طراحی سیستم اطلاعات مدیریت رویدادهای ورزشی در ادارات ورزش و جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی

چکیده

سیستم اطلاعات مدیریت می‌تواند با در اختیار قرار دادن اطلاعات طبقه‌بندی شده و نیز اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری به مدیران جهت اخذ بهترین تصمیمات بر پایه اطلاعات کنونی و پیشین کمک کند. هدف این مقاله، طراحی سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در بخش رویدادهای ورزشی (حرفه‌ای و قهرمانی) برای سازمان‌های ورزش و جوانان می‌باشد. مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا است.  فرآیند گردآوری داده‌ها مشتمل بر 15مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان غرب کشور بود. نمونه‌گیری به صورت هدفمند می‌باشد. تحلیل داده‌ها هم زمان با جمع‌آوری داده‌ها و به روش آنالیز محتوای کیفی انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها منجر به استخراج 10 ماژول اصلی به همرا زیر مجموعه‌هایشان شد. بخش رویداد ورزشی به دلیل ماهیت آن که برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی در سطوح مختلف ملی، بین‌المللی و جهانی است، نیازمند هماهنگی‌ها و تصمیم‌گیری‌های زیادی است که به کمک یک سیستم اطلاعات مدیریت رویداد ورزشی می‌تواند کمک شایانی به برگزاری با کیفیت رقابت‌ها و رویدادهای ورزشی نموده و بدین صورت در هزینه و زمان صرفه‌جویی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Management Information System for Sports Events in Sports and Youth Administrations

نویسندگان [English]

  • Samaneh Almasi 1
  • Shirin Zardoshtian 2
1 Ph.D. Student in Sport Management, Razi University
2 Assistant Professor of Sport Management, Razi University
چکیده [English]

Management information system can help administrators To obtain the best decisions based on current and past information. Providing classified information as well as information needed for decision making. The purpose of this paper is to design a management information system (MIS) in the Sports Events section (Professional and Championship) For sports and youth administrations as a web-based system. This study is a qualitative study using content analysis.  The data collection process consists of 15semi-structured interview  with managers and staff of the General Directorate of Sports and Youth administration of west of the country. Sampling is purposeful. Data analysis was carried out simultaneously by collecting data and analyzing qualitative content. The results of the data analysis led to the extraction of 12 main modules with their sub-sets. The sporting event section requires coordination and decision making in large scale , because its nature is holding competitions and sports events at different levels of national, international and global  that we can help in organizing quality competitions and sports events, thus saving time and money with the help of a web-based management information system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MIS
  • Management Information System
  • Sport Event
1- Akbari,A. Asemi, F. (2011). survey of information management system of central library of Tehran city universities from viewpoint of managers, new approche of education journal, 2 (6), 116 - 99.

2- Banaian, H. (2008). Designing information management system for administrative and financial affairs of universities(The case study of the administrative-financial unit of the University of the Persian Gulf), Journal management message3 (26), 145-171.

3-Eidi,H.Yektayar,M.Olfati,A.Azadi,R. (2014). Identifying and Prioritizing Barriers to Establishment of Management Information Systems in Sports and Youth Departments of Kermanshah Province, North Central Sports Management and Physiology, 2 (1), 55-43.

4- Ghazizadeh Fard, S. (1996). Design and analyze a model to explain human obstacles in deploying and operating management information systems (with focus on Iranian governmental bodies). PhD thesis, Systems Management, Faculty of Management, Tehran university.

5-  Ghasemi, H.Farahani,A. Mashatan,M. (2012). The Relationship. between Application of Information, Communication Technology and. Organizational Effectiveness in Physical Education Departments of Universities of. Tehran, Journal of Academic Research in Business and Social Sciences International, 2 (5), 61-68.

6- Hamidi M, Khabiri, M, Fallah, Z. (2005). Factors associated with the establishment of management information system in Sports Federation Islamic Republic of Iran, harkat journal. N.29, 110- 99.

7- Krishnaveni,R. Meenakumari, J. (2010). Usage of ICT for Information Administration in Higher education Institutions-Astudy, International Journal of Environmental Science and Development,1 (3), p 282.

8-  Sarrafzadeh,A. (2015). information management systems. Terme Publishing. Thirteenth issue, 270-242.

9- Sounthornwiboon, P. Srichaisawat, P. Sriprasertpap, K. (2015). The Development of a MIS Model for Elite Sports Development Department of SAT Thailand. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 1926-1930.