ارتباط اخلاق حرفه ای با رفتار شهروندی سازمانی در رسانه های ورزشی دبیران مرد تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد آیت‌اله آملی آمل.

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد آیت‌اله آملی آمل

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اخلاق حرفه ای با رفتار شهروندی سازمانی در رسانه های ورزشی دبیران مرد تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری بود . جامعه پژوهش شامل 532 نفر از دبیران و نمونه آماری آن شامل 225 نفر از این افراد بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند . ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای(کادووزیر،1384) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (ارگان و کانوسکی،2008) به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 90 /. و 97 /. و روایی این دو پرسشنامه نیز توسط متخصصان تأیید شده است. نتایج تحقیق مبین آن است که بین رفتار شهروندی سازمانی و خرده مقیاس های آن با اخلاق حرفه ای دبیران تربیت بدنی ارتباط معنادار وجود دارد.
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اخلاق حرفه ای با رفتار شهروندی سازمانی در رسانه های ورزشی دبیران مرد تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری بود . جامعه پژوهش شامل 532 نفر از دبیران و نمونه آماری آن شامل 225 نفر از این افراد بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند . ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای(کادووزیر،1384) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (ارگان و کانوسکی،2008) به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 90 /. و 97 /. و روایی این دو پرسشنامه نیز توسط متخصصان تأیید شده است. نتایج تحقیق مبین آن است که بین رفتار شهروندی سازمانی و خرده مقیاس های آن با اخلاق حرفه ای دبیران تربیت بدنی ارتباط معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the professional ethics and organizational citizen’s behavior in sports media of male physical educational teachers in Chaharmahal Bakhtiari

نویسندگان [English]

 • Rohollah Esmaeelzadeh 1
 • Masomeh Darziani 2
1 M .A. Azad University Ayatollah Amoli Amol.
2 M .A. Azad University Ayatollah Amoli Amol
چکیده [English]

The aim of this paper is to investigate the relationship between professional ethics and organizational citizens behavior in sports media of physical educational male teachers in Chaharmahal Bakhtiari Province. The research community included of 532 participants and statistic sample included of 225 , by using Morgan chart through stratified randomly were selected.
Research tools include standard questionnaire, professional ethics (Kadvvzyr, 1384) and organizational citizen’s behavior (Organ and Kanvsky, 2008) respectively whit Cronbach's alpha coefficient 0/9 and 0/97 and validity of the two questionnaire which are confirmed by experts.
The results conclusion showed that There is a significant the relationship between subscales with the professional ethics organizational citizen’s behavior male physical educational teachers.
The aim of this paper is to investigate the relationship between professional ethics and organizational citizens behavior in sports media of physical educational male teachers in Chaharmahal Bakhtiari Province. The research community included of 532 participants and statistic sample included of 225 , by using Morgan chart through stratified randomly were selected.
Research tools include standard questionnaire, professional ethics (Kadvvzyr, 1384) and organizational citizen’s behavior (Organ and Kanvsky, 2008) respectively whit Cronbach's alpha coefficient 0/9 and 0/97 and validity of the two questionnaire which are confirmed by experts.
The results conclusion showed that There is a significant the relationship between subscales with the professional ethics organizational citizen’s behavior male physical educational teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Citizenship Behavior
 • professional ethics
 • physical education teachers
 1. Arif, H. (1394). "Moral principles necessary for organizational improvement", After-sales service magazine, Issue 20, Page 51. (Persian)
 2. Hossein zadeh A. (1386). "Participation in the education system", The journal Stroke, No. 62, p. 15. (Persian)
 3. Irandoust, M., & Alexander, Astyrh (1394). "The relationship between work ethic and organizational citizenship behavior and organizational performance", Journal of Ethics in Science Technology, vol. 34, pp. 107. 114. (Persian)
 4. Janayi, I. (1389). "The role of efficient manpower training", Monthly Silk Road , No. 112, p. 50. (Persian)
 5. Kurdi, M. (2007). "Examines the role of the press and media in Iran exercises", Research projects, Institute of Physical Education and Sport Sciences. (Persian)
 6. Laurence B. ,& etal (2016). "Ethics and professional responsibility: Essential dimensions of planned home birth", Seminars in Perinatology, In Press, Corrected Proof, Available online 21 January 2016.
 7. S. Yarmohamamadi Monfared, S., & etal (2011). "Assessing Organizational Citizenship behaviour Among Physical Education Teachers In Zanjan-Iran", Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 15, 2011, Pages 3661-3664.
 8. Sahrai Reza, M., & etal (1394). "The relationship between empowerment and perceived organizational support and job satisfaction of physical education teachers in Hamadan", Journal of Organizational Behavior in Sports Management Studies, Issue 6, Pages 111-121. (Persian)
 9. Samani Rahmani, M., & injured Sardrood, J. (1394). "The Code of Professional Ethics of engineering in Iran", Iranian Journal of Engineering Education, Issue 67, p. 23. (Persian)
 10. Shfkari, Abbas. (1385). "Teaching Method",  Journal of Teaching Culture in 1385;. 11-16: 3.
 11. Tang KeowNgang, & Tan Chan Chan(2015). "The Importance of Ethics, Moral and Professional Skills of Novice Teachers", Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 205, 9 October 2015, Pages 8-12.
 12.  Zoroastrians, sh. &  et al (1394). "The relationship between perceived organizational support, job involvement and organizational citizenship behavior of PE teachers in Hamedan province", Journal of Organizational Behavior Management in Sports, No. 6, pp. 110, 120. (Persian)