه­ های ماهواره­ای، رسانه­ های دیجیتال، تبلیغات الکترونیکی و در نهایت بین تکنولوژی و جذب حامیان مالی در ورزش بانوان شهر تهران ارتباط معنادار وجود دارد.  با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که پوشش رسانه‌ای گوناگون در جذب بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در ورزش قهرمانی بانوان دارای اهمیت زیادی است و توجه رسانه ­ها به علائم تبلیغاتی حامیان مالی و تحت پوشش قرار دادن رویدادها و ورزش‌های مختلف در برگزاری رویداد نیز در جذب حامیان مالی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Technology and Sponsors in Women's Sports in Tehran City

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Hosseini 1
 • Somayeh Bakhtar 2
1 Assistant Professor of Sports Management, Payame Noor University
2 M.A. Student of Sports Management, Payame Noor University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of technology on financing women's sports in Tehran city. It was a developmental-applied research using descriptive-correlational method. The statistical population of this study included all managers and owners of sports clubs in Tehran. To collect data, a researcher-made questionnaire was used and the validity of the questionnaire was confirmed by 12 experts of this field. Also, reliability was calculated by using Cronbach's alpha (0.94). To analyze data, descriptive statistical methods were used. To determine the distribution of data, the Sigma-Smirnov test were used by SPSS24 software. Findings showed that there are significant relationship between virtual networks, TV networks, satellite networks, digital media, electronic advertising, and finally  there is significant relationship between technology and attracting sponsors in women's sports in Tehran city. According to the research findings, it can be concluded that various media coverage in attracting private sector to invest in female championship sport is very important and paying attention to sponsors advertisements as well as covering different sport events could influence on sponsors attraction. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technology
 • Sponsors
 • Women's Sports
 1.  Ehsani, M. (2008). Studying the status of professional sports in the country. Abstract of the articles of the National Conference on Sport Management with an emphasis on the 10-year vision document of the country. the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran. [persian].
 2. Ehsani, M. Honar, A.,  Sharifian, I., Kozhe Chian & Farzam, H. (2009). The role of professional sport in the development and development of Muslim women's sports .( Vol. 6, No. 22, p. 153). Quarterly Journal of Sport Research. [persian].
 3. Elahi, A. (2008). The study of barriers and strategies for the development of the football industry in Iran. Ph.D., Faculty of Physical Education and Sport Sciences. University of Tehran. . [persian].
 4. Freiling, H.P. (1997). An analysis of the factors that influence fan attendance in minor leaguebaseball games, Microform publications, international institute for sport and human performance.
 5. Golenibi, M,. Hosseini, M,. Rezaie Sufi, M. (2017). Comparison the views of sports officials with mass media officials about the media coverage of women's sports. Journalism- Promotion of Communication Management in Sports Media. (vol. 4 No. 15, p 53-63).
 6. Hansen, H. Gautheir, R. (1992). Factors affecting attendance at professional sporting events. Journal of sport management. 3(1): 15-32.
 7. Harvared, T. Crompton, H. (1995). Variables affecting the spectator decision to attend NBA games, Sport Marketing Quarterly, 4(4): 29-39.
 8. Jafari, S,. Akbari, B,. Mohammad Alizad Rafi, S. (2017). Investigating the role of the Internet on the marketing mix of financial sponsoring companies from sports clubs. Journalism - Promotion of Communication Management in Sports Media. (vol, 5 No. 17, pp. 15-25).
 9. Javid, M., Asadi, M., Goodarzi, H., & Mohammadi, E. (2012). The role of the Internet and new media in the marketing of sport tourism. (No. 3. p. 49-43). Applied Research in Sport Management. [persian].
 10. Kurdi, M.R.(2007). The study of the role of press and media in Iranian sport. Research Project. Institute of Physical Education and Sport Sciences. [persian].
 11. Lacey, R. Close, A.G. Finney, R.Z. (2009). The pivotal roles of product knowledge and corporate social responsibility in event sponsorship effectiveness, Journal of Business Research, In Press, Corrected Proof.
 12. Macpherson, T. Garland, R. Haughey, K. (2000). Factors that influence Rugby spectator attendance. International sport journal. 2(4): 43-53.
 13. Mansourpour, S. (2007). An Investigation in to the Use of Sports Sponsorship as a Marketing Tool, A structured literature Review. Master Thesis. Cranfleld University.
 14. McCook, K. Riley, R. (2003). A look at the Corporate Sponsorship Decision–Making Process, Cyber Journal of Sport Marketing.
 15. Memari, J. (2007). Analysis and Modeling of the Marketing Association of Sports Industry in a Decision-Based Approach. Ph.D., Tehran University, Physical Education Faculty. [persian].
 16. Pope, N. Turco, D. (2001). Sport and Event Marketing, Mc Grawhill, NSW.
 17. Pyun, D.Y. James, J.D. (2010). Attitude toward advertising through sport: A theoretical framework, Sport Management Review, In Press, Corrected Proof, Available online 29 January 2010, www.sciencedirect.com.
 18. Rajabi, M., Razavi, M,. Hosseini, M,. & Hosseini. E. (2012). The role of media and sports enthusiasts in attracting private sector investment in championship sport. Sport Management Studies. (No. 13, Spring 2012, P. 106-93). [persian].
 19. Razavi, S. M. H. (2004). Analysis of privatization policy in sports of the country with emphasis on sporting championship. University of Tehran. [persian].
 20. Reza'i Sufi, M,.Shabani, A. (2013). The Impact of Mass Media on Financing Sports. (Vol. 1, No. 3. P. 49-43). Communication Management in Sports Media. . [persian].
 21. Sayyed Amri, M.H. Mehramzadeh, M., Bashiri, M,. & Hadi, H. (2009). Investigating element of financial support of marketing mix elements. (vol. 18, No. 4, pp. 11-129). Olympics. [persian].
 22. Schreiber, A. L. (1994). Lifestyle & Event Marketing, NY: Mc Graw hill.