بررسی تیترهای خبری شهرآوردهای پرسپولیس و استقلال از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان شناسی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری زبان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مطبوعات ورزشی ازجمله رسانه‌های نوشتاری مهم در جامعه هستند. ازآنجاکه تیتر روزنامه به دلیل­ ارائه­ تصویری کلی از یک ماجرای خبری، اهمیت نسبی و طبقه­ بندی آن، برداشتی را برای مخاطبین فراهم می­سازد، اکثر افراد نگاهی به آخرین تیترهای روزنامه‌ها و مجلات ورزشی دارند. شم زبانی و آگاهی افراد از معانی حقیقی و تحت‌اللفظی واژه‌ها در جملات و عبارات به‌کاررفته در بسیاری از موارد به آن‌ها کمک می‌کند تا در درک مفهوم نوع زبان مختص به آن ورزش مشکلی نداشته باشند. روش پژوهش این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی است و تیترهایی از شهرآورد دو تیم پرسپولیس و استقلال از چند نشریه ورزشی به‌صورت هدفمند انتخاب‌شده و بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی ون­لیون موردبررسی قرار گرفتند. پرسش­های اساسی این پژوهش عبارت است از این­که نویسنده در انتخاب تیترهای ورزشی از چه راهبردهای زبان­شناختی استفاده نموده است و در لایه­ های زیرین این تیترها چه نکته­ های فرهنگی، اجتماعی و ایدئولوژیک نهفته است. یافته­ های این تحقیق حاکی از آن است که تیترها به میزان پوشیدگی و ابعاد مخفی گونه زبان بر اساس مؤلفه‌های معنایی نظیر طرد و جذب و زیرشاخه­ های آن‌ها، دربردارنده خصوصیات جامعه­ شناختی و ایدئولوژیک هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of News Titles in the Persepolis and Esteghlal Derbies Based on a CDA Approach

نویسندگان [English]

 • Ali Karimi Firozjaei 1
 • Payman Araghi Yazdanparast 2
1 Assistant Professor, Department of Foreign Languages and Linguistics, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Ph.D Student of Linguistics, Islamic Azad University
چکیده [English]

Sports newspapers are one of the most important written media in a society. Since a newspaper title depicts a general picture of an event and its relative significance and categorization and accordingly creates an insight for the readers, most people get a glimpse at the latest tittles in newspapers and magazines. In most cases, linguistic intuition and awareness of literal meaning of words in sentences and phrases helps us to comprehend the specific Language used in the related sport. The methodology in this research is of a descriptive-analytical identity. The titles in the Tehran derbies between Persepolis and Esteghlal have been selected methodically and are analyzed based on Van Leeuwen social Actor network table. The main questions raised in this study include how the writers have selected the titles based on Linguistic approaches and what social, cultural and ideological factors lie beneath them. The findings show that titles feature covertness in a Language according to semantic components such as exclusion, inclusion and their subcategories and reflect sociological and ideological characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Critical Discourse Analysis
 • Title
 • Sport Newspapers
 • Derby
 • Van Leeuwen
 1. آقاگل‌زاده، فردوس و دهقان، مسعود. (1392) تحلیل شیوه‌های بازنمایی گزینش خبر بر مبنای رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی. جستار‌های زبانی. ش 4. ص 1-16.
 2. آقاگل‌زاده، فردوس، رضا خیرآبادی، ارسلان گلفام و  عالیه کردزعفرانلو کامبوزیا. (1390) انگاره زبان‌شناختی نگارش و گزینش خبر: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی. پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی. ش 4. ص 25-42.
 3. آقاگل‌زاده، فردوس، رضا خیرآبادی، ارسلان گلفام. (1390) مطالعه تطبیقی شیوه بازنمایی کنشگران ایرانی و غربی در پرونده هسته‌ای ایران در رسانه‌های بین‌المللی (الگوی 2008 ون لیون). جستارهای زبانی. ش 1. ص 1-19.
 4. آقاگل‌زاده فردوس (1394). تحلیل گفتمان انتقادی. تهران: علمی و فرهنگی.
 5. آقاگل‌زاده، فردوس (1394). زبان­شناسی کاربردی. تهران: علمی.
 6. احمدی­ کلاته­ احمد، زهرا. (1395). بررسی کارکرد نظام کنشی و غیر کنشی در گفتمان­های ورزشی، فصلنامه هنر زبان، شماره 1، (59-80).
 7. اسدی، مسعود، ارسلان گلفام؛ فردوس آقاگل‌زاده و آزیتا افراشی. (1393) مؤلفه‌های زبان­شناختی و جامعه­شناختی - معنایی و بازنمایی کنشگران اجتماعی در متون مطبوعاتی. جستارهای زبانی. ش 2. ص 1-24.
 8. مقدادی، صدیقه سادات؛ جهانگیری، شکوفه. (1394) تحلیل گفتمان انتقادی شعر دفاع مقدس برای کودکان از منظر رهیافت ون لیون (2008 م). متن پژوهش ادبی. ش 65. ص 121-159.
 9. Aghagolzadeh, F. (2015). Applied linguistics. Tehran: Elmi va Farhangi. (In Persian)
 10. Aghagolzadeh, F. (2015). Critical Discourse Analysis: Elmi va Farhangi. (In Persian)
 11. Aghagolzadeh, F. & Dehghan,  M. (2013). The Critical Discourse Analysis of Representational Methods in ews Selection. Journal of Language Related Research. 9, 1-16. (In Persian)
 12. Aghagolzadeh, F., Kheirabadi, R. & Golfam A. (2011). The Comparative Study of Linguistic Representation of ranian and Western Actors in Iran’s Nuclear Program in International Media (Van Leeuwen’s Model  2008). Journal of Language Related Research. 1, 1-19. (In Persian)
 13. Aghagolzadeh, F., Kheirabadi, R., Golfam. A. & Kambozia, A. (2011). The Linguistic Pattern of Writing and News Selection Based on CDA. Journal of Linguistic Research and Comparative Literature. 3(4). 25-42. (In Persian)
 14. Asadi, M., Golfam, A., Aghagolzadeh, F. & Afarashi, A. (2014). Linguisic and Socio- Semantic Components and the Representation of Social Actors in Press. Journal of Language Related Research. 2, 1-24. (In Persian)
 15.  Fairclough, N. (2001). Language and Power. London: Longman.
 16. Lee, J. W. (2015). Semiotics  and Sport Communication Research: Theoretical and Methodological onsiderations. Communication & Sport. Vol: 5, Pp: 374-395
 17. Meghdadi, S. & Jahangiri, Sh. (2015). The critical Discourse Analysis of Holy Defense Poems for Children (Van Leeuwen’s Model 2008). Journal of Literary Texts Research. 65, 121-159. (In Persian)
 18. Van Dijk, Teun (1998), Opinions and Ideologies in the Press, In Approaches to Media Discourse, (ed.) by Bell, A and Peter Garrett, Oxford: Blackwell, 21-63.
 19. Van Leeuwen, T. (2008), Discourse and Practice, New Tools for Critical Discourse analysis. Oxford University Press.
 20. Van Leeuwen, T.A (1996) the representation of London: Routledge. Social actors. In Golden Coulthard, C.R. …M oulthard (eds). Text and Practices, Reading in CDA.