مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکید بر مؤلفه های ورزش وجنسیت خبر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 کارمند آموز وپرورش

چکیده

چکیده:
با ظهور اینترنت وشبکه های پیوسته ی کامپیوتری در دنیای امروز، وب سایت سازمان، اولین نقطه ی برخورد وارتباط میان کاربران با سازمان وخدمات است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکید بر مؤلفه های ورزش وجنسیت خبردر سال 1393بود. روش تحقیق ازنوع استراتژی توصیفی، که به صورت تحلیل محتوا وبا هدف کاربردی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، وب سایت های ادارات کل آموزش وپرورش استان های کشور به تعداد 31 وب سایت، که برای نمونه گیری از روش کل شمار استفاده شد. ابزار اندازه گیری برگه های کدگذاری بود که روایی صوری آن 5 نفر از متخصصان مدیریت ورزش وارتباطات تأیید کردند. وضریب پایایی آن براساس فرمول اسکات8/0به دست آمد. برای فرضیه های تحقیق از آزمون خی دو پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین محتوای وب سایت های آموزش وپرورش استان ها از نظر مؤلفه های ورزش(تربیتی7/62%، قهرمانی7/12%، همگانی4%، حرفه ای6/1%)جنسیت (پسران9/42%، دختران 7/23%) سطح رویداد، موضوع مطلب وسوگیری خبر تفاوت معنی داری مشاهده گردید. لذا با توجه به یافته های تحقیق به وزارت آموزش وپرورش پیشنهاد می شود به ورزش همگانی وورزش بانوان اهتمام لازم را به عمل آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of sport coverage status in the websites of province education With an emphasis on sport and gender components news

چکیده [English]

Abstract:
With the advent of Internet connected computer networks in the world today, the organization's website, the first point of impact is the relationship between users and service organization.
The aim of this study was to compare the sports coverage on the websites of the provincial education with an emphasis on sport and gender component was Khbrdr 1393 .The research method was descriptive-type strategy, that content analysis was performed with purpose. The study population, website administration, education and the provinces 31 websites that were used for the sampling of the entire procedure.
To collect information on the reliability of the formula coding sheet researcher Scott 0/8 respectively. Validity of this tool by 5 experts in the field of sport management content analysis was confirmed. Data using descriptive statistics and Pearson chi-square test software 19spss were analyzed.
Results showed that the content of the website of the Education provinces in terms of the components of the exercise (training 62.7%, universal 4%, winning 12.7%, professional 1.6%), gender (boys 42.9%, females 23.7 %), of the event, the type of content, of bias the difference was statistically significant.
Considering the findings to the Ministry of Education recommended to the sport for all of women's sports and effort necessary to take action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Website
  • Sport
  • Education
  • provinces

الکساندر، ژانت؛ آن تیت، مارشا (1383)، "شناخت وب". ترجمه صدیقه محمد اسماعیل، تهران دبیزش.

امامی، مینا؛ ملائی، مینا (1392)، تحلیل محتوای اخبار ورزشی مطالعه موردی: شبکه سوم سیما. مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، سال اول، شماره 3.

تپه­رشی، گیتی (1389)، "تحلیل محتوای نشریات علمی ـ پژوهشی تربیت­بدنی با تأکید بر موضوع مدیریت"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت­بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

حیدریان میرزایی، احمد؛ آتشبار، شوکت؛ ازم، فاطمه؛ نادریان جهرمی، مسعود؛ حسینی، محمدسلطان (1393)، "تحلیل محتوای برنامه­های ورزشی صدا و سیما با تأکید بر مؤلفه­های ورزشی مطالعه موردی: (استان های لرستان، مرکزی، اصفهان)"، مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی. سال دوم، شماره پیاپی 6، صص40 ـ 30.

حیدری­نژاد، صدیقه؛ علیشاهی، مریم؛ شتاب بوشهری، ناهید (1392)، "تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان". مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی. سال اول، شماره 1.

روشندل اربطانی، طاهر (1386)، "تبیین جایگاه رسانه­های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور". نشریه حرکت، شماره 33، صص 177-165.

سهیلی، فرامرز (1385)، "تحلیل پیوندهای وب­سایت­های نانوفنآوری با استفاده از روش­های عامل تأثیرگذار وب، دسته­بندی خوشه­ای و ترسیم نقشه دوبُعدی". پایان­نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

شریفی مقدم، مهدی؛ شریفیان، اسماعیل؛ صیادی، عمادالدین (1390)، "بررسی ویژگی­های ساختاری و محتوایی وب­سایت­های سازمان­های ورزشی ایران"، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت­بدنی و علوم ورزشی ایران؛ تهران، پژوهشکده تربیت­بدنی و علوم ورزشی.

عبداللهی، داود (1392)، "عوامل بی­رغبتی دختران نسبت به شرکت در فعالیت­های ورزشی مدرسه (مطالعه موردی دبیرستان­های دخترانه استان اردبیل)". پژوهش­نامه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی. سال نهم، شماره 17.

قاسمی، حمید؛ تجاری، فرشاد؛ بروجردی علوی، مهدخت؛ امامی، حسین؛ امیری، مریم (1391)، "تحلیل محتوای دیدگاه­های رؤسای سازمان­های تربیت­بدنی درباره مؤلفه­های ورزش ازسال 1357 تا 1388"، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 13، صص 152-137.

قاسمی، حمید؛ فراهانی،ابوالفضل؛ شاکرمی، زهرا؛ حسینی، سید سعید (1392)، "تحلیل محتوای برنامه­های ورزشی سیمای استان­ها با تأکید بر پوشش ورزش بانوان". مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی. سال اول، شماره 2.

کشکر، سارا؛ نوربخش، مهرنوش؛ قائم پناه، سمیه (1393)، "مقایسه محتوای اخبار ورزشی خبرگزاری­های ایرنا و بی­بی­سی در نیمه دوم سال 2013". مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی. سال دوم، شماره پیاپی 6، صص 20- 10.

گائینی، عباسعلی (1381)، "زن، ورزش و فرهنگ"، خلاصه مقالات کنگره زن و گفتگوی تمدن­ها. تهران.

ظریفی، مجتبی؛ داودی، کریم (1391)، "رسانه ملی و توسعه ورزش همگانی". فصلنامه پژوهش­های ارتباطات، شماره1، (69)، صص 119-134.

مردانی نژاد، علی؛ سهیلی، فرامرز؛ دانش، فرشید (1390)، "بررسی میزان رؤیت، تأثیرگذاری و هم­پیوندی وب­سایت­های واحد مختلف دانشگاه آزاد اسلامی ایران". فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات). سال پنجم، ش 19 .

مجله رشد آموزش تربیت­بدنی؛ فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی؛ دوره نهم، شماره1، پاییز87 .

مهدیان مشهدی، مریم؛ همتی­نژاد، مهرعلی؛ احمدی، عبدالحمید و احسانی، محمد (1391)، "مقایسه وضعیت موجود و مطلوب نقش رادیو، تلویزیون و مطبوعات در ورزش بانوان از دیدگاه صاحب نظران". فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره1، صص 53-39.

نباتعلی، قاسم (1389)، "بررسی وب­سایت­های ادارات کل کتابخانه­های عمومی ایران: مطالعه وب­سنجی". پایان­نامه کارشناسی­ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

وکیلی قاهانی، زهرا (1390)، "بررسی میزان تنیدگی شغلی کارکنان تربیت­بدنی و غیر تربیت­بدنی آموزش و پرورش شهر تهران". پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

یوسفی، سعید؛ زرگری، پرستو، شریفیان، اسماعیل؛ قهرمان تبریزی، کوروش (1393)، "تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات سراسری پرشمارگان و پرمخاطب آنلاین کشور با تأکید بر پوشش مؤلفه­ها و رشته­های ورزشی بانوان". پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، 4(7)، صص 54-45.

Bergsgard, N. A.; Houlihan, B.; Mangset, P.; Nodland, S. I. & Rommetveldt, H. (2007). “Sport policy, A comparative analysis of stability and change”.Elsevier, London. pp 19-37.

Capranica L.; Minganti, C.; Billat, V.; Hanghoj, S.; Piacentini, M.F.; Cumps, E. & Meeusen, R. (2005). “Newspaper coverage of women’s sports during the 2000 Sydney Olympic Games: Belgium, Denmark, France, and Italy”. Research Quarterly for Exercise and Sport.

Final, Sara. Faukner, Guy. (2004). “Intitute of communication and ceulture the university of torento at mississange, torento, on Canada, L5L”. available online, 22, Oct

Fink .J. S. & Kensicki, I. J. (2002). “An impereeptible difference :Visual and textual constructions of femininityin sports illustratedand sports illustrated for women”. Mass communication and Society. 5; pp 317-390.

Jansen, Bernard J. and Spink, Amanda (2006). “How are we searching the world wide web?   comparison of nine search engine transaction logs”. Information Processing and Management  

42(1). pp 248-263.

Pederson, M. P. (2002). “Examining equity in newspaper photographs: A content-analysis of the print media coverage of interscholastic athletics”. International Review.

Pitts, Brenda, G. & Pedersen, Paul, M. (2005). “Examining the body of scholarship in sport management: A content analysis of the journal of sport management”. The Smart Journal.

Smith chaffey D. (2005). “E-Marketing excellence: The heart of  E-Business elsevier buttelworth Heinemann”.