تحلیل علم سنجانه ی مقالات پژوهشگران علوم ورزشی ایران در آی.اس.آی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش بر آن است تا با استفاده از فنون علم‌سنجی، جایگاه مطالعات علوم ورزشی ایران از سال 2000 تا 2016 را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. این تحقیق از نوع مطالعات علم‌سنجی است. جامعه پژوهش را تولیدات علمی ایران در حوزه­ ی علوم ورزشی در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی تشکیل می‌دهد. نتایج بررسی نشان داد که تولید علمی علوم ­ورزشی ایران در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی در فاصله زمانی 2016-2000 تعداد 615 مدرک است. در بازه زمانی مذکور، Rahnama N پر تولیدترین پژوهشگر، Sadeghi H پر استنادترین پژوهشگر و Sadeghi H دارای بیشترین شاخص اچ بوده‌اند. پژوهشگران تربیت‌بدنی ایران بیشترین همکاری را با همتایان خود در کشورهای ایالات‌متحده، کانادا و انگلستان داشته‌اند. همچنین واژه‌های Exercise، Training و Muscle به‌عنوان پربسامدترین واژگان در پژوهش‌های علوم ورزشی ایران بوده‌اند. به‌طورکلی، تولیدات­ علمی پژوهشگران علوم­ ورزشی ایران از سال 2000 تاکنون روندی رو به رشد داشته است. همچنین تحلیل محتوای پژوهش‌های علوم ورزشی نشان داد که غالب مقالات در خصوص تأثیر تمرین بر سیستم­ های مختلف بدن، مباحث توان‌بخشی و همچنین تجزیه‌وتحلیل حرکتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Scientometric Analysis of Iranian Sport Sciences Researchers in ISI

نویسندگان [English]

 • Morteza Rezaei Soufi 1
 • Ali Akbar Khasseh 2
 • Ali Khasseh 3
1 Associate Professor of Sport Management, Payame Noor University
3 M.A.of Sport Management, Payame Noor University
چکیده [English]

Using scientometric techniques, this paper tries to examine the position of Iranian sport sciences researches in Web of Science during time span 2000-2016.  This research uses scientometric techniques. Documents indexed in Web of Science comprises the population of the current study. Findings revealed that during 2000-2016, a total of 615 articles were in the field of sport science in Web of Science. On the other hand, results indicated that Rahnama N is the most productive scientist, Sadeghi H is the most cited researcher, and Sadeghi H owns the highest h-index. Iranian authors of sport sciences have many collaborative articles with their counterparts in USA, Canada, and England, respectively. Moreover, “Exercise”, “Training”, and “Muscle” are the most frequent words in Iranian sport sciences researches. Generally, scientific productions in the field of sport sciences show a significant increase from 2000 onwards. The content analysis of Iranian sports sciences researchers revealed that the majority of articles are about the impact of exercise on body systems, rehabilitation issues, and movement analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sport Sciences
 • Scientometrics
 • content analysis
 • H-index
 • Iran
 1. Farahani, A., RezaeiSoufi, M., & Khasseh, A. A. (2011). Iranian Scientific Productions in the Field of Physical Education and Sport Sciences, Olympic. Olympic, 19(2), 77-89. (in Persian)
 2. HematiNezhad, M.A., HematiNezhad, M., & Sayad, M. (2008). The study and comparison of the role of universities and institutes of higher education in the country in the production of science of physical education and sports science. The 9th Conference of the Faculty of Physical Education and Sport Sciences (Iran: Rasht) (in Persian)
 3. Kim, Ami Chan (2012). Knowledge Structure in Sport Management: Bibliometric and Social Network Analyses. PhD dissertation, The Ohio State University.
 4. Kim, A. C. H., Chelladurai, P., & Kim, Y. K. (2015). Scholarly Thrusts in the Journal of Sport Management: Citation Analysis, Global Sport Business Journal, 3: 1-20.
 5. Mingers, J., & Leydesdorff, L. (2015). A review of theory and practice in scientometrics, European Journal of Operational Research, 246(1): 1-19
 6. Mirhaghjou, S. (2013). Scientometric analysis of the Quranic Studies Journal. Quranic Studies Journal, 16(4), 141-155. (in Persian)
 7. Nalimov, V., & Mulcjenko, B.  (1971). Measurement of Science: Study of the Development of    Science as an Information Process, Washington DC: Foreign Technology Division.
 8. Pyne, D. (2014). Improving the Practice of Sports Science Research, Int J Sports Physiol Perform, 9(6): 899.
 9. Rezaei Soufi, M., Farahani, A.,  Asadi, H., Khasseh, A.A.,  & RamezaniNezhad, R. (2011). Qualitative analysis of Iranian  science and technology products       in international journals. Sport Management, 8, 107-124. (in Persian)
 10. Shilbury, D. (2011). A bibliometric study of citations to sport management and marketing journals, Journal of Sport Management, 25(5): 423-444.
 11. Truex, D.P., Cuellar, M.J., &    Takeda, H. (2009). Assessing scholarly influence: Using the Hirsch indices to reframe the discourse, Journal of the Association of Information Systems, 10(7): 560-594.
 12. Wang, L., Thijs, B., & Glänzel,   W. (2015). Characteristics of international collaboration in sport sciences publications and its influence on citation impact, Scientometrics, 105(2): 843-862.
 13. Williams, S. J., & Kendall, L. R. (2007). A profile of sports science research (1983–2003), Journal of science and medicine in sport, 10(4): 193-200.
 14. YaminiForouz, M., Razavi, M.H., Hosseini, E., Adabi, H., &   Narimani, H. (2014). Investigating the Quantitative and Qualitative Growth of Iranian Scientific Productions  in the Field of Sport Sciences: A Study in ISI. Caspian Journal of Scientometrics, 1(1), 28-32. (in Persian)
 15. Zavrsnik, E., Kokol, P., Pisot, R., & Blazun, H. (2015). Education and sport: identifying most productive research topics related to muscle with bibliometric analysis, Journal of Physical Education and Sport, 15(1): 77.