تحلیل کیفیت روابط دوستانه در سازمان‌های ورزشی (موردمطالعه: اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی کیفیت روابط دوستانه مدیر – کارمند در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی با پیروی از مطالعات موردی است که از منظر جمع‌آوری داده­ها به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه موردبررسی را کلیه کارمندان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در سال 1395 تشکیل می ­داد (98 نفر) که جهت نمونه­گیری از سرشماری استفاده شد. به‌منظور جمع ­آوری داده­ها از مقیاس تعدیل‌یافته شجیع و همکاران (1394) استفاده شد و جهت تحلیل داده­ها از تی تک نمونه‌ای، تی استودنت، تحلیل واریانس یک‌طرفه، آزمون‌های تعقیبی و فریدمن استفاده گردید. یافته‌های پژوهش بیانگر وضع مطلوب خرده مقیاس‌های حمایت و ارتقای نفس، صداقت و صمیمیت و تعارض و نیز وضع نامطلوب خرده مقیاس رفع تعارض بود. نتایج حاصل از تحلیل یافته‌ها نشان داد که سرمایه­ های انسانی شاغل در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از وضعیت کیفیت دوستی میان خود و مدیرکل رضایت دارند اما این رضایت در تمام زیرشاخه ­های این مبحث یکسان نیست و ایجاد تغییرات در فرایند رفع تعارض در سازمان ضروری به نظر می­رسد، در این میان توجه به موضوعاتی از قبیل حمایت بیشتر از کارمند و نیز صداقت در برخورد با ایشان از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین مشاهده شد که جنسیت و تأهل عواملی مؤثر بر کیفیت رابطه میان مدیر – کارمند نیستند اما توجه به سطح تحصیلات و نوع استخدام کارکنان از عوامل مؤثر بر این رابطه بوده که جهت حفظ وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب‌تر باید روابط مذکور توجه ویژه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Quality of Friendly Relations in Sports Organizations (Case Study: Youth and Sports General Directorate of Khorasan Razavi)

نویسندگان [English]

 • Zahrasadat Mirzazadeh 1
 • Kianoosh Shajie 2
 • Omar Alizaie 3
 • Amir Akbarzadeh 3
1 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Sport Science, Ferdowsi University of Mashhad
2 - Ph.D. Student of Sport Management, Faculty of Sport Science, Ferdowsi University of Mashhad
3 M.A. of sport management, Faculty of sport science, Ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the quality of friendly relation between manager - employee in Youth and Sports General Directorate in Khorasan Razavi Province. This research is a descriptive-survey type of study that follows case studies. It is also considered among the field studies in terms of collecting the data. Population of study included all employees working in Youth and Sports General Directorate in Khorasan Razavi in 2016 (n=98). Population was considered to be equal with the sample of study. To collect data, the adjusted scale of Shajie et al (2015) was used. To analyze the data, t single sample, t-student, ANOVA, post hoc, and Friedman tests were used. Results of the study showed the desired situation of subscales of self-protection, honesty and intimacy and conflict, and undesired situation of subscale of resolving the conflict. The results of the analysis showed that human capitals working in the Youth and Sports General Directorate are satisfied with the quality of the friendly relation between manager and themselves. However, this satisfaction is not equal in all sub-branches and creating changes in the process of resolving the conflicts in organization seems to be necessary. In this regard, paying attention to subjects such as increased support of employees and honesty in dealing with them is very important. It was also found that gender and marital status are factors that have no impact on the relation between manager and employee, while education level and employment type of employees are effective factors in this regard, which special attention should be paid to this relation in order to maintain the status quo and to achieve better status.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of Friendly Relation
 • Manager – Employee
 • Youth and Sports General Directorate of Khorasan Razavi
 1. احمدی، مسعود؛ همتی­گلیان، سید ابراهیم (1394). "رابطه مهارت‌های مدیران مؤثر با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر"، فصلنامه پژوهش در مدیریت آموزش علوم دریایی، شماره 3، صص 56-66.
 2. ارشدی، نسرین؛ زارع، راضیه؛ پیریایی، صالحه (1391). "نقش واسطه‌ای ادراک طردشدگی در محیط کار در رابطه بین مبادله رهبر- عضو با رفتارهای انحرافی و بهزیستی روان‌شناختی"، پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، دوره 1، شماره 3، صص 92-109.
 3. جوادی پور، محمد؛ پارسا جو، علی (1393). "ارتباط نگرش شغلی با سلامت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان"، مدیریت منابع انسانی در ورزش، مقاله 6، دوره 1، شماره 2، صص 137-146.
 4. دامغانیان، حسین؛ روزبان، فرناز (1394). "بررسی علت سکوت کارکنان در ارتباط با مدیر مستقیم: کاربرد پژوهش آمیخته"، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال چهارم، شماره 3، صص 175-194.
 5. راسخ، نازنین؛ مظفری، حسن (1393). "پیش‌بینی جوسازمانی نوآورانه بر اساس عدالت و حمایت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان شهر مشهد"، مدیریت منابع انسانی، مقاله 5، دوره 1، شماره 2، صص 125-135.
 6. رحیمی، فاطمه؛ عریضی، حمیدرضا؛ نوری، ابوالقاسم؛ نامداری، کوروش (1391). "رابطه سرمایه روان‌شناختی در محیط کار کارکنان با شور و شوق کاری آنان در سازمان"، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 4، شماره 12، صص 9-30.
 7. رئیسیان، مجید؛ علی دوست قهفرخی، ابراهیم؛ جوکار، مهدی (1394). "بررسی ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و کارکنان فدراسیون‌های موفق با اثربخشی فدراسیون"، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال سوم، شماره 4، صص 75 تا 84.
 8. شجاعی، وحید؛ تجاری، فرشاد؛ سلیمانی، بهاره؛ محمدیان، عسگری (1390). "ارتباط سبک‌های مدیریت تعارض و کیفیت ارتباط میان مدیر- کارمند در سازمان‌های ورزشی، مطالعه موردی در استان مازندران"، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال اول، شماره 2، صص 44-56.
 9. شجیع، کیانوش؛ فراهانی، ابوالفضل؛ قاسمی، حمید (1394). "بررسی وضعیت کیفیت روابط دوستانه مربیان و بازیکنان تیمهای ورزشی منتخب استان خراسان رضوی"، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال چهارم، شماره 1، صص 89-103.
 10. کهندل، زهرا (1391). "تأثیر هوش هیجانی در موفقیت سازمانی"، نشریه پیام دریا، شماره 212.
 11. گل­پرور، محسن؛ نادی، محمدعلی (1390). "نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطه بین اخلاق کاری با رفتارهای انحرافی در محیط کار"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره 1، صص 43-53.
 12. هرسی، پاول؛ بلانچارد، کنت (1378)، "مدیریت رفتار سازمانی، کاربرد منابع انسانی". ترجمة قاسم کبیری، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ سوم.
 13. همتی، مهناز؛ حسن­زاده، محمدصادق؛ منزوی، فاطمه (1394). "بررسی رابطه معنویت در محیط کار و عزت‌نفس سازمانی"، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال چهارم، شماره 1 (پیاپی 12)، صص 51-74.
 14. Ali, A., & Al-Kazemi, A. (2007). “Islamic work ethic in Kuwait”, Cross Culture Management: An International Journal, 14(2): 93-104.
 15. Ari, A., & Çağlayan, H. S. (2017). “Relationship between Organizational Justice Perceptions and Organizational Commitment Levels of School of Physical Education and Sports Academicians”, Journal of Education and Training Studies, 5(4), 240-251.
 16. Burton, L. J., Peachey, J. W., & Wells, J. E. (2016). “The Role of Servant Leadership in Developing an Ethical Climate in Sport Organizations”, Journal of Sport Management, 1-37.
 17. Fitzroy, T. (2007). "The Importance of organizational trust", Best Advice Forum.
 18. Fridell, M.; Newcom, R. and Messner, P.E., (2009). “Discriminate analysis gender public school principal servant leadership difference”, leadership & Organization Development Journal, 30(8), 722-736.
 19. Goris, Jose R. (2007). “Effects of satisfaction with communication on the relationship between individual – job congruence and job performance / satisfaction”. Journal of Management Development, Vol. 26, No. 8, PP: 737-752.
 20. Guest, David. (2015) “Human Resource Management, Corporate Performance and Employee Wellbeing: Building the Worker into HRM”. The Management Centre, King’s College, University of London.
 21. Honeycutt, Tracey L. (1997) “Family Friendly Human Resource Policies, Salary Levels, and Salient Identity as Predictors of Organizational Attraction", Journal of Vocational Behavior, 50(2), 271–290.
 22. Jungin, K., & Wiggins, M. E. (2011), “Family-Friendly Human Resource Policy: Is It Still Working in the Public Sector?” Public Administration Reviews, 71(5), 728–739.
 23. Karaca, H. (2013). “An exploratory study on the impact of organizational silence in hierarchical organizations: Turkish national police case”, European Scientific Journal, 9(23), 38-50.
 24. Kim, S. (2017). “Perceived organizational support as a mediator between distributive justice and sports referees’ job satisfaction and career commitment”. Annals of Leisure Research, 20(2), 169-187.
 25. Morris-Rothschild, K., Britta, B., & Marla, R. (2006). “Teachers’ conflict management styles”, Journal of School Psychology, 44(1), 105–121.
 26. Rosemond, B., Alison, S., & Bernice, K. (2008). “Gender, personal values, strategies and small business performance: A Ghanaian case study”. Equal Opportunities International, 26(3), 236–249.
 27. Shahbaz,V. (2013). “Role Ambiguity and employees organization based self-esteem: Moderating effect of workplace spirituality”. International Conference on Business Management in Lahore, Pakistan.
 28. Takaki, J., Taniguchi, T., & Fajii, Y. (2014). “Validity, Reliability and Significance of Assessment of Sense of Contribution in the Workplace”, International Journal of Environmental Research and Public Health. 1594-1609; doi:1003390/ijerph110201594
 29. Xu. Angela J., Loi, R., & Lam, L. W. (2015). “The bad boss takes it all: How abusive supervision and leader–member exchange interact to influence employee silence”, The Leadership Quarterly, In Press, doi:10.1016/j.leaqua.2015.03.002.
 30. Yıldız, E. (2013). “Enigma of Silence in Organizations: What Happens To Whom and Why?”, Beykent University Journal of Social Sciences, 6(2), 30-44.
 31. Yukl, G. (2002). “Leadership in organizations (5th ed)”. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.