با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
مقاله پژوهشی
تحلیل حیطه مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی بر مبنی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد

بهمن عسگری زردابی؛ حسین عیدی؛ حمید قاسمی؛ کامران عیدی پور

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1393، صفحه 9-16

چکیده
  هدف از این پژوهش، تحلیل حیطه­ی مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی در نشریات علمی تخصّصی داخل کشور و بر مبنای گرایش-های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. جامعه­ی آماری تحقیق ، تمامی مقالات چاپ شده­ی مدیریت ورزشی در نشریات علمی تخصّصی کشور از ابتدا تا پایان سال 1391 بود که تمام آن ها به مثابه ی نمونه ی آماری انتخاب شدند (889N=).  ابزار مورد استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دیدگاه مدیران ،کارشناسان و اصحاب رسانه در خصوص نقش تلویزیون در توسعه ی ورزش استان کرمان

روح الله پورامینی؛ اسماعیل شریفیان

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1393، صفحه 17-23

چکیده
  رسانه ها نقش چند جانبه­ای را در توسعه­ی عرصه های مختلف اجتماعی از جمله ورزش دارند. در این میان، تلویزیون به دلایل متعدّدی جایگاه ویژه ای را در بین اقشار مختلف جامعه کسب کرده است. هدف از تحقیق حاضر آن است که نقش تلویزیون را در توسعه­ی ورزش بررسی نماییم. روش تحقیق پیمایشی، نوع تحقیق کاربردی، و روش جمع آوری اطّلاعات میدانی است. جهت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه دیدگاه متخصصان،مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی

مصطفی مقدس؛ مهرزاد حمیدی؛ افسر جعفری

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1393، صفحه 24-31

چکیده
  هدف از مقاله­ی حاضر، مقایسه­ی دیدگاه متخصّصان، مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه­ی ورزش قهرمانی کشور می باشد. برای گردآوری اطّلاعات از بررسی اسناد و مدارک، مطالعه­ی ادبیات پیشینه و نظرسنجی استفاده شد. در نظرسنجی از پرسشنامه های محقّق ساخته استفاده شد که روایی آن توسّط 12 تن از صاحب نظران و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه‌های ورزشی

فریبرز فتحی؛ میرحسن سید عامری؛ سید محمد کاشف

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1393، صفحه 32-43

چکیده
  تقویت مطبوعات ورزشی به عنوان یک رسانه­ی گروهی در به تصویر کشیدن قهرمانی­ها، ورزش بانوان، صنایع ورزشی، فرهنگ رفتار تماشاگران و طرفداران ورزشی و امثال آن از موضوعات مهم در ورزش است. هدف تحقیق  بررسی عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه های ورزشی می باشد. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بود که به روش میدانی اجرا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقدی بر کتاب «ارتباطات عمومی در ورزش»

محمد ابراهیم رزاقی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1393، صفحه 44-48

چکیده
  بررسی تحلیلی یا انتقادی یک کتاب یا یک مقاله به مراحل ابتدایی خلاصه نمی­شود بلکه باید آن را در نظر و کار در پرتو مسائل خاص و دغدغه­های نظری در یک دوره بررسی کرد. بررسی متون این کتاب باهم از یک مجموعه، در یک موضوع طبق اظهاراتی از محدوده­ی فعلی موفّقیت نویسنده در این راه است. سپس نویسنده می­تواند موفّقیت خود را در ادامه ی این مقاله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه مطالعه نشریات عمومی و تخصصی ورزشی با ویژگیهای فردی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

سارا کشکر؛ حمید طهماسبی شاه منصوری

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1393، صفحه 49-54

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین مطالعه­ی نشریات عمومی و تخصّصی ورزشی با متغیّر های جنسیت، تحصیلات و سابقه­ی ورزشی دانشجویان و مقایسه ی این گروه ها در رابطه با نوع نشریه­ی مورد مطالعه می باشد.جامعه ی آماری تحقیق عبارت بود از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران که بالغ بر 17000 نفر بودند و با استفاده از جدول مورگان تعداد 378 نفر به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور

مرتضی رضائی صوفی؛ عباس شعبانی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1393، صفحه 61-67

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر  رسانه ها  بر ساختار ورزش کشور  بود. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع­آوری داده­ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه بوسیله متخصصین تایید و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  استفاده گردید. ...  بیشتر