ارائه مدل اثر مهارت‌های روانی بر مهارت‌های ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل اثر مهارت‌های روانی بر مهارت‌های ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی بود. پژوهش از نوع توصیفی بوده و به روش هم‌بستگی انجام‌ شده است. جامعه آماری ‌پژوهش را کلیه مدیران سازمان‌های ورزشی استان اصفهان به تعداد 405 نفر تشکیل دادند. بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه معادل 199 نفر در نظر گرفته شد که به‌صورت تصادفی طبقه‌ای از بین جامعه آماری انتخاب گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌های پرسشنامه مهارت‌های روانی سالملا (2001)، توانمند مهارت‌های ارتباطی بارثون جی (1990) و پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام (1999) با پایایی (85/0, 86/0, 87/0=α) استفاده شد. ده­ نفر از اساتید تربیت‌بدنی در­ گرایش مدیریت و برنامه­ ریزی در مورد روایی صوری و محتوایی نظرات خویش را ­اظهار نمایند. کلیه داده‌ها با استفاده از بسته نرم‌افزار آماری علوم اجتماعی نسخه 19 و نرم‌افزار لیزرل نسخه 54/8 تحلیل شد. تحلیل مسیر ارائه الگوی رابطه اثر مهارت‌های روانی بر مهارت‌های ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی حاکی از مناسب ‌بودن مدل است. بر اساس مدل رگرسیونی، ارتباط بین مؤلفه‌های مهارت‌های روانی شامل مهارت‌های پایه، روان‌تنی و شناختی قابلیت پیش‌بینی مهارت‌های ارتباطی و سرمایه اجتماعی رادارند. به‌طورکلی، می‌توان عنوان نمود که مدیران ارشد سازمان‌های ورزشی می‌بایست احساس اطمینان خاطر و مفید بودن آن‌ها که از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بوده تقویت گردد و مهارت‌های روانی آن‌ها نیز رشد بیشتری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model Effect of Psychological Skills on Communication Skills and Social Capital of Sport Managers

نویسندگان [English]

 • Rasool Nazari 1
 • Farzad Mosazade 2
1 Associate Professor of Sport Management, School of Sport Sciences, Islamic Azad University, Isfahan branch
2 M.A of Sport Management, Islamic Azad University, Isfahan branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model for presenting a model of the effect of psychological skills on communication skills and social capital of sports managers. This research is descriptive and correlated. The statistical population of the study consisted of 405 people, all managers of sports organizations of Isfahan province. According to the Cochran formula, the sample size was 199 people who were selected randomly from the statistical community. To collect data, mental skills questionnaires Salmla's (2001), communication skills Barstoun (1990) and social capital Putnam (1999) with reliability (0.85, 0.86, and 0.87) were used. Ten Physical Education Teachers express their views on the tendency of management and planning to be factual and content validity. All data were analyzed using the statistical software package Social Sciences Version 19 and Liserl software version 54/8. Path Analysis The presentation of a pattern of the relationship between the effect of psychological skills on communication skills and social capital of sport managers indicates that the model is suitable. According to regression model, the relationship between psychological skills components including basic, psychoanalytic and cognitive skills is the ability to predict communication skills and social capital. Generally, it can be argued that senior executives of sports organizations should be empowered to be empowered to be part of social capital and that their mental skills should grow even more.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Capital
 • Communication Skills
 • Psychological Skills
 • Sports Manager
 1. Adler, P.S. & Kwon, S. (2016). Social capital: prospects for a new concept. Academy of Management Review, 27:17-40.
 2. Biglare, Karim. Alizadeh, Mohammad Hussein. Khabiri Mohammad (2014). Studying psychological skills with injury of football players in Tehran Premier League. Sports Medicine magazine. No. 2 (6), pp. 107-98. (in Persian)
 3. Bell, R.C. (2017). “The Exploration of the Effect of mental skills on Personality Communication Skills”. The sport Journal, 5(3): 132-125.
 4. Dastgerdi, Kazem. Goodarzi, Mahmoud. Asadi, Hassan Dastgerdi, Mehdi. (2010). the relationship between empowerment and organizational learning of the staff of the Physical Education Organization of the Islamic Republic of Iran. Sports Management Magazine. Issue 2 (7th series): pp. 11-1-124. (in Persian)
 5. Farnham, A.(2016).Personality at work: personality & Communication Skills. Journal of applied psychology, 50:185-192.
 6. Farahani, Abolfazl.Ajm, Qasim. Azizian, Nasrin.Sarah, Sarah. (2011). the Relationship between Psychological Factors of Empowerment and Organizational Entrepreneurship of the Employees of the Physical Education Department of Khorasan Razavi Province. Sports Management Journal. 3(8): 41-55. (in Persian)
 7. Gabriel, gheovghe.Alina, lonela. (2015). Research on the management of sport. Social and behavioral sciences. Mumber140: 670
 8. Goodarzi, Mahmoud. Nazari, Rasool. Ehsani, Mohammad (2012). Presentation of Structural Equation Modeling Effect of Communication Skills on Managerial Skills of Sport Managers. Applied Research in Management and Life Sciences in Sport. 1 (1). Pp. 20-11. (in Persian)
 9. Holtom`brooks c. Mitchell`Terence r. lee`Thomas W. (2006).increasing human and social capital by applying job embeddedness theory. Organizational dynamics. 35: 316-331
 10. Khosravi. S. Nazari. R. Saleki. M. (2016). "Providing the Model of Communicative Skills Effectiveness on the Quantum Management Model of Managers and its Role on Organizational Agility of Sport Organizations". International Journal of Humanities and cultural Studies. 1 (2): 545-555.
 11. Mardan Darani, Abbas. Cacia, Lida. (2009). the role of social capital in the educational management system: the case of Iran. Cultural Engineering Monthly. No. 37 and 38. Pp. 38-45.
 12. Nazari Rasool, Ehsani Momhammad, Ganjavi Farideh, Ghasemi Hamid. (2013). Structural Equation Modeling of the Effect of Communication Skills on Interpersonal Communications and Its Role on Organizational Productivity of Iranian Sport Managers, Journal of Sport Management, Volume 5, (4) pp. 82-67. (in Persian)
 13. Nazari Rasool, Ghasemi Hamid, Sohrabi Zahra. (2015). the Relationship between Communication Skills, Leadership Styles, Organizational Culture and Managers Effectiveness in Sport Organizations and Structural Equation Modeling, Sport Management Research Report, and Motor Behavior. 11(21), pp. 102-93. (in Persian)
 14. Nazari,. R. Sohrabi, Z. (2008). "Four psychological factors between Premier League football referees". The Second World Congress of Applied Psychology National Olympic Academy, Conferences. 71-75. (in Persian)
 15. Nazari, Rasool. Tahani, Majid (2014). Relationship between creativity and communication skills of sports managers. Journal of Communication Management in Sports Media. 5(1). pp: 51-58. (in Persian)
 16. Potter, D. (2012). Psychological well-being and the relationship between divorce and children academic achievement. Journal of Marriage and Family.72 (4): 933-946.
 17. Quigley, K. (2015). Human mental skills and social Capital ORBIS, 40(2):333-342.
 18. Roberts`Cynthia.(2013).social capital through leadership development. Journal of leadership education.12: 54-73
 19. Shameri. Maryam. Nazari. Rasool. (2016). "Affecting the Mental Skills on Management Skills and Selecting Management Models on Sport's Managers: Approaches within Sport Management".International Journal of Humanities and cultural Studies. 1: 745-757.
 20. Scheufele`dietram a. shandhavan v. (2000). Personality strength and social capital. Communication research. 2:107-131
 21. Seyedinejat, S., Razaghi, M. E., Dousti, M. (2014). Prioritizing managerial skills based on Katz’s theory cast study: the managers of sports and youth in Mazandaran province. Journal of Sport Sciences, 5(1): 33-47.
 22. Seyyed Amiri, MirHossein. Savareh, Uthman. Ebrahimi, Loghman. (2015). the relationship between social capital and the quality of working life of the staff of the General Directorate of Sports and Youth of West Azarbaijan Province. Sports Management Journal. 3(1). Pp: 335-349. (in Persian)
 23. Tojari, Farshad. SheikhAliZadeh, Mahboob. (2013). the Influence of Transformational Leadership and Organizational Culture on Organizational Effectiveness in Sport Organizations. Sport Management Studies.17 (1). pp. 43-58. (in Persian)
 24. Veenstr, G. (2013). Who know, where you live: social capital, neighborhood and mental health. Social Science and Medicine. 60: 2799-2818.
 25. Wei, F., Yuan, X., Di, Y. (2010). Effects of transactional leadership, psychological empowerment and empowerment climate on creative performance of: Across-level study. Frontiers of Business Research in China, 1(4) ‌: 29-46.
 26. Yousefzadeh, Saeed. Kiakejori, David (2015). The Relationship between Managerial Communication Skills and Social Capital of the Organization. Social Capital Management Journal. 1(1). pp: 95-116. (in Persian)