تدوین الگوی پارادایمی نقش تبلیغات بر تمایل مشتریان محصولات ورزشی(با تاکید بر رسانه های اجتماعی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران.

2 استادیارگروه مدیریت ورزشی ، واحد کرمانشاه، دانشگاه ازاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، تهران ، ایران.

10.30473/jsm.2020.51952.1395

چکیده

هدف از تدوین الگوی پارادایمی تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی به منظور تاثیر بر تمایل مشتریان محصولات ورزشی انجام شد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش15 نفر از متخصصان مدیریت رسانه های ورزشی که از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات تا اشباع نظری داده ها ادامه یافت و تعداد 15 مصاحبه‌ فردی نیمه ساختار یافته انجام گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته‌های الگوی پارادایمی حاصله، شامل بخش‌های شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله‌گر و زمینه‌ای و نیز پیامد حاصل از آنها است. شرایط علّی در دو مقوله پتانسیل رسانه های اجتماعی و مشتری مداری جای گرفته است. شرایط مداخله‌گر شامل مقوله های محدودیت های درونی و بیرونی (محدودیت های استفاده و محدودیت های کاربردی) و شرایط زمینه‌ای از مقوله‌هایی از جمله بهبود عملکرد و توسعه اثربخشی تبلیغات تشکیل‌ شده است. برای تدوین یک تبلیغ طریق رسانه های اجتماعی، لازم است راهبردهایی چون برند سازی و اعتبار بخشی، تعامل گرایی با مشتریان و توانمند سازی ظرفیت ها به منظور جذب مشتری و تاثیر بر تمایل مشتریان محصولات ورزشی اتخاذ شود. در نهایت پیامد اجرای فرایند تدوین الگوی پارادایمی تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی به منظور تاثیر بر تمایل مشتریان محصولات ورزشی، توسعه اجتماعی و جامعه شناختی، توسعه بازاریابی و اقتصادی و توسعه خرید در قالب مقوله توسعه و باورهای اجتماعی اقتصادی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of paradigm pattern of the advertisement role on willingness of sports products’ customers (focusing on social media)

نویسندگان [English]

 • ali karimi 1
 • shahab bahrami 2
 • Nazanin Rasekh 3
1 Phd Student, Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 sport managment
3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Institute of Physical Education , Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract The present research was conducted aiming at the development of advertisement’s paradigm pattern through social media in order to affect the willingness of sports products’ customers. The present research’s methodology is qualitative and based on fundamental data theory with systematic approach. The present research’s statistical population included 15 persons of experts in sports media management and sports marketers and they were selected through targeted sampling based on theoretical approach. Information collection continued until the data theoretical saturation and 15 individual semi-structured interviews were conducted. Open, selective three-step coding method using were used in order to analyze the date. The findings of the resulted paradigm pattern include the parts of causative conditions, strategies, contextual and interventional conditions as well as the consequence resulted from them. Causative conditions has been included in the two categories i.e. social media potential and customer-orientation. Interventional conditions include the limitations Internal and external constraints(application limitations and usage limitations) and contextual conditions has been Improving performance and effectiveness advertisement. It is necessary to adopt the strategies like branding and validation, interaction with customers and capacities’ empowerment to impact on the willingness of sports products’ customers in order to develop an effective advertisement through the social media. Finally, the process implementation consequence will be advertisement paradigm pattern development through the social media in order to impact on the willingness of sports products’ customers, sociology, marketing and purchasing expansion it well be in the form of Development and social- economic beliefs .

کلیدواژه‌ها [English]

 • core phenomenon
 • fundamental data theory
 • Interventional conditions
 • Social Media
 • sports products

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1399
 • تاریخ دریافت: 16 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 15 فروردین 1399
 • تاریخ پذیرش: 21 فروردین 1399