بررسی و مقایسه خدمات آنلاین و بازاریابی تحت وب در باشگاه های فوتبال ایران ،آلمان و انگلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه خدمات آنلاین و بازاریابی تحت وب در باشگاه های فوتبال ایران، آلمان و انگلستان بود. روش تحقیق توصیفی- تحلیل بود. جامعه آماری شامل وب سایت های رسمی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران (16 تیم)، بوندسلیگای آلمان (18 تیم) و لیگ برتر انگلیس (20 تیم) در فصل 2015-2014 بود. نمونه به صورت تمام شمار و شامل 54 وب سایت بود. ابزار تحقیق چک لیست محقق ساخته ای بود که روایی آن به تایید متخصصان مدیریت ورزشی رسید، و پایایی آن از طریق پایایی مصححان بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (k-s، ضریب همبستگی اسپیرمن و فریدمن) استفاده شد. نتایج نشان داد که وب سایت باشگاه های ایران پایین ترین میانگین (9/37) را در زمینه ارائه خدمات آنلاین و بازاریابی تحت وب (1/43) در مقایسه با باشگاه های آلمان و انگلیس داشتند. مهمترین نقاط قوت و ضعف لیگ برتر ایران در این زمینه نیز مشخص گردید. همچنین باشگاه ملوان در زمینه ارائه خدمات آنلاین بالاترین میانگین رتبه ای (11/40) و تراکتورسازی در زمینه بازاریابی تحت وب بالاترین میانگین رتبه ای (11/67) را داشتند. همچنین بین میزان خدمات آنلاین ارائه شده و بازاریابی تحت وب تنها در میان لیگ برتر انگلستان ارتباط معناداری وجود داشت. نتیجه گیری می شود که باشگاه های فوتبال ایران باید تلاش بیشتری در زمینه بازاریابی و خدمات آنلاین انجام دهند تا فاصله بین خود با کشورهای اروپایی را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigating and Comparison online services and Web marketing in Iranian, Germany and the UK Soccer clubs

نویسندگان [English]

  • saeed khanmoradi 1
  • Hossein Eydi 2
  • Akram GhobadiYeganeh 3
1 MA, sport management of Sport Management, Faculty of Physical Education& sport sciences, Razi University Kermanshah, IRAN
2 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education& sport sciences, Razi University Kermanshah, IRAN.
3 MA, sport management of Sport Management, Faculty of Physical Education& sport sciences, Razi University Kermanshah, IRAN
چکیده [English]

The purpose of this study was investigating and comparing of online services and Web marketing in Iranian, Germany and the UK soccer clubs. The research method was descriptive- Analytical. The statistical Population included official website of the Iranian premier League soccer clubs (16 teams), German Bundesliga (18 teams) and UK Premier League (20 teams) in the 2015-2014 season. The sample was equal to society and include 54web site. The research tools was a check list developed by researcher that sports management experts had confirmed its validity and reliability were achieved through editors reliability. For data analysis, descriptive statistics (percentage, average, standard deviation) and inferential statistics (k-s, Spearman correlation coefficient and Friedman test) were used. The results show that Iranian club's web site compared with clubs in Germany and Britain had lowest average in online services (9/37) and web marketing (1/43). The most important strengths and weaknesses of the Iran Premier League became clear in this regard. Also, Malavan club had highest ratings average in providing online services (11/40) and Tractor club had the highest ratings average in web marketing (11/67). Also, there was a significant relationship between online services and web-based marketing in the UK Premier League. Conclude that Iranian soccer clubs must make more effort in online marketing and services to reduce the gap between themselves and European countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Internet
  • Soccer
  • Club
Askarian, Fariba. & Azadan, Mehdi. (1391). "Barriers of entice inIran sponsors barriers in professional football. "The study sports management and physical sciences, 4: 69-59.

Askarian, Fariba., DokhtBaqer, Naser.,& Amani, Sajjad. (1393). "Investigating competitive balance Iranian futsal league and compare it with the European elite league". Journal of Studies in Sports Management Basics. (4): 41-53.

Bahrami, Shahab. & Asgari, Bahman. (1393). "The relationship between countries performancemulti-sport events with their performance at the Olympic Games". Journal of Fundamentals studies in sports management. (3): 53-60.

Baktash, Narges., Barzegar, Tayebeh.,& Qasemi, SeyedHamid. (1393). "The role of IRIB on the marketing of Iranian sports goods with emphasis on sports mix marketing (4p)". Journal of communication management in sport media, (5): 27-35.

Bozorgzadeh, Neda., Keshgar, Sara., Sepasi, Hosein. (1393). "The Comparison of ICT usage between physical education and non-physical education students of Azad University of Karaj". Journal of communication management in sport media, (5):18-26

Buhalis, D., & Law, R., (2008). "Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of Tourism research". Tourism Management, 4: 609-623.

Buraimo, B., & Simmons, B., (2006). "English Football". Journal of Sports Economics: 29-46.

Heydari, Leyla.,& Sharifian, Esmaeel. (1393). "Comparing web marketing of Iranian, England and Greece soccer clubs". Journal of Sport Management Studies, (23): 146-131.

Hoseini, Mohamad Soltan., NasrEsfehani, Davod., NasrEsfehani, Fatemeh.,& Jaberi, Akbar. (1393). "Determine the relative contribution of a team of identity management in the Premier League soccer Iranians club". Journal of sport management, (1): 109-133.

Jalager, A. M., (2007)."Stages in the economic globalization of tourism" . Annals of Tourism Research, 2: 437-457.

Kashgar, Sara. Qasemi, Hamid., &Nashri, Alireza. (1393). "The loyalty of the fans and the role of television in promoting it". Journal of Sport Management Research and Motor Behavior, (19): 111-124.

Kotsovos, A., Kriemadis, T., & Kartakoullis, N., (2009). "A strategy for managing customer relations on the internet: evidence from the football sector". Direct Marketing, 4: 229 –430.

Kozehchian, Hashem., Ehsani, Mohamad., KhodadadHoseini, Seyed Hamid.,& Hoseini, Seyad Emad. (1389). "The evaluation component of the marketing mix (7P) Premier League soccer from the perspective of physical education managers and the soccer Federation." Journal of Sport Management. (5): 19-5.

Kriemadis, T., Christos, T., & Kartakoullis, N., (2010). "Internet marketing in football clubs: a comparison between English and Greek websites". Soccer and society, 3: 291-307.

Loakimidis M., (2010). "Online marketing of professional sports clubs: engaging fans on a new playing field".Sports marketing and sponsorship.  4: 271-282.

Mahdavi, I., cho, N., Shirazi, B., & Sahebjamnia, N., (2008). "Designing evolving user profile in e-CRM with dynamic clustering of Web documents". Data knowl Eng. 2: 355-372.

Mizani, Mehran., RahimiZadeh, Meysam.,& Sajjadi, Seyed Nasrollah. (1393). "Interacting with fans via the Internet as a marketing tool: Comparison of Iranian, Asia, Europeprofessional soccer clubs"". Journal of Sport Management Studies, (23): 79-102.

Mortazavi, Saeed., RajabZadeh, Mohsen., Jafari, Ali., Abbasi, Shahram.,&GolMohamadi, Mohamad. (1393). "The media's role in attracting the football crowd in Khorasan Razavi province in the Azadegan League. Journal of Modern research in sport management, (7): 55-65.

NaderiNasab, Mehdi., Ehsani, Mohamad., Khabiri, Mohamad.,& Amiri, Mojtaba. (1390). "Determine the appropriate approach to Soccer development Islamic Republic of Iran and compare it with the approaches of Selectedseveral countries". Journal of Sport Management, (10): 119-103.

Pits, B.G., & Stolar, D.K., (2007). "Fundamentals of sport marketingFitness Information Technology". Morgantown, 8-33.

Ramona, G., Gheorghe, P., & Roxana, N., (2008)."Comparing the effectiveness of the web site with traditional media in tourism industry marketing". Annals of the University of Oradea,  Economic Science Series, 4: 1164-1168.

SeyedAmeri, Mir Hosein., Kashef, Mir Mohamad.,& Mohsenianfar, Seyed Hosein. (1389). "Internet and its roll in sport management". Journal of physical education. (3):7-12.

Yousefi, Bahram., Taheri, HamidReza.,& Shojaee, Vahid. (1386). "Investigating the situation sports marketing through the Internet in Iran, with an emphasis on the elements". Journal of research in sports science. (15): 95-81.

Yousefi, Bahram., SadeqiBorojerdi, Saeed.,& Naqshbandi, Seyed Salahedin. (1391). "The competitive balance of the Iranian Soccer League from 1374 to 1389". Journal of Sport Management. (13): 79-65.