بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش همگانی (از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور کرج

3 مربی دانشگاه قم

4 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت ورزش همگانی بر ابعاد مختلف فردی و اجتماعی افراد و افزایش امید به زندگی مردم از طریق سلامتی افراد جامعه، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش همگانی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران انجام‌ شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل می‌دهند. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 384 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد؛ که 333 پرسشنامه موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. روش انجام پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود؛ و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه صادقیان و همکاران (1393) با پایایی 0/84 بوده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آماری (آزمون کلموگروف اسمیرنف و t تک نمونه‌ای) و با کمک نرم‌افزار اس پی اس اس و در سطح معناداری 0/05 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، نقش رسانه بر آگاه‌سازی دانشجویان دربارة ورزش همگانی نسبت به فواید جسمی مطلوب و فواید روانی نا‌مطلوب بود؛ و در مورد اطلاع‌رسانی رسانه در مورد مکان‌های مناسب و برنامه‌های آموزشی رسانه درباره ورزش همگانی مطلوب بود. درنتیجه زمینه‌ها و اقدامات لازم در رسانه‌ها باید انجام گیرد تا دانشجویان در ورزش همگانی شرکت کرده و زمینه لازم برای دسترسی راحت و بهتر دانشجویان در ورزش همگانی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Mass Media on Development of Sport for All(from the Perspective of Students of University of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Reza Shahbazi 1
  • Javad Mostafaei Kiwi 2
  • Ruhollah Daei 3
  • Seyyed Nasrollah Sajjadi 4
1 M.A. Sport Management, University of Tehran
2 M.A. Sport Management, University of Payam Noor Karaj
3 The coach, University of Qom.
4 Professor of Sport Management, University of Tehran.
چکیده [English]

The Considering the importance of sport on individual and social aspects of human beings and its effect on life expectancy of people through public health, this study aimed to investigate the role of the mass media on sport development  from the students of University of Tehran point of view. The study populationincluded the students of University of Tehran. The statistical sample was determined by using Morgan and kerjcie Table (384 persons were randomly selected). This research was a descriptive survey. To gather data,  a questionnaire (Sadeghian et al (2014))  with reliability of 0/84 was used. After distributing, 333 questionnaires were evaluated and analyzed by the researcher. For Data analysis, statistical methods (Kolmogorov-Smirnov test and one-sample T-test) by using the spss software at significance level of α =0/05 was utilized. The results showed that the role of the media in informing students about sport for all of the benefits of good physical and mental benefits was poor. The information about the media in the appropriate locations and media education programs about sport was desirable. Therefore,it is suggested that appropriate practices to be done so that students participate in sports and sports for all programs for convenient access and better students preparation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass Media
  • Sport for all
  • Sports media
  • students
1- Abioye, A., Hajifathalian, K., & Danaei, G. (2013).  Do mass media campaigns improve physical activity? A systematic review and meta-analysis, Archives of Public Health.

2- Asefi, A. A., Khabiri, M,. Asadi Dastjerdi, H.,& Goodarzi, M. (2014).  Investigating the Effective Organizational Factors in the Institutionalization of Public Sports in Iran. Research on Sport Management and Motor Behavior, No. 20, 63-76. (Persian).

3- Ballaard, M., Gray, M.,   Reilly, J., & Noggle, M. (2009). Correlates of video game screen time among mles: body, physical activity and other media use. Eating behaviors 10, 161-167.

4- Cianfrone, B.  A., & Zhang, J.  J. (2006).  Differential effects of television commercials, athletes endorsements, and venue signage during a televised action sports event. Journal of Sport Management, 20, 322-344.

5- Eidi, H., Azadi, R.,& Khosravi, J. (2014).  Comparing the viewpoints of faculty members, media experts and public sport contributors to the activities of mass media in promoting and promoting universal sport, Communication Management in Sports Media, No. 5, 42-51. (Persian).

6- Elijah, G., Rintaugu Peter, W.,& Mwisukha, A. (2011).  The influence of mass media in socialization into sport of Kenya secondary school athletes, International Journal of Current Research, NO.3.

7- Ghassemi, H.,& Keshkar, S. (2011),  The role of trust in sports media in its impact on athlete students. Quarterly Journal of Sport Sciences, Vol. 5, 75-89. (Persian).

8- Goodarzi, M., Islamic, A.,& Alidostat Qahfarakhi, E. (2014).  Identifying the Factors Influencing the Development of a Culture of Universal Exercise through the Image of the Islamic Republic of Iran. Applied Research in Sport Management. No. 3, 11-27. (Persian).

9- Home, John. (2005).  Sport and the Mass Media in Japan. Sociology of Sport Journal,   22( 4), 415-432. Pub: HUMAN KINETICS.

10-  Irajpour, A., Mojarad, N.,& Dabagh Rezaieh, F. (2014).  Investigating the role of mass media in the cultural development of public and professional sports.  Two-level management and development of sport. Issue 9,   36-52. (Persian).

11-  Javadi Pur, M.,& Samiyanya, M. (2013).  Explaining the Strategic Position and Providing Strategy for the Development of Public Sports in Iran.  Research in Sport Management and Motor Science, No. 5, 15-28. (Persian).

12-  Keshkar, S.,& Soleimani, M. (2012).  The role of the privatization program on the development of public sports by experts.  Applied Research in Sport Management. Number 2, 99 - 104. (Persian).

13-  Mahdavianmashhadi, M. (2008).First Sport Management National Conference. Shomal University. (Persian).

14-  Marcus, B., Owen, N., Forsyth, L., Cavill, N., & Fridinger, F. (1994).  Physical Activity Interventions Using Mass Media, Print Media, and Information Technology. American Journal of Preventive Medicine. 5,362–378.

15-  Marian Huhman, L,. Potter, F., Wong, S.,& Banspach, J. (2013).  Effects of a Mass Media Campaign to Increase Physical Activity Among Children: Year-1 Results of the VERB". Campaign. Pediatrics Journal, 277-288.

16-  Moradi, M., Honary, H.,& Ahmadi, A. H. (2011).  Investigating the Fourth Role of Sports Media in the Development of Public Sports Culture. Sports Management, No. 9, 167-180. (Persian).

17-  Naderian Jahromi, M.,& Hashemi, H. (2009). Participationin recreational sports (motivation and default in recreationala spects of sport.Journal of Research in Sport Science.22, 39-53. (Persian).

18-  Qareh, M. A., Goli Pour, N.,& Annette. Z. (2013).  Investigating the role of mass media in the tendency of Alzahra University students to public sport, Communication Management in Sports Media No. 9, 29-34. (Persian).

19-  Sadeghian, Z., Hosseini, S. E.,& Farzan, F. (2014).  The role of mass media in the tendency of the people of Hamedan to public sport". Quarterly Journal of Sport Management and Motor Behavior, Vol. 20, 35-44. (Persian).

20-  Seyed Ameri, M.H,&. Jamei, F. (2013).  Explaining effective factors in people's tendency towards universal and heroic sport with emphasis on the role of mass media from the viewpoint of physical education experts in Kurdistan province. Applied Research in Sport Management. No. 1, 61-72. (Persian).

21-  Shabani, A.,& Rezai Sufi, M. (2015).  Study the Impact of Media on Public Participation and Recreation.  Communication Management in Sports Media No. 9, 29-34. (Persian).

22-  Shah Mohammadi, A. R.,& Nazeri Fard, N. (2010).  Studying attitudes of sports medicine and sports students of Tehran University toward sport and sports press. Media Studies, No. 11, 85-96. (Persian).

23-  Zheng, X., Vincent, P., Magninia. D.,&    Fesenmaierb,R. (2016).  Information technology and consumer behavior in travel and tourism: Insights from travel planning using the internet, Journal of Retailing and Consumer Services 22, 244 – 249.