بررسی رابطه وابستگی مشتری با نوآوری رسانه ورزشی: نقش تعدیل‌کننده فرهنگ‌سازمانی (رسانه‌های ورزشی در شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دولتی

2 استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان، ایران.

3 .دانش اموخته کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4 محقق و دانشجوی دکترای گروه مدیریت دولتی - رشته مدیریت منابع انسانی- دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان

5 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم ها، گروه مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.30473/jsm.2019.44014.1300

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه وابستگی مشتری و نوآوری سازنده با توجه به نقش تعدیل‌کننده فرهنگ‌سازمانی در بین تولیدکنندگان اطلاعات ورزشی در شهر تهران است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، از نوع کاربردی و برحسب نحوۀ گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تولیدکنندگان اطلاعات ورزشی در شهر تهران است که جامعه موردبررسی در این پژوهش به‌طورکلی برابر با 480 تولیدکننده اطلاعات ورزشی است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی ساده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و فرمول کوکران با خطای 0.05 برابر با 213 نفر است. پایایی و روایی پرسش‌نامه‌های پژوهش با توجه به محقق ساخته بودن مجدداً بازازمایی و تأییدشده است. نرم‌افزار مورداستفاده در این پژوهش smart pls است. یافته‌ها حاکی از این مهم است که وابستگی مشتری با نوآوری سازنده رابطه منفی دارند و همین‌طور افزایش جهت‌گیری عملکرد و افزایش رقابت موجب افزایش نوآوری سازنده می‌شود. از طرفی جهت‌گیری عملکرد قوی‌تر، رابطه منفی وابستگی مشتری با نوآوری سازنده را قوی‌تر می‌کند و رقابت قوی‌تر، رابطه منفی وابستگی مشتری به نوآوری سازنده را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey Relationship Customer dependency with constructivist innovation: the role of moderating organizational culture ( Sports media manufacturer in the metropolis of Tehran)

نویسندگان [English]

 • s r 1
 • n y 2
 • h sh 3
 • h p 5
1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دولتی
2 s.b
3 s.b
5 sh
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate customer dependency and constructivist innovation considering the moderating role of organizational culture among sports information manufacturers in Tehran metropolis. All assumptions are confirmed. The present study is a descriptive-survey based on the purpose of the study. The statistical population of this study includes sport information producers in Tehran, which has a total population of 480 sports information producers in this study. The random cluster sampling method is simple. The sample size is based on Morgan's table and Cochran's formula with a 0.05 error of 213 people. Reliability and validity of the research questionnaire has been confirmed. The software used in this research is smart pls. Findings indicate that customer dependency has a negative relationship with constructive innovation, and also increasing the orientation of performance and increasing competition leads to increased constructive innovation. On the other hand, a stronger performance orientation will strengthen the negative relationship between customer affiliation and constructivist innovation, and stronger competition reduces the negative relationship between customer dependency and constructive innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Customer dependency
 • constructivist innovation
 • Organizational culture
 • competition
 • performance orientation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1399
 • تاریخ دریافت: 06 بهمن 1397
 • تاریخ بازنگری: 29 بهمن 1397
 • تاریخ پذیرش: 10 اسفند 1397