یادگیری زبان انگلیسی با فناوری اطلاعات و شیوه سنتی در دانش آموزان رشته تربیت‌بدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، دانشگاه تهران.

2 استاد تمام گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه تهران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه تهران.

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه بین آموزش به کمک فناوری اطلاعات و آموزش به شیوه سنتی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش­ آموزان تربیت ‌بدنی است. روش تحقیق از نوع علی-مقایسه­ ای و جامعه آماری را دانش­ آموزان متوسطة رشته تربیت‌ بدنی شهرستان آمل با حجم 876 شامل می‌شوند. از جامعة آماری تعداد 40 نفر از دانش­ آموزان به‌عنوان گروه آزمایش و گروه گواه به روش نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب شد.­ در ابتدای آزمایش از هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد. هر دو گروه ابتدا در شرایط مساوی توانایی زبانی قرار داشتند؛ زیرا تفاوت بین میانگین ­های هر دو گروه، به لحاظ آماری معنا­دار نبود. در پایان نیز از هر دو گروه پس­ آزمونی به‌منظور سنجش میزان یادگیری به عمل آمد. برای اندازه­ گیری یادگیری انگلیسی از پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان استفاده شد. داده­ ها با استفاده از روش t دوگروهی مستقل تجزیه‌وتحلیل شد.
 یافته‌ها، مقدار t دوگروهی نشان داد که بین آموزش به کمک فناوری اطلاعات با آموزش به شیوه سنتی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش­ آموزان تفاوت وجود دارد. در نتیجه تدریس زبان انگلیسی با استفاده از فناوری اطلاعات در انگیزه دانش­ آموزان نسبت به یادگیری زبان انگلیسی به روش سنتی مؤثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching English language based on Information Technology Versus Traditional Teaching Method among Physical Education High Schools Students

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Mahdi Babaei 1
  • Mohammad Mirkamali 2
  • Ali Lotfi 3
1 Ph.D. Student in Economic and Financial Management of Higher Education, University of Tehran.
2 Professor of Management and Educational Planning, University of Tehran.
3 Ph.D. Student in Management of Higher Education, University of Tehran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare two teaching methods including teaching based on information technology and traditional instruction of teaching on learning English language among Physical Education students.The method of this study was cause-effect. The statistical population was included of Amol secondary schools students of Physical Education. 40 student were selected randomly. Pretest was done. The language knowledge of both group were same as the difference between mean of two groups were not significant. Gathered data were analyzed via independent samples t test. The results showed that there are significant differences between two methods of teaching.
Teaching English with the use of information technology was more successful than teaching based on traditional method in motivating students to learn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • Traditional Instruction
  • English language learning
  • students
1-  Attaran, M. (2008). Globalization, information technology (IT) and education. Tehran: Cultural Institute in collaboration with the publication of the sun it's October.(Persian).

2-  Abbasi, M., Ahmadi, G.R.,& Lotfi, A.R. (2008). English students learning difficulties. Science and Research Education, 1 (22), 141-156. (Persian).

3-  Asadi, S.,& Ghobadi, E. (2011). Chndrsanh‌Ay teaching style and impact on learning and retention of English grammar. Journal of Information and Communication Technology Iran. 4 (11-12), 9-17. (Persian).

4-  Anderson, T. )2003(. Toward at Theory Of Online Learning. InT.Anderson & F. Elloumi(Eds.), Theory and Practice Of Online Learning:33-59. Athabasca, AB: Athabasca University, from cde, Athabasca cau. Ca/online-book.

5-  Amanda, L., Maya, S.,& Mike, G. (2001). The internet and education: Findings of the Pew internet&American Life Project. Eric.

6-  Barrow, L., Markman, L. and Rouse, C. E. (2009). Technology’s edge: Theeducational benefits of computer-aided instruction. American Economic Journal: Economic Policy, 1(1), 52-74.

7-  Bates, T. )2001(. The Continuing Evolution of ICT Capacity: The implications for education. Vancouver: The Commonwealth of Learning.

8-  Cobcroft, R. S., Towers, S. J., Smith, J. E.,& Bruns, Axel. (2006). Mobile learning in review: Opportunities and challenges for learners, teachers, and institutions. In Online Learning and Teaching (OLT) Conference 2006, 26September 2006, Queensland University of Technology, Brisbane.

9-  Castells, M. (2010). The information age: economysociety and culture (translator Ahmad Lyqlyan and Afshin Khakbaz). Tehran: Tarh No.

10-     Deviney, N.,& Koschembahr, C.V. (2004). Learning Goes Mobile, Available: http://www. workindex. com/editorial/train/trn0402-02. asp, Accessed: Sept. 16, 2005

11-     Fazelian, P.,& Sadatmand, M. (2004). Effect of Computer Assisted Instruction in comparison with traditional training methods to learn English in junior high school in Tehran. Development of language teaching, (72), 10-4. (Persian).

12-     Hadjerrouit, S. (2010). Developing web-based learning resources in schooleducation: A user-centered approach. Interdisciplinary Journal of ELearning and Learning Objects , 6, 115-135.

13-     Hosini-Nasab, D., Gol-Mohammad Nejad, G.R.,& Sajdyfar, Y. (2010). The use of VblagNvysy on academic achievement and the students interest in learning English. Education, 3 (10), 67-41. (Persian).

14-     Karampour, M.R. (2005). The field of educational technology. Journal of Educational Technology, 18 (4). (Persian).

15-     Kulik, L. L., Kulik, J. A.M., & Shwaib, B. J. )1986(. The Effectiveness of Computer Based Adult Education: A Meta Analysis. Journal of Educational Computing Research 2,235- 252.

16-     Lakdashti, A., Yousefi, R.,& Khatiri, Kh. (2011). Software simulator effect on learning and remembering and comparing it with the traditional way of teaching students. Journal of Information Technology and Communication in Education, 1 (3), 21 5. (Persian).

17-     Mohammadi, K. (2006). The use of ICT in education. Retrieved from: http://www. administer85.blogfa.com/post-2(Persian).

18-     Niazazari,M.,& Hosseini-Drvnklayy,Z. (2012). Impact of information technology on increasing students learn math and English language schools in the city of Babylon. ICT in Education, 3 (9), 130-109. (Persian).

19-     Prensky, M. (2001). Digital natives, Digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6.

20-      Swain, N. K., Anderson, J. A.,& Korrapati, R. B. (2008). Role of simulation software in enhancing student learning in computer organization and microcontroller courses. Proceedings of the 2008 IAJC-IGME International Conference. Retrieved from http://www.ijme.us/cd_08/PDF/135%20ENT%20207.

21-     Sarani, H.,& Aiati, M. (2014). The use of mobile phone (SMS) on students learning English vocabulary and attitude. Research on curriculum planning, 2 (13), 60- 48. (Persian).

22-     Shokofe, M. (2008). A world-making and the intelligence community. Monthly bilingual information seeking and information, 11. (Persian).

23-     TajAldyn, Z.,& Nemati-Sorkhi, M. (2011). The effect of education via computer compared to traditional methods of language learning in non-Persian languages. PzhvhshNamh teaching Persian to non-Persian, 1(1), 101-122. (Persian).

24-     Tobin, P. (2007). The role of PSpice in the engineering teaching environment. International Conference on Engineering Education – ICEE, September 3–7, 2007, Coimbra, Portugal.

25-     Wolffe, G. S., Yurcik, W., Osborne, H.,& Holliday, M. A. (2002).Teaching computer organization/Architecture with limited resources using simulators. SIGCSE '02 The 33rd Technical Symposium on Computer Science Education Covington, KY, USA —February 26-March 02, 2002, 176-180. Retrieved from http://citeseerx .ist.psu.edu/ viewdoc/download?