مطالعه اثرات مخرب رسانه های مجازی بر عملکرد ورزشکاران جوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران

چکیده

رسانه‌های مجازی یک وسیله حیاتی برای مردم به شمار می‌رود و علی‌رغم امتیازها و قابلیت‌های فراوان، مشکلات جدی را ایجاد کرده است. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه اثرات مخرب رسانه‌های مجازی بر عملکرد ورزشکاران جوان است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی - همبستگی است که به‌صورت مطالعات موردی در استان مرکزی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران جوان 18 تا 28 ساله، استان مرکزی بودند. روش نمونه‌گیری به شیوه خوشه‌ای بود. حجم نمونه 384 نفر و به‌صورت در دسترس در نظر گرفته شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش از سه پرسش‌نامه استاندارد استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کلموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌سویه استفاده گردید. نتایج نشان داد بین استفاده افراطی از رسانه‌های مجازی ورزشکاران جوان و  ابعاد آسیب‌های روانی؛ (جسمانی کردن، وسواس اجبار، حساسیت بین فردی، افسردگی، اضطراب، خصومت، اضطراب مرضی، افکار پارانوئیدی، روان‌پریش گرایی) همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین استفاده افراطی از رسانه‌های مجازی با ابعاد آسیب اجتماعی شامل؛ طلاق، اعتیاد، بیکاری و انحرافات جنسی همبستگی معناداری وجود دارد، اما بین دو بعد دیگر آسیب اجتماعی شامل؛ خودکشی و دزدی رابطه معناداری به­دست نیامد. پیشنهاد می‌گردد با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و افزایش استفاده افراطی از رسانه‌های مجازی در میان این قشر، با آگاه‌سازی ورزشکاران و مربیان و ایجاد زمینه لازم برای آموزش آنان، این چالش مهم را مدیریت کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Harmful Effects of Virtual Media on the Performance of Young Athletes

نویسنده [English]

  • Abbas Shabani
Assistance Professor in Sport Management, Islamic Azad University, Rodehn Branch, Tehran
چکیده [English]

Virtual media is a vital tool for the people, and despite lots of positive points and capabilities, it has created serious problems. The purpose of this study was to study the harmful effects of virtual media on the performance of young athletes. The research method is a descriptive-correlational study done in Markazi province. The statistical population of this study included all young athletes aged 18 to 28 years old, Markazi province. Sampling method was clustered. The sample size was 384 and was considered as available. Three standard questionnaires were used to collect data in this study. Kolmogorov-Smirnov tests, Pearson correlation coefficient and one-way variance analysis were used to analyze the data. The results showed a significant correlation between the extreme use of the virtual media of young athletes and the extent of psychological harm; (physical, compulsive obsession, interpersonal sensitivity, depression, anxiety, hostility, anxiety, paranoid thoughts, psychosis). The results also showed that there is a significant correlation between the extreme use of virtual media with dimensions of social harm, including divorce, addiction, unemployment and sexual deviations, but there is no significant relationship between the two other dimensions of social harm, including suicide and robbery. It is recommended that this important challenge be managed by informing athletes and educators about the young population of the country and increasing the excessive use of virtual media among the population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Media
  • Athlete's Performance
  • Psychological Harm
  • Social Harm
1-   Alavi, S.,& et al. (2010).  Investigating the relationship between psychiatric symptoms and Internet addiction among university students in Isfahan. Journal of Hamadan University of Medical Sciences & Health Services. 17( 2),      57-65. (Persian)

2-   Alvord, M.,& Grados, J. (2005).  Enhancing resilience in children: A proactive approach. American Psychological Association, 10(1), 735-828.

3-   Bahri, N.,& et al. (2011).  The status of addiction to the Internet and its relation with general health of students of Gonabad University of Medical Sciences. New care. Journal of Nursing and Midwifery Faculty, Birjand University of Medical Sciences. 8 (3), 166-173. (Persian)

4-   Bananno, G. A., Bucciareli, A.,& Vlanov, D. (2014).  What predicts psychological resilience after disaster? The role of demographics resources and life stress. Journal of consulting and clinical psychology, 75(5), 671-682.

5-   Caitlin, E., Loprinzi, K., Darrell, R.,& Schroeder, A. (2016).  Stress Management and Resilience Training (SMART) Program to Decrease Stress and Enhance Resilience among Breast Cancer Survivors: A Pilot Randomized Clinical Trial. Clinical Breast Cancer,   11( 6), 364-368.

6-   Francis, J. (2012).  Effects of coping skills training and sertraline in patients with non-cardiac chest pain: A randomized controlled study. Journal of counseling and clinical psychology, 152 (4), 730-741.

7-   Hance, M., Carney, R.M., Freedland, K.E.,& Skala J. (2013).  Depression in patients with coronary heart disease: A 12-month follow-up . Gen Hosp Psychiatry, 18, 61-5.

8-   Hassanzadeh, R., Salehi, M.,& Kayseri, A. (2010).  The relationship between extreme use of technology (Internet addiction and SMS) and student's educational and mental status. Educational Psychology Quarterly. Islamic Azad University of Tonekabon Branch.   1( 3), 81- 69. (Persian)

9-   Kim, J.,& LaRose, R. (2011).  Loneliness as the Cause and the Effect of Problematic Internet Use: The Relationship between Internet Use and Psychological Well-Being. Cyberpsychology & behavior; (12) 4, 451-455.

10-    Steensma, H., Heijer, M. D.&  Stallen, V. (2015).  Effects of resilience training:  on the reduction of stress and depression among Dutch Workers Quarterly of Community Health Education, Journal of Scientific Research,27(2), 145-159.