بررسی عوامل مؤثر بر کارایی شبکه ارتباطی توزیع کالای ورزشی موردمطالعه، نیروی انسانی مشارکت‌کننده در توزیع و پخش کالای ورزشی در سطح شهر ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور، سرپرست دفتر ریاست دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه ایلام. گروه مدیریت

3 دانشجوی دکتری دانشگاه مدیریت صنعتی، گروه مدیریت اجرایی، گرایش کسب و کار

4 دانشجوی دکترای دانشگاه پیام نور، رشته مدیریت

چکیده

در این پژوهش برآنیم تا عوامل مؤثر بر کارائی شبکه ارتباطی توزیع کالاهای ورزشی در شهر ایلام را بررسی نماییم. روش: پژوهش از جهت هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی و ازنظر روش، پیمایشی می‌باشد. جامعه موردنظر 1200 نفر می‌باشند. نمونه موردنظر با توجه به جدول کرجسی مورگان بالغ‌بر 291 نفر می‌باشد.( میزان آلفای کرون باخ، برای تمامی متغیرها قابل‌قبول می‌باشد). نتیجه‌گیری: برای برسی هدف پژوهش، هشت فرضیه جزئی شکل گرفت که عواملی مانند افزایش تخصص و مهارت نیروی انسانی، بازارسنجی و توسعه زیرساخت‌های توزیع و حمل‌ونقل کالاهای ورزشی نقش به سزایی بر کارایی شبکه ارتباطی توزیع کالاهای ورزشی دارد و موجب کاهش هزینه و افزایش کیفیت شبکه ارتباطی توزیع و پخش کالاهای ورزشی می‌گردد. عواملی که کم‌ترین تأثیر را نسبت به سایر عوامل داشتند، می‌توان به دو مورد تبلیغات هدفمند‌r=0/541)) و کوتاه شدن کانال توزیع‌r=0/564)) اشاره کرد و سایر عوامل (برند ملی قوی- استفاده از فناوری نو-تقویت خوشه‌های شبکه توزیع) در حدود 7/0 تا 8/0 می‌باشند.(در کل باید گفت که تمامی عوامل موردبررسی، تأثیر قوی بر کارایی شبکه ارتباطی توزیع و پخش کالاهای ورزشی دارند).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effective Factors On The Efficiency Of The Communicative Network Of Distributing Sport Goods (Case Study: Human Force Participating in Distributing Sport Goods in the City of Ilam)

چکیده [English]

In this research we intend to analyze the effective factors on the efficiency of the communicative network of distributing sport goods in Ilam. Method: The research is practical from the goal perspective and is descriptive from the nature point of view and is survey from method perspective. The intended population is 1200 persons. The considered sample is over than 291 persons regarding the Krejcei and Morgan table. (The amount of the Cronbach’s alpha is acceptable for all variables). Concluding: For analyzing the research’s aim, 8 partial assumptions were made which factors such as increment of the human force’s skill and expertise, market research and developing the infrastructures of distribution and transportation of sport goods play an effective role in the efficiency of the communicative network of distributing sport goods and cause cost reduction and increment of the quality of the communicative network of distributing sport goods. The least effective factors are targeted advertisement (r=0.541) and distribution channel shortening (r-0.564) and other factors (strong national brand, using modern technology, reinforcing the distribution network’s clusters) are in the range of 0.7 to 0.8. (Totally it should be said that all analyzed factors have strong effect on the efficiency of the communicative network of distributing sport goods).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency of the communicative network of distribution
  • quality of the communicative network of distribution
  • market research
  • targeted advertisement
  • clusters of the communicative network of distribution
بازرگانی دبیرخانه کارگروه تحول اقتصادی (1387). طرح اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات. تهران.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1389). تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی، معاونت اقتصادی، اداره حساب‌های اقتصادی.

بختایی، ا؛ گلچین فر، ش (1386). "مدیریت کانال های توزیع"، ماهنامة تدبیر، 18: (179): 94.

تیموری، ا؛ آقاجانی، ز (1387). "آشنایی با مبانی مدیریت توزیع". تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش­های مدیریت.

سرمد، ز؛ بازرگان، ع؛ حجازی، ا (1385). "روش تحقیق در علوم رفتاری"، چاپ اول. تبریز: انتشارات فروزش.

شریفی، ک؛ مسعودی، م؛ سید جوادین، سید رضا (1391). "طراحی مدل شبکه تهیه و توزیع کالا در ایران"، کاوش­های مدیریت بازرگانی، بهار و تابستان، ش 7، صص 105-121.

Amanand, A. Hopkinson, G. (2010). “The changing structure of distribution channels in Pakistan”. International Journal of Retail & Distribution Management, 38 (5): pp 341 - 359.

Amato, L. Amato, C. (2009). “Changing retail power and performance in distribution channels”. International Journal of Retail & Distribution Management, 37 (12): pp 1057 - 1076.

Grant, D. Banomyong, R. (2010). “Design of closed-loop supply chain and product recovery management for fast-moving consumer goods”. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 22 (2): pp 232 - 246.

Hulthen, K. (2007). “Economizing in differentiated distribution networks”. European Business Review, 19 (6): pp 508 - 523.

Lorentz, H. Wong, Ch.Y. Hilmola, O.P. (2007). “Emerging distribution systems in central and Eastern Europe”. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 37 (8): pp 670-679.

Mallen, B. (2006). “Selecting channels of distribution: a multi-stage process”. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 26 (5): pp 5-21.

Mattsson, L.G. (2008). “Reorganization of distribution in globalization of markets: the dynamic context of supply chain management”. Supply Chain Management: An International Journal, 8 (5): pp 416 - 426.

Nordin, F. (2007). “Searching for the optimum product service distribution channel”. Physical Distribution & Logistics Management, 35 (8): pp 576 -594.