بررسی رابطه و مقایسه میزان اثر رسانه های تبلیغاتی و ترویجی بر انتقال هویت برند و میزان تعهد ورزشی در فوتبال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

چکیده

در محیط اقتصادی و کسب و کار، تبلیغات در ورزش و از طریق ورزش یکی از راه­ هایی است که اکثر شرکت­ها برای معرفی محصول و گسترش بازار خود به آن رو می ­آورند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه و مقایسه میزان اثر رسانه ­های تبلیغاتی و ترویجی بر انتقال هویت برند و میزان تعهد ورزشی از دیدگاه مصرف­کنندگان ورزشی و ارائه مدل کاربردی جهت استفاده از رسانه­ ها در تبلیغات می­باشد. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی و همبستگی و به لحاظ نوع جستجوی داده­ ها، کمی است. تعداد 500 نفر به ­عنوان نمونه به پرسشنامه محقق ساخته اثر رسانه­ های تبلیغاتی و ترویجی بر انتقال هویت برند و میزان تعهد ورزشی به طور کاملاً داوطلبانه و تصادفی باسخ دادند. برای تعیین روایی، پرسشنامه پس از ساخت، به رویت و تأیید اساتید محترم مدیریت ورزشی رسید (روایی صوری)، سپس پایایی ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 92/0 بدست آمد. به­ منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش­ های آمار توصیفی (جداول فراوانی و درصد‌ها، میانگین‌ها و انحراف معیارها) و آمار استنباطی (آزمون کولوموگروف و اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن متغیرها، آزمون­های معادلات ساختاری و فریدمن) و ضمناً برای انجام محاسبات و پردازش اطلاعات از بسته­ های نرم­ افزاری SPSS و LISREL استفاده شد. یافته­ ها پژوهش ضمن برقراری شرایط معادله ساختاری نشان داد رسانه ­های ترویجی و تبلیغاتی بر انتقال هویت برند و تعهد ورزشی از دیدگاه مصرف­ کنندگان ورزشی تأثیر معنی­ داری دارد (08/2Chi-Square/df=، 035/0=RMSEA  ،0001/0=P–Value). همچنین اولویت­بندی میزان تأثیر هر رسانه بر متغیرهای تحقیق نشان داد که استفاده از رسانه تبلیغات تلویزیونی بیشترین تأثیر را بر انتقال هویت برند و تعهد ورزشی مصرف­کنندگان دارد. با توجه به نتایج، ضمن تأیید یافته­ های سایر پژوهشگران می­توان گفت که مدیران، بازاریابان و برنامه­ ریزان تبلیغاتی شرکت­ها، سازمان­ ها و باشگاه­های ارائه­ دهنده خدمات و محصولات ورزشی با استفاده از میزان اثرگذاری هر یک از رسانه­ های ترویجی و تبلیغاتی و ارائه یک برنامه یکپارچه استفاده از رسانه­ ها و با آگاهی دادن، یادآوری و مجاب کردن مصرف­کنندگان، می­توانند باعث افزایش و تکرار مشارکت مصرف کنندگان از طریق انتقال هویت برند یا نام تجاری و دستیابی به اهداف تبلیغاتی خود شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of relationship and Comparison effect of promotional and Advertising Medias on transfer of Brand Identity and Sports Commitment in Footbal

نویسندگان [English]

 • Ehsan Asadollahi 1
 • Farshad Tojari 2
 • Ali Zarei 3
1 Ph.D student in Sport Management, Islamic Azad University Central Tehran Branch
2 Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sports Science, Islamic Azad University Central Tehran Branch
3 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sports Science, Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

Introduction: The economic environment and business, advertising in sport and through sport is one of the ways That most companies to introduce their products and expand their market to it. The aim of this study was to compare the effect of media relations and promotional brand identity and commitment to transfer Sports From the perspective of sports consumers and provide practical model for using media ads.
Methodology: This study on the nature and purpose and in terms of descriptive and correlational and in terms of searching for data. Sample size was 500 people were randomly selected for answer to questionnaire promotional media due to the transfer of brand identity and the sport commitment done. The reliability test using Cronbach's alpha was 92/0. In order to analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics and also for the calculation and data processing software packages Spss and LISREL were used.
Results: The study findings also showed the emergence of structural equation promotional and advertising media to convey brand identity and sport commitment from the perspective of sports consumers a significant effect. 
Conclusion: According to the results, it can be said that managers, marketers and planners of advertising companies, organizations and clubs and sporting goods Service Provider Use of the effectiveness of each advertising media advocacy and provide an integrated program of The media and to inform, remind and convince consumers can And repeated increase consumer participation through the transfer of brand identity or brand and achieve their advertising goals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • promotional and Advertising Media
 • Brand Identity
 • Sports Commitment
 1. Ahmadi, H. (2015). "Identification of the effectiveness of customer relationship management on customer satisfaction through a mobile phone". (Unpublished Master's thesis). Tehran University Alborz campus. Faculty of Business Administration, Management Department.
 2. Asadi, A. Rezaei Sufi, M. (2015). "The role of advertising in the mass media on the purchase of sporting goods affecting weight loss: the point of view of physical education and non physical education girls students". Journal of communication management in sports media. 2 (7), 49-54.
 3. Azadi, R; Yousefi, B; Eidy, H. (2014). "The role of media advertising to promote brand equity in the sports apparel industry". Journal of Communication Management in sports media. 2, (6), 66-75.
 4. Bachet, P; Hylabert, D &, Budet, G. (2013). "Sports Brands", translation: Tojari, F. Nasr Esfahani, D. Majedi, N. Tehran, Hatmi.
 5. Cianfrone, B.A & Zhang, J. (2009). "Effects marketing strategies on Reminder brand". International Journal of Sport Communication, 1 (5), 195-218.
 6. Chadwick, F; Ellis, N & Doherty. F. (2012). "Web advertising: The role of e-mail marketing". Journal of Business Research, 5 (65), 843–848.
 7. Dehdashti, Z; Khani, S; Ajaly; A. (2014). "The role of advertising and word of mouth to promote brand equity in the tourist destination of Isfahan", Journal of Management Studies Tourism. 8 (25),16-22. Fernandez, N. E., Correia, A. H., Abreu, A. M., & Biscaia, R. (2013). "Relationship between sport commitment and sport consumer behavior". Journal of Marketing, 9 (4), 2-11.
 8. Fallah, M. (2003). "The effectiveness of TV advertising on sales", (Unpublished Master's thesis), Imam Sadiq University. Faculty of communications, Management Department.
 9. Hesami, P. (2015). "Check the relationship of renowned personalities in advertising and brand identity". (Unpublished Master's thesis). Tehran University Alborz campus. Faculty of Business Administration, Management Department.
 10. Heidari, L; Sharifyan, I. (2014). "Identify the components of effective interaction revisit the fans of Premier League football club website selected". Journal of Sport Management, 7 (31), 25-41.
 11. Khanlori, A; Zamanian, S. (2014). "The relationship between commitment and brand loyalty and word of mouth electronic social networks". Explore the Journal of Business Administration. 6 (12), 75-100.
 12. Kotler, P; Armstrong, G. (2012). "Principles of Marketing", (14th ed.), translation: Saadi, M.R and Saleh Ardestani, A. Tehran, Ilar.
 13. Mohammadi, Z; Sufi Rezaei, M, Sobhani, Y, Hatami S. (2013). "Football television Role of TV's commitment to sport sponsorship". Journal of Applied Sport Management, 1 (1), 26-33.
 14. Mir-Hosseini, S.M.A; Hadavi, S.F and Muzaffari, S.A.A. (2011). "Sport commitment of reliability and validity of the student athlete". Journal of Sport Management, 4 (15), 121-105.
 15. Matthew, N. (2012). "Sport commitment in Tennis player in Colligate athletes". Journal of Sport and Exercise Psychology, 7 (36), 36-45.
 16. Mosunmola, A. (2014). "Influnce of mobile marketing on consumer purchase behavior in organized institution in Lagos State, Nigeria". (Unpublished doctoral dissertation). covenant university. school of business. department of nosiness management.
 17. Nesbitt, J.M; Rajesh V. Manchanda, b; Malcolm C. Smith, b & Bruce Hufman, A. (2011). "Effects of age, need for cognition, and affective intensity on advertising effectiveness". Journal of Business Research. 2 (64), 12–17.
 18. Nasyryen, M. (2005). "Television and commercials. Tehran measure people's attitudes towards television commercials". (Unpublished Master's thesis), Faculty of Radio and Television. Communication Department
 19. Onigbind, I; Abimbola, & Odunliami, S. (2015). "The influence of brand image and promotional mix on consumer buying decision: A study of beverage consumers in Lagos State, Nigeria, British". Journal of Marketing Studies. 3)4(, 97-109.
 20. Qurat, A.Z & Mahira, R, (2015). "Impact of Celebrity Advertisement on Customers’ Brand Perception and Purchase Intention", Asian Journal of Business and Management Sciences, 1 (11), 53-67.
 21. Roosta, A. (2001). "Marketing management". First Edition, Tehran, Samt.
 22. Sakti, I. (2013). "Mix Promotion Effect on Corporate Image in Kota Bunga Puncak: West Java". Proceedings of 23rd International Business Research Conference, Marriott Hotel, Melbourne, Australia.
 23. Sarmad Saeedi, A; Ghasemi, S & Kargar, M. (2015). "A Study on the Effect of TV Advertising on Brand Identity in the Banking". International Journal of Review in Life Sciences. 5(2), 608-620.
 24. Scanlan, T. K., Carpenter, P.J., Schmidt, G. W., Simons, J. P., & Keeler, B. (1993). "An introduction to the sport commitment model". Journal of Sport and Exercise Psychology, 3 (15), 1-15.