تحلیل عوامل موثر در تولید برنامه‌های ورزشی صدا وسیمای استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی

2 دانشجوی رازی کرمانشاه

3 کارشناس ارشد دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای تولید برنامه‌های ورزشی در صدا وسیمای استان گیلان با استفاده از مدل تحلیلیSWOT بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از 60 نفر از مدیران، کارشناسان و تولید کنندگان برنامه‌های ورزشی صدا و سیما و اساتید مدیریت ورزشی استان های گیلان بود که نمونه آماری بصورت گلوله برفی انتخاب شد. روش تحقیق توصیفی _پیمایشی و ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که به روش دلفی و برگزاری جلسات با صاحب نظران تنظیم و پس از ارزیابی روایی و پایایی تأیید گردید. نتایج آزمون تی تک نمونه نشان داد متغیرهای شناسایی شده در راستای قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای رسانه‌های ورزشی استان گیلان به ترتیب 6، 7، 11 و 10 مورد بوده اند. نتایج رتبه بندی متغیرهای حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که وجود نیروهای خلاق و با استعداد در سطح استان جهت مشارکت درتولیدات سمعی و بصری مناسب و گرایش مردم به سمت اینترنت وگسترش آن در سطح جامعه به عنوان یک رسانه مجازی مهم ترین نقاط فرصت و تهدید حاصل از محیط خارجی تلقی می شوند. میانگین نظرات جامعه مورد مطالعه، نشان داد که استرا تژیW0 با میانگین 61/22 در رتبه اول قرار می گیرند. بنابراین در ماتریسSWOT ، جایگاه تولید برنامه‌های ورزشی در صدا وسیمای استان گیلان در موقعیت فرصت‌ها و نقاط ضعف (W0) قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of effective factors on the production of sport programs in Gilan province broadcast

چکیده [English]

The objective of this study was the recognition of inner and outer environment the production of sports programs in Gilan province broadcast by using SOWT model. The research method was a descriptive and survey type and the Statistical Society included 60 managers, experts and manufacturers of sports broadcasting and sports management in Gilan Province which statistical sample specified as a whole. The self- made questionnaire set in Delfi and was confirmed after validity and reliability evaluation. One sample T-Test results and Freadman showed that distinguished variables in line with strength, weakness, opportunity and threats were 6, 7, 11 and 10 respectively which creative and talented person To participate in the production of audiovisual programs and The tendency of people to the Internet and its spread in the community was the most important opportunities and threats of the external environment. average of the views showed that (wo) with the average of 61/22 take the first place. Therefore, in SWOT matrix the place of production of sports programs in Broadcasting of Gilan Province tends toward opportunities and weaknesses (WO).

کلیدواژه‌ها [English]

  • threat
  • weakness
  • opportunity
  • SWOT Matrix

اسعدی، محمود (1391). مجله جهانی رسانه. دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 14. صص124-158.

حیدریان میرزایی، احمد؛ آتشبار، شوکت؛ ازم، فاطمه؛ نادریان جهرمی، مسعود؛ سلطان حسینی، محمد (1393). "تحلیل محتوای برنامه‌های ورزشی صدا و سیما با تأکید بر مؤلفه‌های ورزشی". مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی. سال دوم، شماره پیاپی 6. صص30-40.

دادگران، سید محمد (1386). "مبانی ارتباط جمعی". انتشارات فیروزه، تهران.

روشندل اربطانی، طاهر (1386)." تبیین جایگاه رسانه­های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور". حرکت.

صفایی نژاد، قاسم (1394). "تأثیر فرهنگ‌، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی بر مدیریت راهبردی رسانه". نشریه مدیریت رسانه، شماره 11. صص 17-30.

قاسمی، حمید؛ مظفری، امیرمحمد و امیرتاش، علی محمد (1386). "توسعه ورزش از طریق تلویزیون در ایران". پژوهشی در علوم ورزش، شماره 17. صص 131-148.

مرادی، مهدی؛ هنری حبیب و احمدی، عبدالحمید (1390). "بررسی نقش چهارگانه رسانه­های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی".  نشریه مدیریت ورزشی، ش 9.

Crawford, G. (2004). "Consuming sport: Fans, cultures and sport". Oxon: Rutledge, pp174.

Greenwood, R. & Hinnigs, R. (1996). "Understanding radical organizational change, bringing together the old and new instritutionalism". Academy of Management Review, Vol. 21, No. 4.

Houben G., Lenie K.,Vanhoof K., (1999). "A knowledge-based SWOT-analysis system as an instrument for strategic planning in small and medium sized enterprises", Decision Support Systems, pp 125–135.

Jackson, J. (1991). "Mass participation in physical recreation", Journal of recreation, Vol 49.

Kangas J., Kurtila M., Kajanus M., Kangas A., (2003). "Evaluating the management strategies of a forestland estate-the S-O-S approach", Journal of Environmental Management, pp 349–358.

Lull, J. (2000). "Media, communication, culture". Cambridge: Polity press.

Marwat, M.; Waseem, M.; Khattak, H.; Abbas,A.; Bi Bi, I. (2014). "Mass Media and Promotion of Sport (Historical Perspectives)". Asian Journal of Social Sciences & Humanities, Vol. 3(3).pp 157-165.

Mull R, Kathryn F, Bayless G, Ross CM, Jamieson LM. (1997). "Recreational sport management". Human Kinetics. 3nd Ed.No. 3.

Nohrstedt, Stig A. (2005). "Media Reflexivity in the War on Terror. Three Swedish Dailies and the Iraq War’, in Nohrstedt, Stig A. & Ottosen, Rune (eds.) Global War – Local Views”". Media Images of the Iraq War. Goteborg, Nordicom. p 26.

Trail, G & James, J. (2001). "The motivation scale for sport consumption: Assessment of scale's psychometric properties". Journal of sport behavior, 24(1), pp 108-127.

http://dpp.irib.ir

http://www.sadafnews.ir